Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

2018. március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018. március 24. szombat,
Gábor napja van

Egeri Főegyházmegye
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3508 Miskolc, Szeretet u.5. OM: 201794
Tel: +36 46 555 318, +36 46 555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com


HÍREK, ESEMÉNYEK, AKTUÁLISGárdonyi G. Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Beiratkozási rendje a 2018/2019. évre


Hirdetmény


Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
beiratkozási rendjét a 2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
1) Beiratkozás időpontja:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 18:00 óra között, és
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18:00 óra között.

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
3) Az iskola működési területe Miskolc és vonzáskörzete.


4) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
a. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területen működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1-2))
b. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (3))

5) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• gyermek TAJ kártyáját,
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő iskolába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
6) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

7) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

8) Az iskoláztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

9) Értesítés a döntésről
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírálása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

A szülő, amennyiben azt az iskolai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke iskolai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Fenntartónak címzett, de az iskolavezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az igazgató döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.
12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.
További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.


Miskolc, 2018. március 13.

Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk. és Óvoda – Tagóvoda Beiratkozási rendje a 2018/2019. évre


Hirdetmény


Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
beiratkozási rendjét a 2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
1) Beiratkozás időpontja:
2018. április 23. (hétfő) 8.00 – 17:00 óra között, és
2018. április 24. (kedd) 8.00 – 17:00 óra között, és
2018. április 25. (szerda) 8.00-17:00 óra között

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Mész u. 3.
3) A nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

4) Az óvoda működési területe Miskolc és vonzáskörzete.

5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
a. Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
b. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
c. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
d. 2015.szeptember 01-jétől az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
e. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).
f. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.


7) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.
8) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

9) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

10) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, amelyért 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
11) Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. május 28.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.
12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.
További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.


Miskolc, 2018. március 13.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!


A leendő elsősöknek a márciusi programok a következőek:

2018.03.01. 8:00-10:00

nyílt órák a leendő tanítókkal, várjuk az iskolába készülőket is,

2018.03.22. 16:00-tól

iskolacsalogató, játékos délután.

Mindenkit szeretettel várunk,


Iskolavezetés

Kedves Szülők!

A Magyar Katolikus Egyház anyagi biztonságának fenntartása érdekében fontos, hogy a katolikus hívek ebben az évben is a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át. Technikai száma: 0011

A másik 1%-ot az iskolánk alapítványának lehet felajánlani, amivel mindig a gyermekek fejlődését mozdítjuk előrébb.
ADÓSZÁM: 18413218-1-05

Köszönettel:
Iskolavezetés és az Alapítvány Kuratóriuma

NAGYBÖJT

HAMVAZÓSZERDÁTÓL NAGYHÉT VÉGÉIG

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felküszülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.

A nagyböjt időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám. A nagyböjti időszakra eső hat vasárnapot az Egyház nem tekinti böjti napnak mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe, ezért a böjti időszak a hamvazószerdával kezdődik a keresztény egyházi naptárban. A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő Nagyhét.

A nagyböjtiönmegtartóztatás legszigorúbb változata a negyvenelés volt. Ilyenkor a böjtölő csak negyvenszer evett ebben az időszakban így tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alapján a nagyböjt péntekjein csak hét szem búzaszemet ettek.
Régen a hittanulók, katekumenok ekkor készültek fel a keresztség felvételére, ekkor ismerkedtek a hittételekkel, Jézus életével. Húsvét vigíliáján, nagyszombat éjjel keresztelték meg a katekumokat.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018.

"Jobbod, Uram dicső az erőtől..."
"Uram a jobbod kitűnik erejével..."

(2 Móz/Kiv 15,6)


A 2018-as Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletét január 21-én, vasárnap 19 órától tartják a budapesti Szent István Bazilikában.

Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Áldást mond David Hamid anglikán segédpüspök és Paul Sayah, pátriárkai vikárius, a maronita pátriárka külügyi vezetője.

Az imahét jellegzetessége a rabszolgaság, az emberi méltóság és a rasszizmus témái.

A nyitó alkalom egyben az üldözött keresztényekért imádkozás napja is.

VÍZKERESZT 2018.

JÉZUS MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE

Vízkereszt, január 6. a karácsonyi ünnepkör zárása, a farsangi időszak kezdete.
A víz az élet, a keresztelkedés és a tisztálkodás eleme is.


A római katolikus egyház Epiphania Domini,az Úr megjelenése névvel január 6-án tartott ünnepe.
A keleti egyház e napon Krisztus születését ünnepelte, nyugaton a napkeleti bölcsekről, vagyis a háromkirályokról, Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről való megemlékezés került előtérbe.
E napot az egyiptomiak is a Nap és a Nílus vize ünnepeként ismerték.

A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A templomban megszentelt vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza. A víz és a tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés.

A népszokások szerint:

még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit, szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés, esti harangszó után a kántálás és a csillagjárás.

A plébános ezen a napon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a házat, számba vette a házbelieket. A római katolikus falvakban a pappal együtt ment a kántor, két ministráns és az egyházfi, aki az ajándékot gyűjtötte össze. Székelyföldön a házszentelés után a papot égő gyertyával kísérték ki, hogy nagyobb legyen a kender.
A lányok számára férjjósló nap. Az is szokásban volt, hogy a lány a házszentelés előtt nyakából levette a gyöngyöt, s a küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap átlépte. A szentelés után a szőnyeg alól kivette és a párnája alá tette, mert azt tartották, megálmodja, ki lesz a jövendőbelije.

Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a magyar népi kalendáriumban a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsangi időszak kezdete.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ ÉS LEENDŐ SZÜLŐK!

Emlékeztető az új év elejének programjairól!

Iskolánk idén is megtartja a szokásos nyílt napokat és iskolacsalogató foglalkozásokat.
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni ezekről.


2018. február 5. 8:00-8:45 Játékos tanóra a leendő elsős tanítókkal

2018. február 22. 16:00 Iskolába készülök játékos feladatok óvodásoknak

2018. március 1. Nyílt nap az óvodásoknak és szüleiknek az 1. és 4. osztályokban

2018. március 22. 16:00 Iskolacsalogató foglalkozásIskolavezetés

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET


Minden kedves látogatónknak, szülőknek, tanítványainknak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN,


valamint kellemes pihenést a téli szünidőre

az iskola nevelőtestülete és dolgozói nevében

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató


Kedves Szülők, Tisztelt Érdeklődők!


„Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett.

Mária karján égi a lény, Isteni kisded Szűznek ölén.

Egyszerű pásztor jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet.”

Gárdonyi Géza


Közeledik Advent és Karácsony. Készülődjünk együtt, hogy gyerekek és felnőttek közösen ünnepelhessenek, és lélekben felkészülve várjuk Jézus születését.

Szeretettel várunk mindenkit adventi és karácsonyi programjainkra!

12. 04. 9:00 Első adventi gyertyagyújtás – 2. a osztály műsora
12. 11. 9:00 Második adventi gyertyagyújtás – 2. b osztály műsora
12. 14. 14:00 Karácsonyi kirakodóvásár
12. 18. 9:00 Harmadik adventi gyertyagyújtás – 3. osztály műsora
12. 21. 15:00 Betlehemes játék – az 1. a és b osztály karácsonyi műsora
12. 22. 9:00 Negyedik adventi gyertyagyújtás – 4. osztály műsora
12. 22. 10:30 óra Karácsonyi koncert az Egressy Béni Zeneiskola növendékei valamint iskolánk tanulóinak közreműködésével.
A gyertyagyújtásokon közreműködik az iskola énekkara.

Örömteli készülődést és áldott ünnepeket kívánunk!

Iskolavezetés

KEDVES LEENDŐ ÉS ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐK!

Iskolánk idén is megtartja a szokásos nyílt napokat és iskolacsalogató foglalkozásokat. Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni ezekről.

2017. november 6. 8:00-8:45 Játékos tanóra a leendő elsős tanítókkal

2017. november 14. első három órában Nyílt nap az 1. és 4. évfolyamon

2017. december 4. 8:00-8:45 Játékos tanóra a leendő elsős tanítókkal

2018. február 5. 8:00-8:45 Játékos tanóra a leendő elsős tanítókkal

2018. február 22. 16:00 Iskolába készülök játékos feladatok óvodásoknak

2018. március 1. Nyílt nap az óvodásoknak és szüleiknek az 1. és 4. osztályokban

2018. március 22. 16:00 Iskolacsalogató foglalkozás


Iskolavezetés

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA


A rózsafüzér, más szóval szentolvasó az imádság egyik közkedvelt formája, illetve az ehhez használt eszköz. Formáját tekintve lényege, hogy bizonyos imákat meghatározott számban és sorrendben kell mondani.

A világ katolikus hívei minden év két hónapját Szűz Máriának ajándékozzák: májust, ekkor elsősorban a májusi litániákkal dicsérik a Megváltó édesanyját, valamint október hónapját, amikor a szentolvasót imádkozzák sűrűbben, odaadóbban.


A legenda szerint: Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát követően látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott.
A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés.

KEDVES SZÜLŐK ÉS TANULÓK!

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00606 számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában
című pályázat keretében

a 2017. szeptember 9. Programja:

HAGYOMÁNYÖRZŐ NAPRA
Mária napi összejövetelre


09:00 Iskolamise

09.45 Regisztráció és az ebédjegyek átvétele

10:00 Flash-mob a zártudvaron

10:30 Családi plakátfestő verseny a rajzteremben

10:30 Mária életéről totó a nagyudvar melletti kosárpályán

10:30 Élő csocsó, ugrálóvár, kosárdobó verseny, óriás fakockák, horgászjáték és részegszemüveg a nagyudvaron

11:30-tól ebéd folyamatosan, ebédjegyekkel beosztva, innivalóról mindenki maga gondoskodik!

13.30 Eredményhirdetés - plakátfestés és Mária totóMindenkit szeretettel várunk!


A RENDEZVÉNY INGYENES!

TANÉVINDÍTÓ


József Attila szavai „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csillag megy az égen úgy érdemes.”

Szerintem tanulni és élni is csak így érdemes.

Itt minden kis és nagy lélek egy-egy csillag, akinek az útja a Jóisten által lett kijelölve. Ha így élsz és dolgozol, pontosan és szépen, akkor nem lehet gond az életben. És akkor jó lehetsz, jó csillag lehetsz, aki a közösség legfontosabb kincse.

Hiszem, hogy katolikus iskolánk növendékei csak vezércsillagok lehetnek az égen, hát legyünk ehhez méltóak és hűek.

A 2017/2018-as tanévre mindenkinek egészséget, sok sikert és örömöt kívánok.

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Kedves Szülők!

Lassan itt a szeptember és pár hasznos információt szeretnénk közölni.

Tanévnyitó 2017.08.31-én 16:30-tól az iskolában (a zárt udvaron).

Tankönyvosztás idén elsején lesz, pénteken, így mindenki az osztályfőnököktől kapja meg a tankönyvet az első tanítási napon. Ez a nap a szokásos menetrendben délig tartana, étkezés ezen a napon nincs.

Az elsős szülőket szeretettel várjuk augusztus 25-én az első szülői értekezletre és közösségi fórumra. A tankönyvet ott megkapják és az étkezési igénylő lapot is ott fogják kitölteni.

Mivel az ebédet az iskola csak akkor tudja megrendelni 09.04-re (hétfő), ha a szülők kitöltötték az étkezési igénylőlapot, így kérjük azt legkésőbb 08.31-ig (tanévnyitó) mindenképpen juttassák el az iskolába. Aki végszükségben csak tanévnyitón tud kérni, az másnap reggel 8-ig be kell, hogy hozza.
Aki ezt nem intézi el, annak hétfőre nem tudunk étkezést rendelni.

Az étkezési és az étkezési kedvezményeket igénylő lapok letölthetőek a honlapról, melyek a DOKUMENTUMOK menüpontban érhetők el, vagy az iskolában kérhető 08.22-től minden nap.

Iskolavezetés

KEDVES SZÜLŐK, TANULÓINK!

Először is nagyon szép, jó, tartalmas és balesetmentes nyári szünetet kívánunk mindenkinek.
Gyűjtsetek tapasztalatot az életről, emlékeket, sokat legyetek együtt, kapcsolódjon ki együtt a család és gyűjtsetek erőt.

Akik iskolalátogatásit igényelnek a nyáron, kérjük, hozzák az aláírt bizonyítványt is magukkal.
Szerdánként tartunk ügyelet 8:00-14:00

!!!VAKÁCIÓ!!!

PÜNKÖSD 2017.

A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének áradása, kiáradása. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, Károlyi-biblia

GYERMEKNAPI PROGRAM

2017. május 26. péntek

Megnyitó
"Csaba maraton"
Zenés reggeli torna
Akadályverseny
Sorverseny
Ugrálóvár
Óriás csúzda
Vattacukor, jégkrém
Ping-pong és csocsó verseny
Kerékpárverseny
Ügyességi játékok
Aszfaltrajz verseny
Labdajátékok

KEDVES SZÜLŐK!


Iskolánk diákönkormányzata nevében nagyon szépen köszönjük a tavaszi papírhulladék-gyűjtésben való aktív segítséget!

A gyűjtésből befolyt anyagi támogatásból tanulóink szabadidős, gyemeknapi programjait finanszírozzuk.

Hálás köszönettel:
az iskola diákönkormányzata

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018-as tanévre a kis létszámú kéttannyelvű osztályunkba még van 3-4 férőhely.

Jelentkezés május végéig az iskola igazgatójánál.

Érdeklődni 06-46-555-318-as telefonszámon lehet.

Iskolavezetés

VIRÁGVASÁRNAP - NAGYHÉT

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete.
A kereszthalála előtti vasárnapon vonult be Jézus Jeruzsálembe. Szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki írásában pálmaágakról számol be.

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete. Napján a templomokban barkaszentelést, barkás bevonulást és körmenetet szoktak tartani.
A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs is épült.

Jézus bevonulásának útvonala a Biblia szerint az Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, majd az Aranykapun keresztül vezetett. Célja a jeruzsálemi templom volt. Szintén a Bibliában olvasható, hogy szamárháton érkezett, és a nép kitörő ünnepléssel fogadta. Mind a négy evangélium említi, hogy a római uralom alól való felszabadítót várták benne. A szamárháton való érkezés, valamint a templom, mint cél ugyanakkor egy szolgáló, papi messiásképre is utal.

Az egyház virágvasárnapi hagyománya jól dokumentáltan a 4. századtól, a szentföldi zarándoklatok megsokasodásával terjedt el. Az a hagyomány, hogy a virágvasárnapi bevonulás szereplői a gyermekek, valószínűleg szintén az egyház liturgiájából ered.

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Önök aktív támogatásával működik iskolánkban a GÁRDONYI GÉZA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY.

Az alapítványba befolyt pénzösszeg kizárólag az iskola tanulóinak tevékenységeit, céljait, érdekeit szolgálja.

Célkitűzésünk erre az évre az interaktív táblák számának növelése.

Ezért is kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák iskolánk alapítványát.

A Gárdonyi Géza Oktatási Alapítvány adóazonosító száma:
18413218-1-05


Az elmúlt évi jövedelemadó felajánlásból 373.000 Ft érkezett a számlára. Ehhez kérjük még az osztályközösségek egyéni hozzájárulásait, felajánlásait is.

Köszönjük támogatásukat!

Az alapítvány kuratóriuma

BEIRATKOZÁS

Beiratkozás rendje a 2017/2018. tanév első évfolyamára


2017. április 20. (csütörtök) 08.00-19.00

2017. április 21. (péntek) 08.00-18.00


A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:


- Születési anyakönyvi kivonat,

- TAJ kártya,

- Óvodai szakvélemény az iskolaérettségről,

o A nevelési tanácsadás keretében végzett szakértői vélemény (ha van)

- Lakcímkártya

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSI HIRDETMÉNY


Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodájának
2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratási rendjéről

1) A beíratás időtartama:
• 2017. április 24. (hétfő) 8.00 és 18:00 óra között
• 2017. április 25. (kedd) 8.00 és 18:00 óra között
• 2017. április 26. (szerda) 8.00 és 18:00 óra között

2) A beiratkozás helye: 3508 Miskolc, Mész u. 3.

3) A nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.

4) Az óvoda működési területe Miskolc-Hejőcsaba, Avasi városrész, Görömböly, valamint vonzáskörzetük.

5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

1. Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
2. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hi-ányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
3. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, foga-dása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
4. Szeptember 1-jétől az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek telje-sítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
5. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyerme-ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utol-só határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).
6. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság dönté-se alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügye-leti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
2. a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
3. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továb-bá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
4. gyermek TAJ kártyáját,
5. a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi iga-zolást,
6. elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
7. orvosi igazolást, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régeb-bi),
8. gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
9. a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéle-ményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rend-szeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magá-val ezen dokumentumot is.

8) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakér-tői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyer-mekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.

9) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermeke-ket is.

10) Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysérté-si eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő -
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biz-tosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meg-határozott mértéket vagy annál többet mulaszt,
- szabálysértést követ el, amelyért 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

11) Értesítés a döntésről

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kére-lem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvéte-li, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 12.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének meg-adásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Fenn-tartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető dön-tése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.

12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közne-velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményve-zetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes igazgatóhoz (Miskolc, Szeretet u. 5. Telefon: 46/555-318,
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com Honlap: www.gardonyikatolikus.hu) vagy Palásthyné Horváth Andreához, a Hejőcsabai Tagóvoda tagintézmény-vezetőjéhez fordulhat-nak (Miskolc, Mész u. 3. Telefon: 46/368-631)

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!


Iskolacsalogató játszóházunkba várjuk szeretettel a leendő elsősöket és szüleiket.

2017.03.23. 16:00-17:00

Nagyon jó lehetőség egy kellemes délutánra, ahol meg lehet ismerni az intézményünket és a leendő tanító néniket.

Iskolavezetés

KEDVES SZÜLŐK!


Iskolánk Nyílt Napot tart 2017. 03.02-án az első és második órában.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket az óvodás gyermekekkel együtt.

2017.03.23.-án Játékos Iskolacsalogató 16:00-17:00

Iskolavezetés

NAGYBÖJT

HAMVAZÓSZERDÁTÓL NAGYHÉT VÉGÉIG

A nagyböjt
a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felküszülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.

A nagyböjt
időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám. A nagyböjti időszakra eső hat vasárnapot az Egyház nem tekinti böjti napnak mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe, ezért a böjti időszak a hamvazószerdával kezdődik a keresztény egyházi naptárban. A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő Nagyhét.

A nagyböjti
önmegtartóztatás legszigorúbb változata a negyvenelés volt. Ilyenkor a böjtölő csak negyvenszer evett ebben az időszakban így tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alapján a nagyböjt péntekjein csak hét szem búzaszemet ettek.
Régen a hittanulók, katekumenok ekkor készültek fel a keresztség felvételére, ekkor ismerkedtek a hittételekkel, Jézus életével. Húsvét vigíliáján, nagyszombat éjjel keresztelték meg a katekumokat.


Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

A Görömbölyi Általános Iskola adott otthont 2017. február 12-én, szombaton délelőtt kilenc órai kezdettel az idei Városi Sakk Diákolimpiának. Iskolánkból három, Takács András Bende 1. a osztályos, Molnár István és Kurecskó Balázs 4. a osztályos tanulónkat neveztük a megmérettetésre.
Korcsoportonkénti kategóriákba szervezve hét fordulóban ültek le egymással a város különböző iskoláiból érkezett tanulók a tizenöt perces játszmákat megvívni. Az első korcsoportos Takács András Bende huszonkilenc nevezett versenyzőből a nyolcadik, míg a második korcsoportos Molnár István és Kurecskó Balázs harmincötből a tizenharmadik helyezést érték el.
Mindhármójuknak tiszta szívvel gratulálunk az elért helyezésükhöz és további sakk életükhöz is erőt, egészséget kívánunk!

A helyszínen készült fotókat a képtárban tekinthetik meg.KEDVES SZÜLŐK!

Aktuális programjaink

2017.02.06. 8:00 Utolsó iskolafelkészítő foglalkozás

Farsangra készülünk, búcsúztassuk a telet közösen.

Mindenkire ráfér egy kis vidámság a hosszú hideg tél után.

Alsó 2017.02.16. 15:00-18:00

Felső 2017.02.17. 16:00-19:00

2017.02.23. 16:00 Iskolába készülök: foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak


ISKOLAVEZETÉSVÍZKERESZT 2017.

JÉZUS MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE

Vízkereszt, január 6. a karácsonyi ünnepkör zárása, a farsangi időszak kezdete.
A víz az élet, a keresztelkedés és a tisztálkodás eleme is.


A római katolikus egyház Epiphania Domini,az Úr megjelenése névvel január 6-án tartott ünnepe.
A keleti egyház e napon Krisztus születését ünnepelte, nyugaton a napkeleti bölcsekről, vagyis a háromkirályokról, Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről való megemlékezés került előtérbe.
E napot az egyiptomiak is a Nap és a Nílus vize ünnepeként ismerték.

A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A templomban megszentelt vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza. A víz és a tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés.

A népszokások szerint:

még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit, szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés, esti harangszó után a kántálás és a csillagjárás.

A plébános ezen a napon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a házat, számba vette a házbelieket. A római katolikus falvakban a pappal együtt ment a kántor, két ministráns és az egyházfi, aki az ajándékot gyűjtötte össze. Székelyföldön a házszentelés után a papot égő gyertyával kísérték ki, hogy nagyobb legyen a kender.
A lányok számára férjjósló nap. Az is szokásban volt, hogy a lány a házszentelés előtt nyakából levette a gyöngyöt, s a küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap átlépte. A szentelés után a szőnyeg alól kivette és a párnája alá tette, mert azt tartották, megálmodja, ki lesz a jövendőbelije.

Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon.

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a magyar népi kalendáriumban a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsangi időszak kezdete.


KARÁCSONYI ÜDVÖZLET

Minden kedves látogatónknak, szülőknek, tanítványainknak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN,


valamint kellemes pihenést a téli szünidőre

az iskola nevelőtestülete és dolgozói nevében

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

ADVENT - VÁRAKOZÁS

Beköszöntött a 2016. év adventi időszaka, melyet a hétfői gyertyagyújtással ünneplünk iskolánkban!

Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit tesz, az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Advent, a keresztény kultúrkörben a karácsonyt, december 25-ét megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi évkezdetét is jelenti.
Advent a karácsony, december 25-e előtti negyedik vasárnappal, más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét.

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, viola, mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és az összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapon az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük. E nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, és az orgona szerepe pedig, csak az énekek kíséretére korlátozódik.

Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali misét, rorátét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás.


A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:
Hit Ádám és Éva, mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást
Remény zsidó nép, akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás
Öröm Szűz Mária, aki megszülte a Fiát
Szeretet Keresztelő Szent János, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára. Egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja eme meglepetését és adta tovább a saját gyermekeinek ezt a gondoskodást.

Békés, meghitt készülődést kívánunk mindenkinek!

KARÁCSONYI MEGHÍVÓ

„Fel nagy örömre, ma született,
Aki után a föld epedett.”

Gárdonyi GézaKedves Szülők! Honlapot Látogatók!

Közeledik Advent és Karácsony. Készülődjünk együtt, hogy gyerekek és felnőttek közösen ünnepelhessenek, és lélekben felkészülve várjuk az ünnepet. Szeretettel várunk minden kedves Szülőt adventi és karácsonyi programjainkra!

11. 28. 09:00 Első adventi gyertyagyújtás – 2. osztály műsora

12. 05. 09:00 Második adventi gyertyagyújtás – 3. osztály műsora

12. 12. 09:00 Harmadik adventi gyertyagyújtás – 4. b osztály műsora

12. 15. 14:00 Karácsonyi kirakodóvásár

12. 16. 15:00 Karácsonyi műsor a Gárdonyi Géza Művelődési Házban

12. 19. 09:00 Negyedik adventi gyertyagyújtás – 4. a osztály műsora

12. 20. 15:00 Betlehemes játék, pásztortánc és karácsonyi tánc – az 1. a és az 1. b osztályosok és a felsős szavalók műsora

12. 21. 09:00 óra Karácsonyi koncert a református templomban, orgonán közreműködik Mátyus Gabriella orgonaművész verset mondanak a felső tagozatos tanulók. A műsorokon közreműködik az iskola énekkara.Örömteli készülődést és áldott ünnepeket kívánunk!

SZEPTEMBERI ÉTKEZÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE

ÓVODAI

2016. október 12. szerda 07.00-09.00 óráig


ISKOLAI

A gazdasági irodában: 2016. október 13-14. csütörtök, péntek 07.30-16.30 óráig

Iskolavezetés

Kedves Leendő Elsős Szülők!


A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda szeretné meghívni az érdeklődő gyermekeket és szüleiket rendezvényeinkre és nyílt óráinkra.

Minden hónap első hétfőjén óvodás foglalkozásokat tartunk a leendő tanító nénik vezetésével 8:00-8:40-ig.

2016. október 3. óvodás foglalkozás,

2016. november 7. óvodás foglalkozás,

2016. december 5. óvodás foglalkozás,

2017. február 1. óvodás foglalkozás,


2017. február 23-án 16:00 órától Iskolacsalogató,

2017. március 2-án nyílt nap 1-3 órában az 1. és 4. osztályokban,

Az utolsó alkalom 2017. március 23-án 16:00 órától az Iskolacsalogató.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk, kérjük látogassanak el hozzánk.

Iskolavezetés

TISZTELT SZÜLŐK!

Fontos és sürgős információ az INGYENES ÉTKEZÉSRE és INGYENES TANKÖNYVRE jogosultak számára!

A jogosultságot érvényes dokumentumokkal igazolni kell!

Az igazolások leadásának határideje: 2016. szeptember 24.


Elfogadható igazolások:

3 gyermekes család esetén: 3 hónapnál nem régebbi MÁK igazolás a családi pótlékról

Tartós beteg esetén: MÁK igazolás az emelt családi pótlékról vagy egészségbiztosítási igazolás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetén: érvényes (október 01-én is érvényes) határozat a kedvezményre való jogosultságról

SNI-s gyermek esetén: érvényes szakvéleményAz igazolások hiányában ingyenességet nem tudunk biztosítani!
Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Iskolavezetés

Kedves Szülők, Gyermekek és Tanítványok!


Elkezdődött a 2016/17-es tanév. Ennek alkalmából, kedves szülők, engedjenek meg néhány jó tanácsot:


A jól nevelt gyermek nem idomított, hanem szeretetteljes családban él, ott követi a viselkedési mintákat, az alkalmazkodást is.

Szeretni tanítsák gyermekeiket ebben a nehéz világban, ahol minden az anyagiakról szól! A legnagyobb ajándék az együtt töltött idő legyen! Nem a legdivatosabb ruhára, játékára, a legmodernebb telefonjára fog
emlékezni, hanem a közös élményekre.

Már ebben a korban kell megtanulniuk a precíz, gondos munkát, rendszeretetet. Mindegy, hogy milyen munkát választ majd később, de abban a legjobb legyen.

A házimunkát végző gyerekek általában jobb tanulók társaiknál. Legyen a gyereknek saját feladata, felelőssége, így önállóságra neveljük őket!

Mutassanak példát, tapasztaltassák meg, hogy ha valamit el akarunk érni, azért tennünk is kell!

Amelyik gyermek nem alussza ki magát, az nem tud figyelni a tanórákon, tehetsége nem fejleszthető.

A tehetséges gyermeknek is jár a gyerekkor, ne terheljük túl különórákkal! Könnyen „befullad”, nem tudja később a megfelelő időben kibontakoztatni tehetségét. Ne akarják a saját álmaikat megvalósíttatni velük!


Az elmaradt Iskolamise 09.18-án lesz megtartva, a szokott elosztásban: alsós 8:30 és felsős 11:00. Iskolalelkészünk megszenteli az elsősök táskáját, így kérem, hozzák magukkal.


Sikeres és Zökkenőmentes tanévkezdést kívánunk iskolánk dolgozói nevében:

Iskolavezetés

KEDVES SZÜLŐK!

Kiegészítő információ: kérjük, hogy szerdán az ünnepi tanévnyitónkra hozzák magukkal az elsősök iskolatáskájukat, mert az atya meg fogja azokat szentelni.

Iskolavezetés

KEDVES SZÜLŐK, DIÁKOK, TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

TANÉVNYITÓ

Tanévnyitó ünnepélyt és misét tartunk 2016. augusztus 31-én, szerdán 17.00 órai kezdettel az iskola zárt udvarán.

Megjelenés az alkalomhoz illő, ünneplő öltözetben.

Iskolavezetés

TISZTELT SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK!

TANKÖNYVOSZTÁS

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében (3508 Miskolc, Szeretet u.5.) a tankönyvek átvételére az alábbi időpontokban nyílik lehetőség:

2016. augusztus 24. (szerda) 9:00-17:00

2016. augusztus 26. (péntek) 10:00-14:00Azon szülők számára, akik a fent megjelölt időpontokban nem tudják átvenni a tankönyveket, az átvételre biztosítunk egy pótidőpontot:
2016. augusztus 29. (hétfő) 9:00-13:00
Az 1-4. évfolyamon minden tanuló térítésmentesen kapja meg a tankönyveket.
5-8. évfolyamon a fizetős diákok számára a KELLO a számlát az iskolába fogja megküldeni augusztus végén. A szülőknek a befizetést 2016. szeptember 15-ig lehet teljesíteni.
A KELLO bankszámlaszáma:
64400068-30107825-11100049
A tankönyvosztás alkalmával felmérjük a tanulók 2016/17. tanévre vonatkozó étkezési igényeit is.

Iskolavezetés

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES LÁTOGATÓK! BEZÁRTUK A 2015/2016. TANÉVET

Miskolcon-Hejőcsabán gyönyörű környezetben található a római katolikus templom, amely Hálaadó szentmisénkre zsúfolásig megtelt. A templom különösen ahhoz és akkor tűnik kicsinek, ha a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyermekei, óvónői, tanárai megköszönik és hálát adnak Istennek az elmúlt tanév eredményeiért, sikereiért.

Szépen teljesített az iskola tanulóinak többsége, hiszen tanulmányi átlagunk 4,3. Akik a katolikus iskola negyedik tanévében is kimagasló teljesítményt nyújtottak, oklevélben és jutalomkönyvekben részesültek. Gratulálunk mindenkinek, aki a tőle elvárható szintet teljesítette, vagy felülmúlta azt!

Köszönjük a tanév során nyújtott támogatásokat!

Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet!


Nyári ügyelet az iskolában: szerdai napokon 9-13 óráig.


Kitűnő és jeles tanulók a 2015/2016. tanévben: ezúton is gratulálunk mindannyiuknak!

1. osztály
kitűnő:

Berta Áron
Hronyecz Milán
Macz Milán
Spekker Sára Korinna
Száraz Brigitta Petra
Tóth Péter
Tóth Regő Ágoston
Vályi Vanda Flóra
jeles:
Pilinszky Áron Magor
Tamáskovics Vééda

2. osztály:
kitűnő:

Balogh Levente
Cservenyák Zsuzsa Mária
Dobai Balázs Lajos
Macz Máté
Prókai Csenge
Tóth Zoltán
Törő György
jeles:
Kundráth Alexandra
Resetár Dominik Mihály

3. a osztály:
kitűnő:

Bankó Dominik Dávid
Filyó Kíra Judit
Kurecskó Balázs Zsolt
Laczkó Dóra
Molnár István
Orliczki Bence László
Urbán Petra
jeles:
Bodnár Liza Emma
Bukhár Borisz Róbert
Garamhegyi Panka
Knefély Noémi

3. b osztály
kitűnő:

nincs
jeles:
Lázár Melinda
Taksár Laura
Kundráth Anasztázia
Szalánczi Kiara Vanessza

4. osztály:
kitűnő:

Gyenes Zsófi
Simon Nikoletta
Szabó Regina
Törő Zsófia
jeles:
Bíró Márk

5. osztály:
kitűnő:

Simon Sára Réka
jeles:
Antal Gergő Imre
Benkovics Vanda
Biró Roland
Kukta Emma Ibolya
Tódor Viktória
Tóth Eszter Zsófia

6. osztály:
kitűnő:

Nagy Noémi
Helembai Máté
Zentai Fanni Esztella
Eszlári Melinda
jeles:
Gyenes Lilla
Glaser Márk
Bíró Fanni

8. osztály:
kitűnő:

Kruzseczky Dóra
Nagy Máté László
Orosz Eszter
Szabó Eszter
Tóth Bernadett
jeles:
Juhász Máté Péter

Iskolavezetés


TISZTELT SZLŐK! KEDVES LTOGATK!

Nagy rmmel szmolunk be nknek tanulink a Katolikus Iskolk Orszgos HARMATCSEPP Alss Tanulmnyi Versenyn elrt sikereiről!

t tanulnk jutott dntőbe s a kvetkező helyezseket rtk el:

Molnr Istvn 3. osztly, matematika, orszgos I helyezs
Laczk Dra 3. osztly, szvegrts, orszgos I. helyezs
Knefly Nomi 3. osztly, szvegrts orszgos 7. helyezs
Lzr Melinda 3. osztly, szvegrts orszgos 9. helyezs
cs Hajna 2. osztly, nyelvtan orszgos 13. helyezs


Korbbi eredmnyeik:
A Szegedi Tudomnyegyetem gondozsban műkdő BONIFERT DOMONKOS ALAPTVNY ltal meghirdetett nemzetkzi matematika-versenyen:
Molnr Istvn 3. osztlyos tanul 2. helyezst rt el.

A Bendegz Tudsbajnoksg Orszgos tanulmnyi versenyn:
Laczk Dra 3. osztlyos tanul 8. helyezst rt el.


Gratullunk tantvnyainknak, a felksztő pedaggusnak, Dr. Szkely Lszln Emlia tant nninek az elrt eredmnyekhez s a kitart, kvetkezetes szakmai munkhoz!

Iskolavezets

TISZTELT SZLŐK, RDEKLŐDŐK!

A Grdonyi Gza Művelődsi Hz vratlan programvltozsa miatt egy nappal korbban 2016. mjus 19-n lesz csak szabad a nagyterem.
Ezrt a Grdonyi Gla 2016. mjus 19-n (cstrtk) 16:30-kor kerl megrendezsre.
Megrtsket ksznjk!

A szervezők

TISZTELT SZLŐK! TANKNYVRENDELSSEL KAPCSOLATOS INFORMCI!

TJKOZTAT AZ ISKOLK RSZRE A SZLŐI FELLET MEGNYITSRL2016.04.11. 10:35:43

Tisztelt Szlők!

Tjkoztatjuk nket, 2016. prilis 15-től elrhetőv vlik a Szlői fellet, melynek segtsgvel szeretnnk az nkre s a szlőkre hrul feladatokat megknnyteni.

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az albbi funkcik lesznek elrhetőek:

A szlő megtekintheti s jvhagyst, illetve mdostsi krseit jelezheti a Tanknyvfelelős rszre:

-gyermeke(i) tanknyvrendelsvel,
-gyermeke(i) iskola ltal nyilvntartott szemlyes adataival (ez a funkci adatvdelmi okokbl regisztrcihoz kttt) kapcsolatban.

A fizetős sttusz gyermekek szlei rszre az eddigi csekkes fizetsi md mellett, lehetősget nyjtunk elektronikus szmla ignylsre s ms fizetsi mdok vlasztsra (utals, bankkrtys fizets).

A szlői felleten a szlő ltal jelzett mdostsi ignyekről az iskola rtestst kap. A mdostsi krsek elfogadsa, vgrehajtsa - a szlő mdostsi szndka - mindaddig nem jelent tnyleges adatvltozst, amg a jogosult tanknyvfelelős azt t nem vezeti.
A KELLO rszről ez egy knyelmi szolgltats, ezrt az iskola dnthet gy is, hogy a korbbi vek gyakorlatt kvetve rsban is kri a szlőket a felleten mr jelzett ignyek rgztsre.
A ksőbbiekben a fellet hasznlatt bemutat anyagot is elhelyeznk az oldalon. Ezen tjkoztat a dik rendelsi felletnk segtsg menpontjban is elrhető lesz az nk szmra.

Segtő egyttműkdsket megksznve.

dvzlettel:
Knyvtrellt Nonprofit Kft.


Kedves Szlők!

Az iskolk tanknyvelltsrt felelős Knyvtrellt Nonprofit Kft. levelvel kvnjuk tjkoztatni s segteni a helyes dntsben nket.

Papn Szles Tnde
tanknyvfelelős

EML�KEZTETŐ

Tisztelt Sz�lők!

A beiratkoz�s időpontja a 2016/17-es tan�vben:


2016. �prilis 14-�n (cs�t�rt�k), 8:00 - 19:00 �ra k�z�tt
2016.�prilis 15-�n (p�ntek), 8:00 - 19:00 �ra k�z�tt


A beiratkoz�shoz az al�bbi dokumentumok sz�ks�gesek:
- Sz�let�si anyak�nyvi kivonat,
- TAJ k�rtya,
- A személyi azonosító (lakcímkártya)

Óvodai szakvélemény,
-A nevelési tanácsadás keretében végzett szakértői vélemény (ha van)

BEIRATKOZS AZ VODBA

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda Hejőcsabai Tagvodjba
(3508 Miskolc, Msz u. 3.)

A 2011.vi CXC. Nkt. 8. rtelmben a gyermek abban az vben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik letvt betlti, az vodai nevels első napjtl, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi ngy rt vodai nevelsben ktelező rszt venni.
Az vodai nevels hromves korban kezdődik, s addig az időpontig tart, ameddig a gyermek tanktelezettsgt meg nem kezdi.
A nevelsi-oktatsi intzmnyek műkdsről s a kznevelsi intzmnyek nvhasznlatrl szl 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.-a alapjn az vodai beiratkozs időpontja a 2016/2017. nevelsi vre:

2016. prilis 25. (htfő) 8:00 rtl - 18:00 rig
2016. prilis 26. (kedd) 8:00 rtl - 18:00 rig


Az vodai jelentkezshez az albbi okmnyok bemutatsa szksges:
-szletsi anyaknyvi kivonat,
-egszsggyi kisknyv,
-oltsi lap,
-vdőnői szakvlemny,
-lakcmkrtya,
-Taj krtya,
-mindkt szlő szemlyazonost okmnya s lakcmkrtyja.

A gyermekek felvtelvel kapcsolatban meghozott dntsről az voda vezetője 2016. mjus 25-ig rsban rtesti a szlőket.
A dnts ellen a szlő 15 napon bell jogorvoslati eljrst indthat, a Nkt. 37. alapjn.


Miskolc, 2016. prilis 1.


Hosk Bertalann
igazgat

TISZTELT SZLŐK, TMOGATINK!

Előre is ksznjk adja 1%-t!

Alaptvnyunk neve:

GRDONYI GZA OKTATSI ALAPTVNY

Adszma:

18413218 - 1 - 05


Tisztelettel s ksznettel:

ISKOLAVEZETS

TISZTELT SZLŐK, KEDVES ELSŐSK!

A beiratkozs időpontja a 2016/17-es tanvben:

2016. prilis 14-n (cstrtk), 8:00 - 19:00 ra kztt
2016.prilis 15-n (pntek), 8:00 - 19:00 ra kztt


A beiratkozshoz az albbi dokumentumok szksgesek:
- Szletsi anyaknyvi kivonat,
- TAJ krtya,
- A szemlyi azonost (lakcmkrtya)

vodai szakvlemny,
-A nevelsi tancsads keretben vgzett szakrtői vlemny (ha van)

KZPFOK ISKOLK VISSZAJELZSEI

"Az energik csak elfogad lgkrben aktivizldnak" (Carl Rogers)


A kzpfok iskolk a Nkt. 81. -ban foglaltak alapjn megkldik az ltalnos iskolnak az ott elrt tanulmnyi eredmnyeket.
Iskolnk postn 4, elektronikusan 19 tanulrl kapott rtestst.

A 2012/13. tanv 8. vfolyambl 1 tanul vfolyamot ismtelt, nem tanult tovbb.
11 intzmnyből 23 tanulrl kaptunk rtestst.
9. vfolyam: 1 fő gimnzium, 7 fő szakkzpiskola, 4 fő szakiskola
10. vfolyam: 2 fő gimnzium, 9 fő szakkzpiskola.

Pedaggiai folyamat nincs rtkels nlkl. Az elrt eredmnyek hasonlak iskolnkban kapott eredmnyekhez. A gimnziumban tovbbtanulk jelesek maradtak, a szakkzpiskolkban tanulk humn s rel trgyakbl is hasonl eredmnyeket rtek el, de nhny tantrgybl javtottak. 1 fő nem tudta a kvetelmnyeket teljesteni.

A Pedaggiai programunkban megfogalmazott clok- s feladatoknl feldogozzuk s rtkeljk a kzpiskolkban elrt eredmnyeket. Ezek alapjn is fellvizsgljuk helyi rtkelsi rendszernket.

A kzpiskolai eredmnyeket figyelembe vesszk a pedaggus munkjnak rtkelsekor, mert cl az egyni s az intzmnyi minősgi munka javtsa. A tanri teljestmnynek rsze az alapok leraksa, a ktelessgtudat kialaktsa. A visszajelzs egyfajta forrs a pedaggus minőstshez, az iskola megtlshez, amely a motivls eszkzeknt hat a pedaggusra, vezetőre egyarnt.

A kzpfok iskolkban elrt eredmnyek azt mutatjk, hogy tanulink meglljk a helyket a kzpfok intzmnyekben.

VIRGVASRNAP - NAGYHT

Virgvasrnap a hsvt előtti vasrnap neve, a nagyht kezdete.
A kereszthalla előtti vasrnapon vonult be Jzus Jeruzslembe. Szoks volt a Kzel-Kelet orszgaiban, hogy az arra mlt szemlyek tjt valamilyen mdon befedjk. Az emberek mind a ngy evanglium szerint megadtk Jzus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Mt, Mrk s Lukcs szerint a felsőruhikat az tra tertettk s gallyakat vgtak a fkrl, Jnos az egyedli, aki rsban plmagakrl szmol be.

Virgvasrnap a nagybjt utols, legfontosabb hetnek kezdete. Napjn a templomokban barkaszentelst, barks bevonulst s krmenetet szoktak tartani.
A keresztny kultra orszgaiban ez kiemelten fontos nnep, melynek hagyomnyra gazdag npszokskincs is plt.

Jzus bevonulsnak tvonala a Biblia szerint Betnibl az Olajfk hegyn s a Kedron patak vlgyben vezető orszgton t, majd az Aranykapun keresztl vezetett. Clja a jeruzslemi templom volt. Szintn a Bibliban olvashat, hogy szamrhton rkezett, s a np kitrő nneplssel fogadta. Mind a ngy evanglium emlti, hogy a rmai uralom all val felszabadtt vrtk benne. A szamrhton val rkezs, valamint a templom, mint cl ugyanakkor egy szolgl, papi messiskpre is utal.

Az egyhz virgvasrnapi hagyomnya jl dokumentltan a 4. szzadtl, a szentfldi zarndoklatok megsokasodsval terjedt el. Az a hagyomny, hogy a virgvasrnapi bevonuls szereplői a gyermekek, valsznűleg szintn az egyhz liturgijbl ered.

TISZTELT SZLŐK!

ISKOLA-KSTOLGAT

2016. mrcius 18-n 16.00-tl.

Jtszhz npi jtkokkal,
ismerkeds az iskolval, beszlgets a tant nnikkel.

Jelentkezsi lapok leadsa: 2016. mrcius 30.

KZRDEKŰ INFORMCI

Tisztelt Szlők!

Iskolnkban 2016. mrcius 5-n, szombaton nem lesz tants.
Tants nlkli munkanap lesz a nevelőknek, az intzmny dolgozinak.
Szksg esetn gyeletet biztostunk.

Mrciusban a msodik htvge hossz htvge mrcius 12-től mrcius 15-ig tart.
A hossz htvgre val tekintettel mrciusban az iskolamise az első vasrnap mrcius 6-n lesz a szokott időben:
als tagozatnak 08.30 s felső tagozatnak 11.00 rakor.

Hosk Bertalann
igazgat

NAGYBJT

HAMVAZSZERDTL NAGYHT VGIG

A nagybjt
a keresztny kzssgekben a hsvt előtti negyven napos előkszleti, bűnbnati időszak. Lnyege hsvtra, Jzus Krisztus feltmadsnak nnepre val felkszls a hitben val elmlyls, a kiengesztelőds s a lemonds rvn. A vallsos gyakorlat kzppontjban ebben az időszakban a bűnbnat, a megtisztuls, az ldozatvllals s a knyrgs ll, kifejezve az ember Isten irnti szeretett. A nagybjt lelkletnek rsze az ima s a szegnyek megsegtse is.

A nagybjt
időtartama 40 nap, ami a Szentrsban s a keresztny hagyomnyban az esemnyek jelentősgt alhz szm. A nagybjti időszakra eső hat vasrnapot az Egyhz nem tekinti bjti napnak mivel minden vasrnap Krisztus feltmadsnak emlknnepe, ezrt a bjti időszak a hamvazszerdval kezdődik a keresztny egyhzi naptrban. A nagybjt utols hete a virgvasrnappal kezdődő nagyht.

A nagybjti
nmegtartztats legszigorbb vltozata a negyvenels volt. Ilyenkor a bjtlő csak negyvenszer evett ebben az időszakban teht naponta csak egyszer, naplemente utn. Szintn elg szigor az a szoks, ami alapjn a nagybjt pntekjein csak ht szem bzaszemet ettek.
Rgen a hittanulk, katekumenok ekkor kszltek fel a keresztsg felvtelre, ekkor ismerkedtek a hitttelekkel, Jzus letvel. Hsvt viglijn, nagyszombat jjel kereszteltk meg a katekumokat.


INVITLS NYLT NAPJAINKRA

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda
mr negyedik ve az egyhzi intzmnyek kz tartozik.
Az iskola fenntartja az
Egri Főegyhzmegye.


Iskolnk jl felszerelt alss tantermekkel s felsős szaktantermekkel, megjult tornateremmel s ebdlővel, minden ignyt kielgtő sportudvarral rendelkezik.


TANULMNYI, OKTAT MUNKNKBAN A KNLATUNK:

magyar-angol kt tantsi nyelvű oktats

angol emelt szintű oktats, nptnc

szs s lovagls oktats


Tantsi rn kvli tevkenysgek:
nekkar
furulya szakkr
trtnelem szakkr
rajzszakkr
fot s filmszakkr
sport: foci, rplabda, karate

Amennyiben kzelebbről is szeretnnek megismerkedni az iskolai munknkkal jjjenek el tavaszi iskolba hvogat foglalkozsainkra, nylt napunkra, melyre szeretettel vrjuk a szlőket a gyermekekkel egytt.

2016. februr 25.
16.00 rakor
iskolba hvogat foglalkozsok

2016. mrcius 02.
nylt nap:
1. ra a 4. osztlyban
2. ra az 1. osztlyban

2016. mrcius 18.
16.00 rakor
iskolba hvogat foglalkozsok

Elrhetősgek:
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Telefon/fax: 46/555 318, 46/555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com
Honlap: www.gardonyikatolikus.hu


VZKERESZT, JZUS MEGJELENSNEK NNEPE

Vzkereszt, janur 6. a karcsonyi nnepkr zrsa, a farsang kezdete.
A vz let, a keresztelkeds s a tisztlkods eleme is.


A rmai katolikus egyhz Epiphania Domini,az r megjelense nvvel janur 6-n tartott nnepe.
A keleti egyhz e napon Krisztus szletst nnepelte, nyugaton a napkeleti blcsekről, vagyis a hromkirlyokrl, Jzus megkeresztelsről s első csodattelről val megemlkezs kerlt előtrbe.
E napot az egyiptomiak is a Nap s a Nlus vize nnepeknt ismertk.

A rmai egyhz szertartsai szerint ezen a napon vizet s tmjnt szenteltek. A vz megszentelsnek, azaz megkeresztelsnek szertartsbl ered a magyar vzkereszt elnevezs is. A templomban megszentelt vzből, amelynek a np klns hatst tulajdontott, minden csald vitt haza. A vz s a tmjn szentelsből alakult ki a hzszentels.

A npszoksok szerint:

mg egyszer meggyjtjk a karcsonyfa gyertyit, sztosztjk a megmaradt dessget, a ft tűzre teszik, csak egy gacskt tűznek belőle a szentkp mg a gonosz ellen. Dlben s este mg folyik a vendgeskeds, esti harangsz utn a kntls s a csillagjrs.

A plbnos ezen a napon kezdte meg hvei ltogatst, beszentelte a hzat, szmba vette a hzbelieket. A rmai katolikus falvakban a pappal egytt ment a kntor, kt ministrns s az egyhzfi, aki az ajndkot gyűjttte ssze. Szkelyfldn a hzszentels utn a papot gő gyertyval ksrtk ki, hogy nagyobb legyen a kender.
A lnyok szmra frjjsl nap. Az is szoksban volt, hogy a lny a hzszentels előtt nyakbl levette a gyngyt, s a kszb mellett a szőnyeg al dugta, ahol a pap tlpte. A szentels utn a szőnyeg all kivette s a prnja al tette, mert azt tartottk, meglmodja, ki lesz a jvendőbelije.

Rgebben otthon a szenteltvzzel megitattk az llatokat, hogy ne legyenek az v folyamn betegek, vagy az emberek magukra locsoltk, betegsgek vagy ronts ellen. Egyes helyeken a hz fldjt is meglocsoltk, hogy lds legyen a hzon.

Vzkereszt vagy hromkirlyok napja a magyar npi kalendriumban a karcsonyi nnepkr zrnapja s a farsangi időszak kezdete.KARCSONYI, NNEPI DVZLET


A puha hban, csillagokban,
az nnepi foszls kalcson
lthatatlanul ott a jel,
hogy itt van jra a karcsony.

Mint szomjaznak a pohr vz,
gy kell mindig e kis melegsg,
hisz arra szletett az ember,
hogy szeressen s szeressk.

S hogy ne a hban, csillagokban,
ne nnepi foszls kalcson,
ne dsztett fkon, hanem
a szvekben legyen karcsony.

Szilgyi Domokos: Karcsony


Minden kedves ltogatnknak, szlőknek, tantvnyainknak

LDOTT KARCSONYI NNEPEKET S EREDMNYEKBEN GAZDAG BOLDOG J ESZTENDŐT KVN,


valamint kellemes pihenst a tli sznidőre

az iskola nevelőtestlete s dolgozi nevben

Hosk Bertalann
igazgat

LELKI NAP 2015.

A naptri v vgnek utols kt hetből zenjk a Tisztelt Olvask fel, hogy meggyjtottuk az advent msodik gyertyjt, megtartottuk a gyermekeket, szlőket nagyszmban megmozgat karcsonyi vsrunkat s a mai napon lelki megtisztulssal, megjulssal igyekeztnk felkszlni a jvő ht vgi zr rendezvnynkre is, a karcsonyi nneplyre.
E lelki napon ugyan azon tantermekben tevkenykedtnk, mint az v minden napjn, de ma mgis ms volt minden. Nem a szakrk fegyelmvel, feszes munkarendjvel, de az ott hasznlt fogsokkal, eszkzkkel szvegelemeztnk a Biblibl, amikor is az evangliumot, az evanglistk tevkenysgeit gyűjtttk, rendeztk ssze Andrea nni krdsei alapjn. Tettk ezt a tanulink egyttműkdő csoportmunkban.
A harmadik rban kzs daltanuls s nekls vrt valamennyi tanulra s pedaggusra az sszenyithat teremben. Elemeztk, rtelmeztk a karcsonyi nnepkrhz sszelltott kpsorozatokat az esemnyek időrendi trtnseinek tbeszlsvel.
Ezt kvetően osztlyonknt, szintn csoportmunkban kszltek a hziversenyben is rszt vevő, tmhoz kapcsold kpes, szveges tablk. A nap trtnseinek sszefoglaljaknt egy harminc krdses teszt tette prbra a friss, lmnyszerű tudsunkat.
Termszetesen a napindt mise e flvben is kijellte, megerőstette szmunkra a j cselekedeteinkben, a jrt val kzdelmnkben tettrekszsgnket, helytllsunkat.

ADVENT - VRAKOZS

Meggyjtottuk az első gyertyt, beksznttt a 2015. v adventi időszaka!

Az advent sz jelentse eljvetel. A latin adventus Domini kifejezsből szrmazik, ami annyit tesz, az r eljvetele. A karcsonyt megelőző vrakozs az eljvetelben ri el jutalmt.

Advent, rjvet a keresztny kultrkrben a karcsonyt, december 25-t megelőző negyedik vasrnaptl karcsonyig szmtott időszak. A karcsonyi nnepkr advent első napjval kezdődik, s vzkeresztig tart. Advent első vasrnapja egyttal az egyhzi vkezdett is jelenti.
Advent a karcsony, december 25-e előtti negyedik vasrnappal, ms megfogalmazsban a Szent Andrs apostol napjhoz legkzelebb eső vasrnappal veszi kezdett, s karcsonyig tart. Advent eredete a 4. szzadig nylik vissza. VII. Gergely ppa ngyben hatrozta meg az adventi vasrnapok szmt. Advent első vasrnapja hrom időszak kezdett is jelenti: a keresztny egyhzi v kezdett, a karcsonyi nnepkr kezdett s termszetesen az adventi időszak kezdett.

A katolikus egyhzban advent liturgikus szne a lila, viola, mely a bűnbnatot, a szent fegyelmet s az sszeszedettsget jelkpezi. Advent harmadik vasrnapjn, az rm vasrnapon az r eljvetelnek kzelsgt nnepeljk. E nap liturgikus szne a rzsaszn. Az egsz időszakban dsztelen a templomi oltr, s az orgona szerepe pedig, csak az nekek ksretre korltozdik.

Elterjedt szoks az adventi htkznapokon hajnali mist, rortt tartani. E szertartsokon klns hangslyt kap Szűz Mria tisztelete s a karcsonyi vrakozs.
Ugyancsak adventhez kthetők az -antifnknak nevezett gregorin nekek. Nevk onnan ered, hogy az ! felkiltssal kezdődnek soraik.

, Blcsessg! Ki a Flsgesnek szjbl szrmazol, ki a mindensget egyik vgtől msikig erősen tfogod, s jsgosan el is rendezed: jjj el, s tants meg minket az okossg tjaira!
, Napkelet! rk fny ragyogsa, igazsg Napja: jjj el, s vilgosts meg minket, kik sttsgben lnk s a hall rnykban!
, Npek Kirlya! Mindannyiunknak vgyakozsa, Szegletkő, a kt npet egybefoglal: jjj el, s mentsd meg az embert, kit a porbl alkottl!

A vilgt gyertyk szmnak nvekedse szimbolizlja a nvekvő fnyt, amelyet Isten Jzusban a vrakoznak ad karcsonykor. Minden gyertya szimbolizl egy fogalmat: hit, remny, rm, szeretet. A gyertyk egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy szemlyre vagy kzssgre is utalnak:
Hit dm s va, mint akiknek elsőknt grte meg Isten a megvltst
Remny zsid np, akinek meggrte, hogy kzlk szrmazik a Messis
rm Szűz Mria, aki megszlte a Fit
Szeretet Keresztelő Szent Jnos, aki hirdette Jzus eljvetelt, s ksztette az utat az emberek szvhez

Az adventi naptr hasznlatnak npszoksa 1900 krl kezdődtt, kialakulsa egy nmet desanyhoz ktődik, akinek kisfia, Gerhard, mr hetekkel az nnep előtt trelmetlenkedett a vrva-vrt s megszokott karcsonyi ajndkok miatt. Az desanya ezrt rdekes s meglepő jtkot tallt ki gyermeke szmra. Egy kemnypaprlapot huszonngy rszre osztott, mindegyik rszre rtűztt egy-egy darab csokoldt, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet kzlk. Mikor a kisfi felnőtt, nem felejtette el desanyja eme meglepetst.

Bks, meghitt kszlődst mindenkinek!

MEGYEI GRDONYI PRZAMOND

A szeretet a mindent aranny vltoztat csodalng. A lng heve gynyrlet. A gynyrletet kincsnknek rezzk.- rja Grdonyi Gza

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda (Miskolc, Szeretet u. 5.) minden v novemberben programokkal tiszteleg nvadja előtt. Az emlkezs kimagasl esemnye az vek ta megrendezsre kerlő megyei przamond verseny. gy volt ez az idn is. Kzel flszzan versenyeztek a legjobb helyezsrt. Nem volt knnyű dolga a zsűrinek, ezt bizonytja a holtverseny s a kln dj is. Egy alkalommal Grdonyit megkrdeztk melyik regnye kedves, ezt vlaszolta: Isten rabjai a legszebb, Egri csillagok a legjobb, A lthatatlan ember a legkedvesebb. Mindhrom regnyből hallottunk profi mdon előadott rszleteket.
A felksztő tanroknak, szlőknek szvből gratullunk.

A versenyen elrt helyezsek

I. kategria (1-2. o.)


1) Mihalik Mira (1.o.) Szent Imre Rmai Katolikus ltalnos Iskola s Kisboldogasszony voda (. Miskolc)
2) Polgri Laura (2.o.) Frter Gyrgy Katolikus ltalnos Iskola s Alapfok Művszeti Iskola ( Sajld)
3) Lukcs Szabolcs (2.o.) Frter Gyrgy Katolikus ltalnos Iskola s Alapfok Művszeti Iskolaa (Sajld)
Klndj: Remecsey Konrd (2.o.) Miskolci Szilgyi Dezső ltalnos Iskola ( Miskolc)

II. kategria (3-4.o.)

1) Kozma Rka Anna (4.o.) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola (Miskolc)
2) Skornyk Zsfia (3.o.) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola (Miskolc)
3) Keszi Klaudia (3.o.) Gyarmati Dezső Sport ltalnos Iskola (Miskolc)
Klndj: Fnagy Zsuzsa (4.o.) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola (Miskolc)

III. kategria (5-6.o.)

1) Holtverseny: 1. Tth Boglrka (6.o.) Gyarmati Dezső Sport ltalnos Iskola ( Miskolc)
2) Horvth Dniel (5.o.)Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda (Miskolc)

IV. kategria (7-8.o.)

1) Holtverseny:
Szab Viktor (7.o.) Szent Istvn Katolikus ltalnos Iskola (Mezőkvesd)
Bords Dvid (8.o.) Lvay Jzsef Reformtus Gimnzium (Miskolc)]
2) Holtverseny:
Zemlnyi Georgina (7.o.) Mtys Kirly Katolikus ltalnos Iskola . (Herndkak)
Szab Eszter (8.o.) Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda (Miskolc)
3) Tarackzi Zsfia (8.o.) Lvay Jzsef Reformtus Gimnzium (Miskolc)

NYLT NAP

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda
(Miskolc, Szeretet u. 5. 46/555-318)

nylt napot tart a kvetkező időpontokban:

2015.11.17. kedd 1-4 osztly: 8.00-10.00
2015.11.18. szerda 2-3 osztly: 8.00-11.00
2015.11.19. cstrtk 5-8 osztly: 8.00-11.00

Szeretettel vrjuk az rdeklődő szlőket.

GRDONYI GZA PRZAMOND VERSENY

Kedves Magyar Szakos Kollgk!

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda ebben a tanvben is przamond versenyt hirdet.
Nevezni lehet brmilyen Grdonyi ltal rt művel vagy rszlettel 3 perc terjedelemben kategrinknt.

I. kat.: 1-2. oszt.
II. kat.: 3-4. oszt.
III. kat.: 5-6. oszt.
IV. kat.: 7-8. oszt.
A verseny időpontja: 2015. november 24. kedd 14 ra
Helyszne: 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
Nevezsi dj: 200 Ft
Nevezsi hatridő: 2015. november 20.
Jelentkezni e-mailben (aloetunde@freemail.hu) vagy telefonon (555-318) lehet.

a szervezők


OKTBER A RZSAFZR HNAPJA

A vilg katolikus hvei minden v kt hnapjt Szűz Mrinak ajndkozzk: mjust, ekkor elsősorban a mjusi litnikkal dicsrik a Megvlt desanyjt, valamint oktber hnapjt, amikor a szentolvast imdkozzk sűrűbben, odaadbban.


A legenda szerint: Egy jmbor szerzetes a XIII. szzadban gyakran s szvesen imdkozott el tven dvzlgyet egyms utn. Egyszer imdsgt kvetően ltomsban megjelent előtte Szűz Mria, s homlokt ugyanannyi rzsbl font fzr dsztette, mint ahny dvzlgyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint innen ered a rzsafzr elnevezs.

TISZTELT SZLŐK!

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda
2015. oktber 9-n zrva lesz, mert az vnők s a tantk, tanrok tanulmnyi szakmai ton vesznek rszt,
kzssgpts cljbl.

Ksznm megrtsket!

Tisztelettel:

Hosk Bertalann
igazgat

CSALDI NAP

2015. 09. 19. SZOMBAT

PROGRAM

08.45-09.00
Gylekező a nagyudvaron
09.00-09.15
Megnyit a zrtudvron
09.15-09.30
Csaba maraton: alssok
(szlők s gyermekek egytt)
09.30-09.45
Csaba maraton: felsősk
(szlők s gyermekek egytt)
10.00-10.30
Ktlhzs, jtk a nagyudvaron (szlők s gyermekek egytt)
11.30-12.30
Vlt- s sorverseny az alstagozat szmra
Akadlyverseny a felsősk szmra (menetlevelekkel)
1. lloms: menetlevl s csatakilts (Kurek Erzsbet)
2. lloms: Keresd meg! (Tth Melinda)
3. lloms: puzzle, trkp s tjols (Szab Lszl)
4. lloms: clbadobs (Bksi Tibor)
5. lloms: cl, menetlevelek leadsa (Dr. rdg Balzsn)
12.30-12.45
Eredmnyhirdets
12.45-13.30
Bekapcsolds a szlők ltal mr kszlő ebd ksztsbe s ebd
13.30
Pakols
(Esős idő ellenre is tallkozunk, a szabadtri főzs akkor elmarad!)

TANVNYIT NNEPLY

2015. augusztus 31-n 17:00 rtl Veni Sancte tanvnyit nnepsg a hejőcsabai rmai katolikus templomban, j idő esetn a templomkert szabadtri oltrnl.

Gylekező: 16:30 s 16:45 kztt az iskolban.

Krjk, hogy az első osztlyosok hozzk magukkal az iskolatskikat, mert Plbnos r megldja.NYR VGI INFORMCIK

Emlkeztető - kotbor Sarud


2015. augusztus 21 25. Sarudi kotbor! 2015. augusztus 21-n 8 rakor indul az autbusz az iskola elől.

Tanknyvoszts
2015. augusztus 26-n 9:00 rtl 15:00 rig
2015. augusztus 27-n 13:00 rtl 17:00 rig az iskolban.

Aktulis hrek:
Nyri gyelet az iskolban: szerdai napokon 9-13 rig.

BEZRTUK A 2014/2015. TANVET

Miskolcon-Hejőcsabn gynyrű krnyezetben tallhat a rmai katolikus templom, amely Hlaad szentmisnkre zsfolsig megtelt. A templom klnsen ahhoz tűnik kicsinek, ha a Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda gyermekei, vnői, tanrai megksznik s hlt adnak Istennek az elmlt tanv eredmnyeirt, sikereirt.
Szpen teljestett az iskola tanulinak tbbsge, hiszen tanulmnyi tlagunk 4,1. Akik a katolikus iskola harmadik tanvben is kimagasl teljestmnyt nyjtottak, oklevlben s jutalomknyvekben rszesltek. Gratullunk mindenkinek, aki a tőle elvrhat szintet teljestette, vagy fellmlta azt!
Ksznjk a tanv sorn nyjtott tmogatsokat!
Kvnom, hogy tartalmasan, vidm hangulatban teljk a nyri sznet, vigyzzatok magatokra, egymsra, hogy szeptemberben mindannyian egytt ksznthessk az j tanvet!

Hosk Bertalann
Igazgat

RSEKI KITNTETS

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda

"J IRNYZAT" CSAPATA

Tagjai: Juhsz Mt,Kruseczky Dra, Nagy Mt, Szab Eszter

A Katolikus Iskolk XI. orszgos trtnelem versenyn
elrt I. helyzsrt

AZ EGRI FŐEGYHZMEGYE

DICSRETBEN

rszeslt.

A kitntetst Dr. Ternyk Csaba egri rsek adta t.
Az nnepsgen jelen voltak a szlők, osztlyfőnk, a felksztő tanr, s a tanulk kpviselői is.

MEGHV A TANVET ZR NNEPLYRE

TISZTELT SZLŐK, HONLAPUNKAT LTOGATK!

Tisztelettel meghvjuk nt iskolnk
Te Deum tanvzr
nneplyre,
melyet a Hejőcsabai Gymlcsolt Boldogasszony Rmai Katolikus Templomban tartunk
2015. jnius 19-n 16.30-kor.

Iskolavezets

GYERMEKNAP 2015. AZ ISKOLBAN

A tanv vgi időszak egyik legvrtabb programjt tartottuk ma, pnteken iskolnkban a gyermeknapot. A korbbi vek is vltozatos, program gazdag gyermeknapok voltak, de az ez vi valamennyit fell mlta. Nagy vrakozs, de a pedaggusok rszről legalbb akkora előkszleti munka előzte meg. Akaratlanul is begyűjtve a gyerekek azonnali reakciit igazolva rezhetjk a fradozst.
A flrsra tervezett s megvalstott etapokban hol itt, hol ott csattant fel egy-egy csoport temes biztatsa, jkedvű kacaja. Bizonytva, hogy a reggeltől estig vgig lt rk utn akr egsz nap is kpesek dikjaink nfeledten ugrlni, emeletes magassgbl csszni, ktelet hzni vagy egyszerűen egymst az sszeveszsig biztatva sorjtkot jtszani.
Az egszsg nap plyzati projekt figyelemre mlt anyagi tmogatsnak ksznhetően a kerti stgets, grillezs alapfogsait is elleshettk dikjaink. Termszetesen a ttje, jutalma volt az ehető vgeredmny, a rcson slt hs s zldsgflk formjban asztalra kerlt ebd kiegsztője. Hűstőknt rett eper szemek s hűttt joghurt tette elviselhetőbb az ldsos nyri időt.
Ma teljes mrtkben sikerlt lecserlni a mobiltelefonokat kerkprra, pingpongtőre, labdkra.
Vljk egszsgnkre!

Kpek a FOTOALBUM/VIDEO menpont alatt.

ELISMERS - KITNTETS

Legyetek a szolglatkszsgben fradhatatlanok, a llekben buzgk: az rnak szolgljatok.
/Rm. 12, 11-17./

Iskolnk igazgat asszonya, Hosk Bertalann, Marika nni mjus 11-n a Vros Napja alkalmbl szervezett nnepi kzgyűlsen kitntetst vehetett t.
A korbbi miniszteri dicsret s Szent Gellrt dj utn ldozatos munkja elismerseknt Miskolc Megyei Jog Vros Kzgyűlse Pedaggiai Djjal tntette ki.
Ezton is gratullunk, s erőt, egszsget kvnunk tovbbi munkjhoz!

Az intzmny tanuli s dolgozi

PNKSD 2015.

"ldott szp Pnksdnek gynyrű ideje"

"Piros pnksd vasrnapjn,
Piros rzsa nyl a kertben,
Kis szivnkben tiszta rm
Imdsga nekeljen

Piros pnksd vasrnapjn
Szlljon renk a szentllek,
S trdre hullva mondjunk imt
A mindensg Istennek!"

Benedek Elek


A hsvt utni tvenedik napon, gy ebben az vben jnius 11-n, vasrnap nnepli a keresztny vilg a Szentllek eljvetelt s egyben az egyhz megalaptst, azaz pnksd napjt. Pnksdt a keresztny egyhz szletsnapjnak is tartjk.
Piros Pnksd napjt ezer ve virggal kszntik Eurpa sok orszgban. Magyarorszgon is jra piros betűs nap a Pnksdhtfő. De mi is ez az nnep? Pnksd napjra minden felbred. Abbahagyja a lusta nyjtzst a vilg, ember s llat prt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong s zsibong az let.
Jl tudtk a rgiek, ilyenkor meg kell llni egy pillanatra. A nagy nyri munkk előtt nnepelni kell. Ksznteni az j letet, imdkozni a bő termsrt, gyermekldsrt. Erre szolglt a pnksd, a hsvt utni tvenedik nap. A templomokban vről vre megemlkeztek erről a naprl, a lngnyelveket a pnksdi rzsa szirmaival helyettestettk, a Szentllek jelkpeknt fehr galambot reptettek szabadon. A lnyok s asszonyok bborvrs ruhba ltztek, befont copfjukat a hagyomny szerint a bal vllukra kanyartva, a frfiak felltttk nneplőjket s kezdődhetett a mulatsg.
A rvid, mint a pnksdi kirlysg kezdetben vitzi szoks volt, a katonk maguk kzl vlasztottak egy vre kirlyt,

ezt idzi Balassi Blint verse

"ldott szp Pnksdnek gynyrű ideje
Mindent egszsggel ltogat ege,
Hossz ton jrkat knnyebbtő szele"

DAJKA LLS

Katolikus vallst gyakorl, gyermekekhez szeretettel kzeltő dajkt felvesznk.

Iskolavezets

Tisztelt Szlők!

Fontos gyermeke egszsge?

SZOSZTLY
PTFELVTELI!!


a Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s vodban
Miskolc, Szeretet u. 5.

Az szs a legegszsgesebb mozgsforma. Ellenllbb, egszsgesebb tesz, fokozza a szellemi teljestmnyt is.

Mg rdemes vltani!

A magyar-angol kt tantsi nyelvű s emelt szintű angolos osztlyban is szlői igny szerint
heti ktszer szs a Kemny Dnes uszodban.
Idő s pnztrcakmlő!
Csaldias, csendes krnyezet!

rdeklődni:
0646/555-318

A PRILIS HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2015. mjus 12-n 07.30-16.30, valamint mjus 13-n 07.30 - 16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2015. mjus 14-n 07.00-09.00 rig

Az prilis havi alss dikbrletek kifizetse: 2015. mjus 04-11. kztt.

Orszgos trtnelmi verseny dntője Kecskemten

Hossz htvgje volt iskolnk hetedik osztlyos j Irnyzat csapatnak, kik Kruzseczky Dra, Szab Eszter, Juhsz Mt Pter s Nagy Mt Lszl szombaton a
KATOLIKUS LTALNOS ISKOLK TAKTS SNDOR XI. ORSZGOS TRTNELMI VERSENYN VETTEK RSZT
Kecskemten. Tmjuk A trk kiűzetse s a katolicizmus virgkora Magyarorszgon volt,
melyben első helyezst rtek el.
Gratullunk a felksztő tanruknak Hosk Bertalann igazgat asszonynak, Marika nninek s a felkszlshez, eredmnykhz a tanulknak.

PT NYLT NAP

Tisztelt rdeklődők!

Akik a februri s mrciusi Iskolakstolgatkrl lemaradtak, azok szmra

prilis 10-n pnteken 8 rtl

lehetősget biztostunk a leendő első osztlyos tant nnikkel val tallkozsra, raltogatsra iskolnkban.

Szeretettel vrjuk indul első osztlyunkba a gyermekeket!

Dutka kos
Hsvti vers

Hozsanna nked let s Igazsg,
kit keresztre vert a gőg s hatalom,
sziklasrodbl gi trnra ltl
a sugaras első Hsvt-hajnalon.

Azta mind kik latrok kzt kereszten
megvltst vr koldusok vagyunk,
emlkezve a Te t sebedre
megesksznk, hogy feltmadunk.

Mert elmland minden, ami fldi,
a gőg, a hr, a dics s hatalom,
de l a llek, aki megdicsőlt,
azon a sugaras Hsvt hajnalon.

s l a hit, hogy sziklk meghasadnak,
pecstek trnek s minden meginog,
de az ige, amely a szdra tdult
egy sz mely megvltott, mgis lni fog.

Ez a sz, mely ajkadon fogamzott
s az j tavaszban mindig itt remeg,
prbljtok egymst tűrni s szeretni
keresztre hajszolt szegny emberek.

Higgytek el, hogy let s Igazsg
e fldi ltben bs testvr vagyunk,
mert visszatrnk mind a fld porba
s csak ő vigasztal, hogy feltmadunk.

Minden kedves tantvnyunknak, szleiknek, rdeklődő ltogatknak

BKS HSVTI NNEPEKET

kvnok

az iskola nevelőtestlete s dolgozi nevben

Hosk Bertalann
igazgat

VIRGVASRNAP - NAGYHT - HSVT

VIRGVASRNAP - NAGYHT

A nagyht a nagybjt utols hete virgvasrnaptl nagyszombatig tart időszak. Napjai a nagyhtfő, nagykedd, nagyszerda s a hsvti szent hrom nap, nagycstrtk, nagypntek s nagyszombat.
Virgvasrnap a hsvtot megelőző negyvennapos bjt utols hetnek, a nagyhtnek azon nnep, amikor arrl emlkezik meg a keresztny vilg, hogy kereszthalla előtt Jzus Krisztus szamrhton bevonult Jeruzslembe, hogy az nnepi vacsort ott kltse el tantvnyaival. Ekkor kezdődik el a szenvedstrtnete.

A htfő, kedd szerda kezdetben liturgikus nap volt, a kzhivatalokban a nagyhtre munkasznetet rendeltek el s mg a rabszolgkat is mentestettk a munka all. A munkasznet tbb kevsb vltozatlanul az egsz kzpkorban rvnyes maradt. VIII. Orbn ppa a nagyht napjait 1642-ben ismt htkznapp nyilvntotta.

A nagyht a tavasz jjszletsre koncentrl, a termszet megjulsa a test s a llek megjulst is hozza. A magyar falun a nagyht tiszteletre nagy gonddal megtiszttottk az egsz portt, belertve az istllt s a mellkpleteket is. A szerszmokat is letisztogattk, kifnyestettk. Klns gonddal kszltek ilyenkor az vi gynsra, szentldozsra is. Az desanya szigoran gondoskodott rla, hogy minden gyermek s mg a bresek, szolglk is mind elvgezzk.
A virgvasrnap egyben az ifjsg vilgnapja is a katolikus egyhzban. II. Jnos Pl ppa azrt ezt az nnepet szentelte a fiataloknak, mert a virgvasrnapi liturgiban vesznek rszt leghangslyosabban a gyerekek.

HSVT

A hsvt a keresztny vilg egyik legfontosabb kzponti főnnepe. A Biblia szerint Jzus a pnteki keresztre fesztse utn, a harmadik napon, vasrnap feltmadt. Kereszthallval megvltotta minden ember bűnt, feltmadsval pedig győzelmet aratott a hall felett.
Hsvt az azt megelőző időszak, Jzus sivatagi bjtjnek emlkre tartott negyvennapos nagybjt lezrulst jelzi. A katolikus keresztnysgben bjtnek nevezett, valjban hshagy tpllkozsi időszak utn ezen a napon szabad előszr hst enni. Erre utal a magyar hsvt sz is, a hs magunkhoz vtelnek első napja. A bjt utols hetnek neve nagyht, a hsvt utni ht hsvt hete, egyes magyar vidkeken fehrht fehrvasrnapig tart.
A hsvti nnepkr a pnksddel zrul. A hsvttl a pnksd utni szombatig tart időszakot hsvti időnek is mondjk.

A MRCIUS HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2015. prilis 09-n 10.00-16.00, valamint prilis 10-n 07.30 - 16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2015. prilis 09-n 07.00-09.00 rig

A mrcius havi alss dikbrletek kifizetse: 2015. prilis 08 - 15. kztt./strong>

BEIRATKOZS AZ VODBA

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda Hejőcsabai Tagvodjba (3508 Miskolc, Msz u. 3.) trtnő vodai beiratkozs időpontja a 2015/2016. tanvre:
2015. prilis 23-24.
az voda nyitvatartsi idejben: 7:00 18:00 rig.

Az vodai beiratkozskor be kell mutatni a gyermek nevre killtott szemlyi azonostt s lakcmet igazol hatsgi igazolvnyt, tovbb a szlő szemlyi azonost s lakcmet igazol hatsgi igazolvnyt. Krjk tovbb a gyermek TAJ- krtyjnak s amennyiben van keresztlevelnek bemutatst a beiratkozskor.
A ktelező felvtelt biztost voda vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, illetve a Nkt. 45. alapjn rtesti a teleplsi nkormnyzat jegyzőjt, amennyiben az vodaktelezett gyermeket nem ratjk be az vodba.
vodnk alapt okirata szerint jogosult az integrltan nevelhető sajtos nevelsi ignyű gyermekek felvtelre.
Az voda felvteli krzete:
chim A. u., Almskert u., Brczay u., Benedek alja u., Csabavezr u. 2-től 144-ig pros, Grdonyi G. u., Grntalma u., Halads u., Hejő u., Igazsg u., Jegenys u., Kapitny u., Kplr u., Kroli G. tr, Krt u., Mcses u., Msztelep u., Msztelepi kolnia, Mjus 1 telep, Nndorfehrvri u., Ndas u., Nagyszalonta u.,
Nagycsermőke dűlő, Negyvennyolcas utca, Pillang u., Prbattel u., Rodost u., Stor u., Segesvri u., Sp u., Stő J. u., Szeretet u., Szzat u., Tbortűz u., Tallr u.,Templom u., Tlts u., Vadrzsa u., Zszl u.
cs u., Asztalos u., Bdogos u., Balassi u., Beniczky L. u., Bizony . u., Boglrka u., Bognr u., Cement u., Cementgyri u., Cseresznys u., Dlia u., Dohny u., Dr. Kalocsay K. u., Egri u., Egres u., Eszperant u., Farkas A. u., Fogarasi u., Fut u., Gtőr u., Garbai S. u., Grgős u., Hd u., Hock J. u., Izs M. u., Kzmr u., Kertsz u., Koboz u., Kő u., Mlns u., Malom u., Msz u., Nagyszebeni u., Nagyvradi u., Pesti u. 2-től 54-ig pros, Pltenberg E. u., Pusztaszeri u., Rozmaring u., Szalag u., Szamca kz, Szirmai u., Szűcs S. u., Vilg u.

A gyermekek felvtelvel kapcsolatban meghozott dntsről az voda vezetője 2015. mjus 23-ig rsban rtesti a szlőket.
A dnts ellen a szlő 15 napon bell jogorvoslati eljrst indthat, a Nkt. 37. alapjn.

BEIRATKOZS
A GRDONYI GZA KATOLIKUS LTALNOS ISKOLBAN S VODBAN
(MISKOLC, SZERETET U. 5. sz.)

2015. prilis 16. cstrtk 8:00 - 19:00 ra kztt,
2015. prilis 17. pntek 8:00 - 18:00 ra kztt.


Iskolnk Magyar - Angol Kt Tantsi Nyelvű.

Nincs ktelező beiskolzsi krzetnk, Miskolc brmely vrosrszn, brmely utcban lak gyermeket felvehetnk/tvehetnk.
A klsőleg ignyesen feljtott iskola az eurpai szabvnyoknak is megfelel.
Jl felszerelt, csaldias lgkrben nem magas osztlyltszmokban tanulnak tantvnyaink.

A 2015/16-os tanvben kt első osztly indul:
a. kt tantsi nyelvű
b. emelt angol


Szeretettel vrjuk leendő tantvnyainkat!


MRCIUSI NYLT NAP

2015. mrcius 17-n, kedden 8-11 rig
1. ra
Nylt ra a 4. osztlyban
Mlyi Andrea leendő első osztlyos
tantnő vezetsvel
2. ra
Angol kt tantsi nyelvű ra a 2. osztlyban
Harasztin Kdr gnes vezetsvel
3. ra
Beszlgets a tant nnikkel

Szeretettel vrunk programunkra minden rdeklődő szlőt iskolba kszlő gyermekvel egytt!

ISKOLAVEZETS

Tisztelt Szlők!

A nemzeti kznevelsről szl 2011. vi CXC. trvny (a tovbbiakban: Nkt.) 50. (7) bekezdse szerint az iskolba a tankteles tanulkat az első vfolyamra a kormnyhivatal ltal meghatrozott időszakban kell beiratni.

A beiratkozs időpontja:
2015. prilis 16. cstrtk 8:00 19:00 ra kztt,
2015. prilis 17. pntek 8:00 18:00 ra kztt.

Az ltalnos iskolai beirats eljrsrendjt rszletesen a nevelsi-oktatsi intzmnyek műkdsről s a kznevelsi intzmnyek nvhasznlatrl szl 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 22-23. -a szablyozza.

Az adott vben tankteles korba lpő gyermeket a szlő a fent emltett időpontok egyikben kteles beiratni a vlasztott iskola első vfolyamra.

A szlő az első vfolyamra trtnő beiratkozskor kteles bemutatni:

- a gyermek szemlyazonostsra alkalmas, a gyermek nevre killtott szemlyi azonost s lakcmet igazol hatsgi igazolvnyt (a gyermek lakcmkrtyjt), valamint
- az iskolba lpshez szksges fejlettsg elrst tanst igazolst.

A FEBRUR HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2015. mrcius 10-n 07.30-16.30, valamint mrcius 11-n 07.30 - 10.45 s 12.00 - 16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2015. mrcius 12-n 07.00-09.00 rig

A februr havi alss dikbrletek kifizetse: 2015. mrcius 05 - 09. kztt./strong>

ANGOL SZVEGRTSI VERSENY EREDMNYE

5. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Vid Zaln Jkai Mr Ref. lt. Isk. Somodin Pataki Anna
2. Ripszki Balzs Grmblyi Tagiskola a Szilgyi Dezső lt. Isk.-tl Szendrei Orsolya
1. Gczy kos Kazincbarcikai Pollack Mihly ltalnos Iskola
Kazinczy Ferenc Tagiskola Pln Szendi Nra
5. vfolyam kt tantsi nyelvű kategria
3. Nagy Gbor Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Kt Tantsi Nyelvű ltalnos Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolja Rki Krisztina
2. Lovsz Andrs Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Pataki Sndorn
1. Molnr Mercdesz Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Kt Tantsi Nyelvű ltalnos Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolja Rki Krisztina
5. vfolyam, norml tantervű kategria
2. Foszt Pter Disgyőri Ref. lt. Isk. Szitka Szabolcsn
1. Ladnyi Gergő Szent Imre Rmai Katolikus lt. Isk. Milus Sndorn
6. vfolyam, norml tantervű kategria
3. Krajnyk Blint Tiszajvrosi Szent Istvn Katolikus ltalnos Prgain Svri Anik
2. Derecskei Kristf TISZAJVROSI LTALNOS ISKOLA S
ALAPFOK MŰVSZETI ISKOLA rkosi Adrienn
1. nekes Szabolcs TISZAJVROSI LTALNOS ISKOLA S
ALAPFOK MŰVSZETI ISKOLA rkosi Adrienn
6. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Pokorny Bence Mrk Grmblyi Tagiskola a Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk.-tl Szendrei Orsolya
2. Sndor Pter Kazincbarcikai Pollack Mihly ltalnos Iskola rpd Fejedelem Tagiskolja TTHN BALOGI ERZSBET
1. Csomor Mrton Kazincbarcikai Pollack Mihly ltalnos Iskola rpd Fejedelem Tagiskolja TTHN BALOGI ERZSBET
6. vfolyam kt tantsi nyelvű kategria
3. Jns Pter Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Kt Tantsi Nyelvű ltalnos Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolja Rki Krisztina
2. Duds Pter Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Kobzos va
1. Cski Balzs Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Kobzos va
7. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Molnr Balzs Szent Imre Rmai Katolikus lt. Isk. Nagyn Balogh Zita
2. Demjn dm Vrsmarty Mihly Katolikus lt. Isk. Trkn Kovcs Zita
1. Farkas Szabolcs Jkai Mr Ref. lt. Isk. Horvth Lszln
7. vfolyam, 2 tantsi nyelvű kategria
3. Szab Alexandra Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Tthn Klema Dorottya
2. Halmai Domonkos Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Kt Tantsi Nyelvű ltalnos Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolja Rki Krisztina
1. Szab Gbor Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Tthn Klema Dorottya
7. vfolyam, norml tantervű kategria
3. Antal Csenge Miskolci Szab Lőrinc lt. Isk. Balajthyn Juhsz Boglrka
2. Kbel Zsolt TISZAJVROSI LTALNOS ISKOLA S
ALAPFOK MŰVSZETI ISKOLA Mak va
1. Willner Ferenc Vrsmarty Mihly Katolikus lt. Isk. Csabai Julianna
8. vfolyam, norml tantervű kategria
3. Szőke Mt Miskolci Szab Lőrinc lt. Isk. Uzsoki Mrta
2. Dojcsk Milla Miskolci Szab Lőrinc lt. Isk. Uzsoki Mrta
1. Kleiber Emese Avasi Gimnzium Petrny Erika
8. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Nagy Martin Dniel Kazincbarcikai Pollack Mihly lt. Isk. rpd fejed. tagisk. Tthn Baloghi Erzsbet
2. Szarka Boldizsr Szirmabesenyői Szinyei Merse Pl lt. Isk. Korinthus Magdolna
1. Vgner Szandra Jkai Mr Ref. lt. Isk. Horvth Lszln
8. vfolyam, 2 tantsi nyelvű kategria
2. Tth Kornl Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Gulys Gyrgyi
1. Rőczei Bence Miskolci Szilgyi Dezső lt. Isk. Gulys Gyrgyi

AVAT S SZENTELŐ NNEPSG 2015.

Kt httel hamvazszerda előtt zsfolsig megtelt a Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda nnepi dszbe ltztetett tornaterme. Az vet zr szp nnepeket folytatvn tartottuk ekkor iskolapletnk megjulsnak, megjtsnak avatjt s szentelőjt.

Főtisztelendő s vrosvezető atyk, minisztriumi s fenntarti osztlyvezetők, iskolaigazgatk, mint vendgek, szlők, tanrok, dikok, mint vendgltk figyelme ksrte igazgat asszonyunk rendezvnyt nyit kszntőjt. Az iskola trsadalma nevben meleg szavakkal dvzlte Dr. Ternyk Csaba rsek atyt s a ksretben rkező fenntarti tisztsgek kpviselőit, a vros rszről Pfliegler Pter alpolgrmester urat, az egyhzi intzmnyek igazgatit s nem utols sorban egyetemnk dkn helyettest, vrin Dr. Balajti Zsuzsannt kinek akkori alma matere is ezen iskola.
A ktelező bemutatst kvetően rviden elemezte a kzel mlt munklatait, az ablakok cserjvel, a fűtsrekonstrukcival, a klső falak szigetelsvel, belső festssel megjult terek otthonos komfortjt. Nyit szavai kztt sűrűn ott volt a ksznet is, melyre a tanuli szksorokbl is sok csillog szempr biztatta az intzmnynk vezetőjt. rsek atya megnyugvssal konstatlta a sikeresen befejezett feljt munklatok ltali megjulst, melyhez a llek, a benne lak lelkek megjulst is kvnta.

A rendezvny msodik felben az iskola nekkarnak, furulysainak, verselő dikjainak műsora emelte a nap hangulatt.

lve a lehetősggel s e helyen is, a korbbi szbeli ksznetek mellett rsban is ksznjk a szlői trsadalmunk időt, energit s sokszor egszsget sem kmlő ldozatos munkjt a tantermek rendbettele tekintetben. Jttek reggel, mint a gyerekek s egsz nap csiszoltak, festettek, pakoltak sokszor mindezt teljesen szrevtlenl a zavartalan szakrk rdekben.

Ksznet mindezekrt nekik.

NAGYBJT

HAMVAZSZERDTL NAGYHT VGIG

A nagybjt a keresztny kzssgekben a hsvt előtti negyven napos előkszleti, bűnbnati időszak. Lnyege hsvtra, Jzus Krisztus feltmadsnak nnepre val felkszls a hitben val elmlyls, a kiengesztelőds s a lemonds rvn. A vallsos gyakorlat kzppontjban ebben az időszakban a bűnbnat, a megtisztuls, az ldozatvllals s a knyrgs ll, kifejezve az ember Isten irnti szeretett. A nagybjt lelkletnek rsze az ima s a szegnyek megsegtse is.

A nagybjt időtartama 40 nap, ami a Szentrsban s a keresztny hagyomnyban az esemnyek jelentősgt alhz szm. A nagybjti időszakra eső hat vasrnapot az Egyhz nem tekinti bjti napnak mivel minden vasrnap Krisztus feltmadsnak emlknnepe, ezrt a bjti időszak a hamvazszerdval kezdődik a keresztny egyhzi naptrban. A nagybjt utols hete a virgvasrnappal kezdődő nagyht.

A nagybjti nmegtartztats legszigorbb vltozata a negyvenels volt. Ilyenkor a bjtlő csak negyvenszer evett ebben az időszakban teht naponta csak egyszer, naplemente utn. Szintn elg szigor az a szoks, ami alapjn a nagybjt pntekjein csak ht szem bzaszemet ettek.
Rgen a hittanulk, katekumenok ekkor kszltek fel a keresztsg felvtelre, ekkor ismerkedtek a hitttelekkel, Jzus letvel. Hsvt viglijn, nagyszombat jjel kereszteltk meg a katekumokat.

NYLT NAPOK PROGRAM

FEBRUR

Nylt nap

2015. februr 17-n, kedden 8-11 rig
1. ra
Nylt ra a 4. osztlyban
Mlyi Andrea leendő első osztlyos
tantnő vezetsvel
2. ra
Angol kt tantsi nyelvű ra a 2. osztlyban
Harasztin Kdr gnes vezetsvel
3. ra
Magyar ra az 1. osztlyban
Liskn Tyukodi Tnde vezetsvel


MRCIUS

Iskolakstolgat

2015. mrcius 10-n, kedden 16.00 rtl
kszntő műsor, kzműves foglalkozsok,
ismerkeds az iskolval

Nylt nap

2015. mrcius 17-n, kedden 8-11 rig
1. ra
Nylt ra a 4. osztlyban
Mlyi Andrea leendő első osztlyos
tantnő vezetsvel
2. ra
Angol kt tantsi nyelvű ra a 2. osztlyban
Harasztin Kdr gnes vezetsvel
3. ra
Beszlgets a tant nnikkel

Szeretettel vrunk programjainkra minden rdeklődő szlőt
iskolba kszlő gyermekvel egytt!


ISKOLAVEZETS

A JANUR HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2015. februr 10-n 07.30-16.30, valamint februr 11-n 07.30 - 10.45 s 12.00 - 16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2015. februr 12-n 07.00-09.00 rig

Januri alss dikbrlet kifizets: 2015. februr 05. - februr 09-ig

PLETFELJTS 2014.

SAJTKZLEMNY


Energetikai fejleszts a miskolci Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskolban!

2014.06.18.

A nemrg megkezdődtt beruhzs megvalstsval megtrtnik az iskola mindkt pletnek s tornatermi szrnynak energetikai korszerűstse gy jrulva hozz az energiahatkonysg s az energiatakarkossg fokozshoz. A projekt clja, hogy a feljtsra kerlő pletek mind pletfizikai, mind fűtsi paramterei megfeleljenek az előrt szabvnyoknak. A beruhzst teljes egszben az j Szchenyi Terv Krnyezet s Energia Operatv Programjbl nyert Eurpai Unis tmogats fedezi, a projekt sszkltsge 150 000 000 Ft.

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola kt pletrszből ll, a rgebbi főpletből s a tornatermi szrnybl. Az pletek nylszri elavult fa szerkezetűek, nem felelnek meg a vonatkoz rendeleteknek, gy az iskola zemeltetse gazdasgtalan. Amost megkezdett beruhzs clja a Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola pleteinek teljes energetikai korszerűstse, melynek rtelmben az albbi feljtsok trtnnek:

A raditorokat kiszolgl komplett fűtsi csőhlzat, modern mai kvetelmnyeknek megfelelő csővezetkekre, valamint az sszes raditorszelep termosztatikus kivitelűre lesz cserlve, korszerű pellet kazn beptse
a tornatermi lapostető komplett hőszigetelst s ehhez tartoz vzszigetelst kap, illetve a bdogos munkk is elvgzsre kerlnek
a tornaterem dli oldaln 12 darab napkollektor kerl elhelyezsre, melyek a hasznlati melegvz termelsbe segtenek be,
mindkt plet sszes nylszrjnak cserje fokozott lgzrs, hőszigetelt vegezsű egyedi műanyag szerkezetekre,
a homlokzat utlagos hőszigetelse 10 cm vastag dryvit rendszerrel, majd j vakolatot s vgl sznezst kap az iskola,
az utlagos homlokzati hőszigetels miatt a villmhrt rendszer s a fggőleges csapadkvz gyűjtő csatornk thelyezsre kerlnek.

A most megkezdődtt feljtsokkal korszerű, gazdasgosan zemeltethető pleteket kap az iskola, a korszerű pellet kazn beptsvel a bizonytalan gzszlltktl s nehezen kiszmthat piaci vltozsoktl val fggősge is cskken.

A projekt finanszrozsa az Eurpai Uni tmogatsval, az Eurpai Regionlis Fejlesztsi Alap trsfinanszrozsval valsul meg.

Bővebb informci:
Hosk Bertalann iskola igazgat
Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
Tel: 46/555-318
Plyzati azonost: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0091
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KUMENIKUS IMAHT

IMAHT A KRISZTUS-HVŐK EGYSGRT

kumenikus Imaht kezdődtt 2015. janur 18-tl 25-ig.
Az kumenikus nemzetkzi imaht a keresztny egyhzak vilgszerte kzs imahete, amely vről vre janur 18. s 25. kztt megtartott lland nnep.
Az imaht napjain a klnbző felekezetű gylekezetek kumenikus kzssgekben tartanak istentiszteleteket s imdkoznak a keresztnyek egysgrt.


2015. Imahetnek mottja:

"Jzus gy szlt a samriai asszonyhoz a ktnl: "Adj innom!"
Jn 4,7

A DECEMBER HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2015. janur 13 n 07.30-16.30, valamint janur 14-n 07.30 -16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2015. janur 15-n 07.00-09.00 rig

VZKERESZT

Vzkereszt, janur 6. a karcsonyi nnepkr zrsa, a farsang kezdete. A vz az let, a keresztelkeds, a tisztlkods eleme.

A rmai katolikus egyhz Epiphania Domini,az r megjelense nvvel janur 6-n tartott nnepe.
A keleti egyhz e napon Krisztus szletst nnepelte, nyugaton a napkeleti blcsekről, vagyis a hromkirlyokrl, Jzus megkeresztelsről s első csodattelről val megemlkezs kerlt előtrbe.
E napot az egyiptomiak is a Nap s a Nlus vize nnepeknt ismertk.

A rmai egyhz szertartsai szerint ezen a napon vizet s tmjnt szenteltek. A vz megszentelsnek, azaz megkeresztelsnek szertartsbl ered a magyar vzkereszt elnevezs is. A templomban megszentelt vzből, amelynek a np klns hatst tulajdontott, minden csald vitt haza. A vz s a tmjn szentelsből alakult ki a hzszentels.

A npszoksok szerint:

mg egyszer meggyjtjk a karcsonyfa gyertyit, sztosztjk a megmaradt dessget, a ft tűzre teszik, csak egy gacskt tűznek belőle a szentkp mg a gonosz ellen. Dlben s este mg folyik a vendgeskeds, esti harangsz utn a kntls s a csillagjrs.

A plbnos ezen a napon kezdte meg hvei ltogatst, beszentelte a hzat, szmba vette a hzbelieket. A rmai katolikus falvakban a pappal egytt ment a kntor, kt ministrns s az egyhzfi, aki az ajndkot gyűjttte ssze. Szkelyfldn a hzszentels utn a papot gő gyertyval ksrtk ki, hogy nagyobb legyen a kender.
A lnyok szmra frjjsl nap. Az is szoksban volt, hogy a lny a hzszentels előtt nyakbl levette a gyngyt, s a kszb mellett a szőnyeg al dugta, ahol a pap tlpte. A szentels utn a szőnyeg all kivette s a prnja al tette, mert azt tartottk, meglmodja, ki lesz a jvendőbelije.

Rgebben otthon a szenteltvzzel megitattk az llatokat, hogy ne legyenek az v folyamn betegek, vagy az emberek magukra locsoltk, betegsgek vagy ronts ellen. Egyes helyeken a hz fldjt is meglocsoltk, hogy lds legyen a hzon.

Vzkereszt vagy hromkirlyok napja a magyar npi kalendriumban a karcsonyi nnepkr zrnapja s a farsangi időszak kezdőnapja.

NNEPI DVZLET

Minden kedves ltogatnknak, szlőknek, tantvnyainknak

LDOTT KARCSONYI NNEPEKET S EREDMNYEKBEN GAZDAG BOLDOG J ESZTENDŐT KVN

az iskola nevelőtestlete s dolgozi nevben

Hosk Bertalann
igazgat

ADVENT, VRAKOZS, RELJVETEL

Az advent sz jelentse eljvetel. A latin adventus Domini kifejezsből szrmazik, ami annyit tesz, az r eljvetele. A karcsonyt megelőző vrakozs az eljvetelben ri el jutalmt.

Advent, rjvet a keresztny kultrkrben a karcsonyt, december 25-t megelőző negyedik vasrnaptl karcsonyig szmtott időszak. A karcsonyi nnepkr advent első napjval kezdődik, s vzkeresztig tart. Advent első vasrnapja egyttal az egyhzi vkezdett is jelenti.
Advent a karcsony, december 25-e előtti negyedik vasrnappal, ms megfogalmazsban a Szent Andrs apostol napjhoz legkzelebb eső vasrnappal veszi kezdett, s karcsonyig tart. Advent eredete a 4. szzadig nylik vissza. VII. Gergely ppa ngyben hatrozta meg az adventi vasrnapok szmt. Advent első vasrnapja hrom időszak kezdett is jelenti: a keresztny egyhzi v kezdett, a karcsonyi nnepkr kezdett s termszetesen az adventi időszak kezdett.

A katolikus egyhzban advent liturgikus szne a lila, viola, mely a bűnbnatot, a szent fegyelmet s az sszeszedettsget jelkpezi. Advent harmadik vasrnapjn, az rm vasrnapon az r eljvetelnek kzelsgt nnepeljk. E nap liturgikus szne a rzsaszn. Az egsz időszakban dsztelen a templomi oltr, s az orgona szerepe pedig, csak az nekek ksretre korltozdik.

Elterjedt szoks az adventi htkznapokon hajnali mist, rortt tartani. E szertartsokon klns hangslyt kap Szűz Mria tisztelete s a karcsonyi vrakozs.
Ugyancsak adventhez kthetők az -antifnknak nevezett gregorin nekek. Nevk onnan ered, hogy az ! felkiltssal kezdődnek soraik.

, Blcsessg! Ki a Flsgesnek szjbl szrmazol, ki a mindensget egyik vgtől msikig erősen tfogod, s jsgosan el is rendezed: jjj el, s tants meg minket az okossg tjaira!
, Napkelet! rk fny ragyogsa, igazsg Napja: jjj el, s vilgosts meg minket, kik sttsgben lnk s a hall rnykban!
, Npek Kirlya! Mindannyiunknak vgyakozsa, Szegletkő, a kt npet egybefoglal: jjj el, s mentsd meg az embert, kit a porbl alkottl!

A vilgt gyertyk szmnak nvekedse szimbolizlja a nvekvő fnyt, amelyet Isten Jzusban a vrakoznak ad karcsonykor. Minden gyertya szimbolizl egy fogalmat: hit, remny, rm, szeretet. A gyertyk egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy szemlyre vagy kzssgre is utalnak:
Hit dm s va, mint akiknek elsőknt grte meg Isten a megvltst
Remny zsid np, akinek meggrte, hogy kzlk szrmazik a Messis
rm Szűz Mria, aki megszlte a Fit
Szeretet Keresztelő Szent Jnos, aki hirdette Jzus eljvetelt, s ksztette az utat az emberek szvhez

Az adventi naptr hasznlatnak npszoksa 1900 krl kezdődtt, kialakulsa egy nmet desanyhoz ktődik, akinek kisfia, Gerhard, mr hetekkel az nnep előtt trelmetlenkedett a vrva-vrt s megszokott karcsonyi ajndkok miatt. Az desanya ezrt rdekes s meglepő jtkot tallt ki gyermeke szmra. Egy kemnypaprlapot huszonngy rszre osztott, mindegyik rszre rtűztt egy-egy darab csokoldt, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet kzlk. Mikor a kisfi felnőtt, nem felejtette el desanyja eme meglepetst.

Bks, meghitt kszlődst mindenkinek!

V VGI PROGRAMOK

December 1. htfő
Első adventi gyertyagyjts.nneplő ruha minden htfőn, december 8-n s december 15-n.
December 3. szerda
Lelki nap. Tskban rszer s rlap, tanknyv nem szksges.

December 9. kedd
Mikulsvonat: induls az iskolbl 10:30-kor, kln autbusszal. Hideg ebdet kapnak a gyerekek, melyet magukkal hozhatnak a vonatra.

December 11. cstrtk
14:00 rtl sznhzi előads, mely kb. 16:30-ig tart.

December 13. szombat
Tants nlkli munkanap, nevelsi rtekezlet a pedaggusoknak.

December 15. htfő
Karcsonyi kirakodvsr 14:30 rtl.

December 19. pntek
16:30-tl Karcsonyi műsor az iskolban

A tli sznet december 22-től janur 4-ig tart.

MEGYEI GRDONYI PRZAMOND EREDMNYEI


A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda 2014. november 25-n megyei Grdonyi przamond versenyt szervezett. A kvetkező eredmnyek szlettek kategrinknt.

I. kategria (1. 2. osztly)
Helyezs Nv Iskola
1. helyezett Menyhrt Eszter Panna (2. o) Miskolci Szilgyi Dezső ltalnos Iskola
2. helyezett Keszi Klaudia (2. o) Brsony-Hunyadi ltalnos Iskola Hunyadi Tagiskola
3. helyezett Skronyk Zsfi Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola
Klndj Molnr Istvn (2. o) Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda

II. kategria (3. 4. osztly)
Helyezs Nv Iskola
1. helyezett Szappanos Mihly (4. o) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola
2. helyezett Maginecz Adl (3. o) Kossuth Lajos Evanglikus voda, ltalnos Iskola, Gimnzium s Pedaggiai Szakkzpiskola
3. helyezett Fnagy Zsuzsanna (3. o) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola
Klndj Bicz dm Szent Imre Rmai Katolikus ltalnos Iskola

III. kategria (5. 6. osztly)
Helyezs Nv Iskola
1. helyezett Szappanos Mikls (6. o) Miskolci Szab Lőrinc ltalnos Iskola
2. helyezett Tth Boglrka (5. o) Brsony-Hunyadi lt. Iskola Hunyadi Tagiskola
3. helyezett Vladr Levente Miskolci Szilgyi Dezső ltalnos Iskola
Klndj Tth Mtys (6. o) Brsony-Hunyadi ltalnos Iskola

IV. kategria (7. 8. osztly)
Helyezs Nv Iskola
1. helyezett Szab Eszter (7. o) Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda
2. helyezett Veres Boglrka Fazekas Utcai ltalnos Iskola s Alapfok Művszeti Iskola

Mindenkinek ksznjk a rszvtelt, s gratullunk a nyerteseknek!


A Szervezők

SZENTEK, SZENT LETŰ EMBEREK

RPD-HZI SZENT ERZSBET

Szletett Srospatakon 1207. jlius 7-n meghalt Marburgban, 1231. november 17-n. II. Andrs magyar kirly s Merniai Gertrd lnyaknt lt 24 vet.
Az t gyermek kzl Erzsbet volt a harmadik. Btyja ksőbb IV. Bla nven lett magyar kirly. Budn kereszteltk meg, fnyes pompval. I. Hermann tringiai őrgrf krsre Erzsbetet a kor szoksnak megfelelően ngyves korban eljegyeztk Hermannal, az őrgrf fival. Erzsbet Eisenachba, majd Wartburgba kerlt. Az irodalom- s zenekedvelő őrgrf mellett j nevelst kapott. 1213-ban meghalt az desanyja (a Bnk bn Gertrd kirlynja), ami utn hossz ideig rmlmai voltak. Vőlegnye, a betegeskedő Hermann 1216-ban 19 vesen meghalt, ekkor ccse, Lajos, aki Erzsbet legjobb pajtsa volt, jegyezte el. Az eskvőt 1221-ben tartottk Eisenachban. Erzsbet a nla 7 vvel idősebb Lajossal boldog hzassgban lt. Gyermekeik Hermann, Zsfia s Gertrd. 1222-ben utlagos nsztra visszaltogatott frjvel Pozsonyba s itt tudta meg anyja meggyilkolsnak tragikus trtnett.
Erzsbet korn elkezdte a vezeklő letmdot: gyakran bjtlt. jjelente gyakran virrasztott. Első gyermeknek szletse utn menedkhelyet alaptott rva gyerekek rszre, szegnyeket segtett. Msodik gyermeke szletse utn hlbl 28 gyas krhzat alaptott, ahol maga is segtett a betegpolsban.
Frje, Lajos vazallusknt II. Frigyes oldaln hadba indult. Erzsbet vette t a tartomny kormnyzst. Az hnsgek, jrvnyok okozta sebeket orvosolni igyekezett, kinyittatta Wartburg lstrait, a szegnyeket lelmezte. Maga is mrtktartan lt.
II. Frigyes megkoronzsakor gretet tett III. Ince ppnak keresztes hadjrat indtsra. Ennek bevltsa Erzsbet frjt, Lajost is rintette. Erzsbet maga varrta fel a keresztesek jelt frje ruhjra. Ettől kezdve gyszruht hordott.
Lajos 1227. szeptember 11-n elhunyt. Szeptember 29-n szletett Gertrd lnyt mr nem lthatta. IX. Gergely ppa levelben atyai szavakkal btortotta Erzsbetet, s az igen szigor Konrd mestert gyntatjv s hivatalos vdelmezőjv nevezte ki.
Lajos ccsei, Raspe Henrik s Konrd igen kemnyen bntak Erzsbettel. A 20 ves zvegyet megfosztottk a vagyona kezelsnek jogtl s frje birtokainak jvedelmtől.
A kialakult helyzet miatt egy oktberi napon szrevtlenl elhagyta Wartburgot jszlttjvel, majd msnap kt msik gyermekt is elhozatta. Fonssal tartotta fenn magt, gyermekeit a megmaradt kszereiből neveltette. Eckbert bambergi pspk befogadta Pottenstein vrba, s Erzsbetnek az jrahzasodst javasolta. II. Frigyes csszr meg is krte a kezt, m Erzsbet nem akart jabb hzassgot ktni.
Rvid időre mg visszatrhetett Wartburgba, m a csald javaslatra Marburgba kltztt. Assisi Szent Ferenc harmadrendjnek tagja lett, ettől kezdve egyszerű szrke kntsben jrt. Br II. Andrs hvta, nem trt vissza Magyarorszgra gyermekei neveltetse miatt.

Erzsbet 3 nappal előbb megmondta hallnak napjt. Srja mellett szmos csods esemny trtnt. IX. Gergely ppa avatta szentt 1235-ben. A szentt avats ugyanott trtnt, ahol 7 vvel korbban Assisi Szent Ferenc. Magyarorszgon IV. Bla, Erzsbet testvre pttette tiszteletre az első templomot Kpolnn.

Erzsbetet tbbnyire rzskkal a ktnyben, kosarban brzoljk. Ennek eredete az a legenda, mely szerint frje halla utn Erzsbet tovbbra is gondoskodott a szegnyekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sgorval, Henrikkel tallkozott. Annak krdsre, hogy mit visz kosarban, Erzsbet tartva attl, hogy esetleg megtilthatjk neki a jtkonykodst, gy vlaszolt: rzskat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rzsk voltak kosarban - eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony ne mondjon igazat. Gyakran brzoljk mg korsval, amelyből a szegnyeknek adott inni, illetve plmaggal, ami a hall feletti győzelem jelkpei.

AZ OKTBER HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. november 11-n 07.30-16.30, valamint november 12-n 07.30-10.45, s 12.00-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. november 13-n 07.00-09.00 rig

RZSAFZR
A rzsafzr, ms szval szentolvas a katolikus egyhzban az imdsg egyik kzkedvelt formja, illetve az ehhez hasznlt eszkz. Formjt tekintve lnyege, hogy bizonyos imkat meghatrozott szmban s sorrendben kell mondani.
A rzsafzr, amely mr vszzadok ta a katolikusok egyik legkedvesebb s legelterjedtebb imdsga.
A rzsafzr egy tbbnyire zsinrra fűztt fagolykbl vagy gyngykből ll, a kt vgn sszekapcsolt lnc, amelyen a szemek a kvetkező megosztsban tallhatk: egyms mellett szorosan 10 kis szem, majd egy tvolabb lvő vagy nagy szem. Ezt gy hvjk, hogy egy tized. A teljes rzsafzr 5 ilyen tizedből ll. Az sszekapcsolt lnchoz egy kis bevezető szakasz kapcsoldik. E bevezető szakasz első eleme a kereszt, ezt egy nagy szem kveti, majd 3 kicsi, vgl megint egy nagy szem.
Lteznek mindssze 10+1 szemből ll lncok, ill. 10 kicsi s egy nagy szemet (nha keresztet) tartalmaz, n. rzsafzr-gyűrűk is.
A rzsafzr, mint ima gerinct az 510 dvzlgy imdkozsa alkotja, oly mdon, hogy a szvegben Jzus neve utn beillesztjk az egyik titkot. A titkok Jzus letre, illetve dvtrtneti szerepre vonatkoz mondatok. A rzsafzr titkai hossz ideig hrom sorozatot alkottak: rvendetes, fjdalmas s dicsősges titkokkal. Ezt II. Jnos Pl ppa egsztette ki a vilgossg titkaival.

Megyei Grdonyi przamond verseny

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda ebben a tanvben is meghirdeti a Grdonyi Gza przamond versenyt.
Nevezni lehet brmilyen Grdonyi ltal rt művel vagy rszlettel 3 perc terjedelemben.

A versenyre kategrinknt kt fővel lehet jelentkezni:
kategria: 1-2. oszt.
kategria: 3-4. oszt.
kategria: 5-6. oszt.
kategria: 7-8. oszt.

A verseny időpontja: 2014. november 25. (kedd) 14 ra
Helyszne: 3508 Miskolc, Szeretet t 5.
Nevezsi dj: 300 Ft.
Nevezsi hatridő: 2014. november 18.
Jelentkezni lehet e-mailben vagy telefonon. 06-46/555-318.
E-mail: aloetunde@freemail.hu

rdg Balzsn szervező szaktanr

LLATOK VILGNAPJA AZ VODBAN
vodnkban az llatok vilgnapjn, Assisi Szent Ferencre, a termszet vdőszentjre emlkezve kisllat killtst rendeztnk. A gyerekek megfigyelhettk az llatok viselkedst, tulajdonsgaikat, megismerhettk, hogyan kell gondoskodni rluk.
Ezen a napon hirdettk ki az vodban a csoportok neveit, melyek ezen tl a MACI, PILLANG, KATICA neveket viselik. A gyerekcsoportok bemutatkoztak egymsnak, s előadtk a csoportjuk verst, nekt, melyek az j nevkhz ktődnek. J hangulatban, kzs neklssel zrtuk a dlelőttt.
vodavezets

ARADI VRTANK
Az aradi vrtank azok a magyar honvdtisztek voltak, akiket a szabadsgharc buksa utn az 184849-es szabadsgharcban jtszott szerepk miatt Aradon vgeztek ki. Mindegyik aradi vrtan a szabadsgharc kezdetn aktv, vagy kilpett csszri tiszt volt. Egybknt egyikk tbornoki rendfokozatt sem ismertk el hivatalosan az osztrkok. Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonogrfon is rgztett beszdben Aradot a magyar Golgotnak nevezte.
Ugyanezen a napon vgeztk ki az első felelős magyar miniszterelnkt, Batthyny Lajost, Pesten.
A magyar sereg a Vilgos kzelben levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy srts volt a csszri oldal szmra. Ha nekik adtk volna meg magukat a magyarok, annak zenete az lett volna, hogy az ellenk folytatott szabadsgharc elbukott. gy azonban az volt az zenete a fegyverlettelnek, hogy a kt nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovbb harcot folytatni. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az osztrkok a tbornokokat megillető lőpor s goly ltali hall helyett ktl ltali hallt rtak elő a magyar tbornokok rszre, miutn az oroszok foglyaikat nmi habozs utn tadtk nekik.
Kivgzsk
Trk Ignc szvrohamot kapott, mielőtt a hhr vgezhetett volna vele. Az tletek kimondsa, a kivgzsek mikntje s sorrendje rszletes meggondolsok alapjn trtnt.
Lőpor s goly ltali halllal halt 1849. oktber 06-n reggel fl hatkor:
Lzr Vilmos, ezredes, Dessewffy Arisztid, tbornok, Kiss Ernő, tbornok,, Schweidel Jzsef, tbornok,
Ktl ltali halllal halt 1849. oktber 06-n reggel hat ra utn:
Pltenberg Ernő, tbornok, Trk Ignc, tbornok, Lhner Gyrgy, tbornok, Knezich Kroly, tbornok, Nagysndor Jzsef, tbornok, Grf Leiningen-Westerburg Kroly, tbornok, Aulich Lajos, tbornok, Damjanich Jnos, tbornok, Grf Vcsey Kroly, tbornok.

AZ LLATOK VILGNAPJA

Az llatok vilgnapjt 1931 ta nnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emlknapjn, oktber 4-n. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az llatok vdőszentjnek halla napja.
A rendalapt Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak rtette az llatok nyelvt, hanem beszlgetett is velk, s mr a 13. szzad elejn azt hirdette, hogy mindent szeretnnk kell, ami krlvesz minket, legyen az lő vagy lettelen.
A vilgnapon ma mr nem csak a vadon lő, hanem minden llat vdelmre felhvjk a figyelmet.

Egy nemzet nagysga s erklcsi fejlettsge hven tkrződik abban, ahogyan az llatokkal bnik. Gandhi

VERSENYFELHVS
megyei angol nyelvi szvegrtsi versenyre felső tagozatos dikok rszre

helyszn: Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda (3508 Miskolc, Szeretet u. 5.)

ideje: 2015.02.05-n (cstrtk), 14.30-tl
Regisztrci: 14.00 rtl
nevezsi dj: nincs, iskolnknt maximum 6 tanul jelentkezhet.
Jelentkezsi hatridő: 2015.01.05. A jelentkezseket E-mail-ben krjk! A nevezsekben krjk feltntetni az iskola nevt, a tanul nevt s osztlyt, a kategrit (alap raszm: heti 3 angol ra, emelt: heti 5 angol ra, kt tantsi nyelvű), az iskola elrhetősgt, a felksztő tanr nevt.
A jelentkezseket a kvetkező email cmre vrjuk: hegymegigabor@citromail.hu.
A verseny szervezője: Hegymegi Kiss Gbor tanr

A SZEPTEMBER HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. oktber 07-n 07.30-16.30, valamint oktber 08-n 07.30-10.45, s 12.00-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. oktber 09-n 07.00-09.00 rig

TANVKEZDŐ INFORMCIK

Remlem a nyri vakciban sok szp lmnyben volt rszetek, de lassan kezdett veszi az j tanv. A zavartalan tanvkezdshez nhny hasznos informci:

PTVIZSGK: 2014. augusztus 27-n 9:00 ra

TANKNYVOSZTS S AZ ISKOLAI TKEZSBEN VAL SZNDK JELZSE: 2014. augusztus 27-n s 28-n 11-17 rig

TANVNYIT:

A Veni Sancte, tanvnyit szentmise 2014. szeptember 1-jn 8:00 rakor lesz a Hejőcsabai rmai katolikus templomban. Gylekező az iskolban 7:45-ig. Osztlyonknt felsorakozva egytt megynk t a templomba. Az első osztlyosok tskval jnnek, mert plbnos r megldja, megszenteli az első osztlyosok tskjt. Megjelens nneplőben: fehr felső s stt szoknya, illetve nadrg.
Az első tantsi napon 2014. szeptember 1-jn ebd nem lesz, gy 12:30 rakor a gyerekeket haza lehet vinni.

Kedves Szlők!
Az iskolban a feljtsi munklatok vrhatan oktber kzepig fognak tartani. Krem trelmket, s vrom segtő kszsgket.

Ksznettel:

Hosk Bertalann
igazgat

VODAI HREK

vodnk ignyes, megjult krnyezetben kezdheti az j vodai vet.

Dr. Gonda Gza nkormnyzati kpviselőtől vodsaink j ltztető padokat kaptak.
Ksznjk kpviselő r tmogatst.

Az 1-es s a 3-as csoportszobnk vnői s szlői segtsggel megjult.
Ksznjk a szlők s az vnők ldozatos munkjt.

Az jonnan rkező vodsaink szleinek 2014. augusztus 27-n 16:00 rakor szlői rtekezletet tartunk.

Aktulis hrek:
Nyri gyelet: szerdai napokon 9-13 rig.

BEZRTUK A TANVET

Miskolcon-Hejőcsabn gynyrű krnyezetben tallhat a rmai katolikus templom, amely Hlaad szentmisnkre zsfolsig megtelt. A templom klnsen ahhoz tűnik kicsinek, ha a Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda gyermekei, vnői, tanrai megksznik s hlt adnak Istennek az elmlt tanv eredmnyeirt, sikereirt.
Szpen teljestett az iskola tanulinak tbbsge, hiszen tanulmnyi tlagunk 4,0. Akik a katolikus iskola msodik tanvben is kimagasl teljestmnyt nyjtottak, oklevlben s jutalomknyvekben rszesltek. Gratullunk mindenkinek, aki a tőle elvrhat szintet teljestette, vagy fellmlta azt!
Ksznjk a tanv sorn nyjtott tmogatsokat!
Kvnom, hogy tartalmasan, vidm hangulatban teljk a nyri sznet, vigyzzatok magatokra, egymsra, hogy szeptemberben mindannyian egytt ksznthessk az j tanvet!

Hosk Bertalann
Igazgat

MEGHV TANVZR NNEPLYRE

TISZTELETTEL MEGHVJUK NT
ISKOLNK TE DEUM TANVZR NNEPLYRE
A HEJŐCSABAI
RMAI KATOLIKUS TEMPLOMBA
2014. JNIUS 20-N
16 RRA


ISKOLAVEZETS

Az iskola 2014. tanvi angol nyelvi mrsnek eredmnyei

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda a 2014-es tanvi angol clnyelvi mrst a kvetkezőkppen teljestette: nyolc tanulbl (8. osztly kt tantsi nyelvű csoportja) hatan feleltek meg a kritriumoknak, mely eredmny tovbbra is lehetőv teszi intzmnynk szmra, hogy kt tantsi nyelvű oktatst folytathasson.

tanul - 1. feladat - 2. feladat - 3. feladat - max. pont - sszpont - nyelvi szint mrsi eredmny
M261-B931 12 p. 7 p. 11 p. 60 p. 30 p. B1 50%
J863-H612 8 p. 8 p. 20 p. 60 p. 36 p B1 60%
F458-B196 14 p. 12 p. 14 p. 60 p. 40 p. B1 66,66%
P613-N625 12 p. 10 p. 15 p. 60 p. 37 p. B1 61,66%
P163-W324 14 p. 8 p. 18 p. 60 p. 40 p. B1 66,66%
H246-M647 10 p. 9 p. 17 p. 60 p. 36 p. B1 60%
U859-R881 16 p. 8 p. 18 p. 60 p. 42 p. B1 70%
L571-X730 12 p. 7 p. 16 p. 60 p. 35 p. B1 58,33%

PNKSD 2014

"ldott szp Pnksdnek gynyrű ideje"

A hsvt utni tvenedik napon, gy ebben az vben jnius 11-n, vasrnap nnepli a keresztny vilg a Szentllek eljvetelt s egyben az egyhz megalaptst, azaz pnksd napjt. Pnksdt a keresztny egyhz szletsnapjnak is tartjk.
Piros Pnksd napjt ezer ve virggal kszntik Eurpa sok orszgban. Magyarorszgon is jra piros betűs nap a Pnksdhtfő. De mi is ez az nnep? Pnksd napjra minden felbred. Abbahagyja a lusta nyjtzst a vilg, ember s llat prt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong s zsibong az let.
Jl tudtk a rgiek, ilyenkor meg kell llni egy pillanatra. A nagy nyri munkk előtt nnepelni kell. Ksznteni az j letet, imdkozni a bő termsrt, gyermekldsrt. Erre szolglt a pnksd, a hsvt utni tvenedik nap. A templomokban vről vre megemlkeztek erről a naprl, a lngnyelveket a pnksdi rzsa szirmaival helyettestettk, a Szentllek jelkpeknt fehr galambot reptettek szabadon. A lnyok s asszonyok bborvrs ruhba ltztek, befont copfjukat a hagyomny szerint a bal vllukra kanyartva, a frfiak felltttk nneplőjket s kezdődhetett a mulatsg.
A rvid, mint a pnksdi kirlysg kezdetben vitzi szoks volt, a katonk maguk kzl vlasztottak egy vre kirlyt,

ezt idzi Balassi Blint verse

"ldott szp Pnksdnek gynyrű ideje
Mindent egszsggel ltogat ege,
Hossz ton jrkat knnyebbtő szele"

A MJUS S JNIUS HAVI TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. jnius 04-n s jnius 05-n 07.30-16.30 rig

VODAI
Az vodban: 2014. jnius 06-n 07.00-09.00 rig

FELTMADS

Pilinszky Jnos:
Harmadnapon

s flzgnak a hamuszn egek,
hajnal fele a ravensbrcki fk.
s megrzik a fnyt a gykerek.
s szl tmad. s flzeng a vilg.

Mert meglhettk hitvny zsoldosok,
s megszűnhetett dobogni szve -
Harmadnapra legyőzte a hallt.
s harmadnapra feltmadt.


A ht első napjn hajnalban "nagy fldinduls tmadt, mert az r angyala leszllt a mennyből, s odalpve elhengertette a kvet a sr szjrl. ...Tekintete olyan volt, mint a villmls s ruhja fehr, mint a h. Az őrizők flelmkben megrettentek s hallra spadtak. ...Az őrsgből nhnyan bementek a vrosba, s jelentettk a főpapoknak mindazt, ami trtnt. Azok sszegyűltek a vnekkel egytt, tancsot tartottak, s pnzt adtak a katonknak, hogy azt mondjk: az ő tantvnyai jjel odajttek s elloptk, amikor mi elaludtunk. Azok pedig elvettk a pnzt, s azt tettk, amit krtek tőlk." (Mt. 28:2-4, 11-15)

Az asszonyok hajnalban indultak ms-ms irnybl, hogy uruk testt megkenjk. Mria Magdalna rkezett elsőnek. Ltta, hogy a sr res. Elsietett a tantvnyokhoz, hogy kzlje velk azt, amit ltott. Kzben megrkezett a tbbi asszony is. "Bementek a srboltba, egy ifjt lttak lni jobb felől, fehr ruhba ltzve s megijedtek. Ő ezt mondta nkik:
Ne fljetek! Ha a nzreti Jzust keresitek, akit keresztre fesztettek, nincs itt, feltmadt! me, itt a hely, ahova helyeztk. De menjetek el, mondjtok meg tantvnyainak s Pternek, hogy előttk megy Galileba" (Mk. 16:6-7).

Egy msik angyal is megjelent előttk (Lk. 24:5-7), s megerőstette az előbbieket. Az asszonyok elsiettek, hogy hrt vigyenek a tantvnyoknak. Ez alatt Pter s Jnos, Mria Magdalna szavaira a srhoz futottak, s sajt szemkkel győződtek meg az elmondottakrl. Jzus testnek a helyn lepedők s egy kendő volt sszehajtva. "s a keszkenő, amely az ő fejn volt, nem volt egytt a lepedőkkel, hanem kln sszegngyltve egy helyen" (Jn. 20:7). Az dvztő keze volt az, mely a lepedők mindegyikt sszehajtogatta, s helyre tette. Jzus szemben, aki a csillagokat ppgy vezrli, mint a parnyi atomokat, semmi sincs, ami nem fontos. Rendet s tkletessget lthatunk minden munkjban.

NNEPI DVZLET

Minden kedves tantvnyunknak, szleiknek, rdeklődő ltogatknak

BKS HSVTI NNEPEKET

kvnok

az iskola nevelőtestlete s dolgozi nevben

Hosk Bertalann
igazgat

VIRGVASRNAP

Virgvasrnap a hsvt előtti vasrnap neve, a nagyht kezdete a keresztny nnepkrben. Ezen a kereszthalla előtti vasrnapon vonult be Jzus Jeruzslembe.
Az korban szoks volt a Kzel-Kelet orszgaiban, hogy az arra mlt szemlyek tjt valamilyen mdon befedjk. Az emberek mind a ngy evanglium szerint megadtk Jzus Krisztusnak a tiszteletet. Mt, Mrk, Jnos s Lukcs szerint a felsőruhikat az tra tertettk s gallyakat, plmagakat vgtak a fkrl. A keresztny egyhzak liturgijban e kiemelten fontos dtum a nagybjt utols, legfontosabb hetnek kezdete. Virgvasrnapon a templomban barkaszentelst, barks bevonulst, krmenetet szoktak tartani. Jzus bevonulsnak tvonala a Biblia szerint Betnibl az Olajfk hegyn s a Kedron patak vlgyben vezető orszgton t, majd az Aranykapun keresztl vezetett, clja pedig a jeruzslemi templom volt.
Szamrhton rkezett s a np nneplssel fogadta. Mind a ngy evanglium emlti, hogy a Hozsanna Dvid finak felkiltssal fogadtk, ami egyrtelműv teszi, hogy a messis kirlyt, a rmai uralom all val felszabadtt vrtk benne. A szamrhton val rkezs, valamint a templom, mint cl ugyanakkor egy szolgl, papi messiskpre utal, a kirlyi messismodellt Jzus tvolsgtartssal kezelte, s nem kvnt azonosulni a politikai felhangokkal.

NAGYHT

NAGYCSTRTK

A keresztny hagyomny szerint az utols vacsora napja, amikor Jzus a Gecsemn kertben bcst vett tantvnyaitl s felkszlt az ldozatra. Szeretete jell megmosta tantvnyai lbt. A nagycstrtk a gysz napja is, ezrt Nagycstrtkn elhallgatnak a templomokban a harangok, a harangok Rmba mennek", s legkzelebb csak nagyszombaton szlalnak meg jra. E nmasg a Krisztus knszenvedsekor elnmult apostolok flelmt s a gyszt jelkpezi.

NAGYPNTEK

A keresztny liturgiban a hsvt előtti pntek. Ezen a napon emlkeznek meg Jzus Krisztus kereszthallrl. Nagypnteken az egyhzban nincs szentmise, mert ezen a napon maga Jzus, az rk főpap mutatja be az ldozatot. Nagypnteken igeliturgia van, ldoztatssal. A pap a szertartst piros ltzkben vgzi a piros a vrtansg liturgikus szne. A papsg s a segtők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az res oltrszekrny (tabernkulum) előtt arcra borulnak. Ezt kveti az igeliturgia: az olvasmny Isten szenvedő szolgjrl szl, majd a szentlecke utn Jnos evangliumbl olvassk fel vagy neklik el Jzus szenvedstrtnett, a passit.

NAGYSZOMBAT

A hsvtot megelőző nap a keresztny naptrban. Nagyszombaton a katolikus egyhz papsga a hvekkel egytt Krisztus srjnl elmlkedik az r szenvedsről s hallrl. Az oltrt ezen a napon minden felszerelstől megfosztjk. Nem tartanak szentmist sem. A nagyszombati szertarts keretben jnnek vissza a harangok Rmbl. 7 olvasmny van, majd a prdikci utn 12 egyetemes knyrgs. Ebben a vilg embereirt s vezetőirt, valamint a papsgrt knyrgnek. Az ldoztats utn a pap - az asszisztencia vezetsvel - elindul egy krmenetre. Visszarkezs utn ldst mond, s elbocstja a hveket. A kvetkező mise ltalban jflkor kezdődik, de egyes egyhzkzsgekben hajnalkor. Ez mr Jzus feltmadst jelzi, ez a viglia-mise.

MEGHOSSZABBTOTUK AZ ELSŐ OSZTLYOKBA VAL JELENTKEZS HATRIDEJT!

A nylt nap s az iskolakstolgat programjainkon mr tl vagyunk, de mg vannak helyek az első osztlyainkban.

Az rdeklődő szlőket gyermekeikkel egytt szeretettel vrjuk 2014. prilis 24-ig.

Kt kisltszm első osztlyt indtunk:
a: magyar-angol kt tantsi nyelvű osztlyt
b: emelt szintű angol osztlytBeiratkozs:

2014. prilis 28-n 8.00-18.00 rig
2014. prilis 29-n 8.00-18.00 rig
2014. prilis 30-n 8.00-18.00 rig


Felvteli kvetelmny:

iskolarettsg
a keresztny nevels-oktats elfogadsa

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. prilis 08-n 07.30-16.30 rig s 09-n 07.30-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. prilis 10-n 07.00-09.00 rig

ISKOLAKSTOLGAT AZON KEDVES RDEKLŐDŐK SZMRA, AKIK LEMARADTAK A MRCIUS 7-RŐL

2014. mrcius 18-n kedden

PROGRAM:

16.00 Megnyit
Kszntő
Gergelyjrs 4. osztly
Nptnc bemutat 1. osztly

16.30 Gyermekeknek: iskolakstolgats jtkos feladatokkal
Szlőknek: igazgatnő tjkoztatja az iskolrl

16.50 Ismerkeds az plettel, uzsonna

17.15 Foglalkozsok klnbző helyszneken:
interaktv jtkok
kzműves foglalkozs-agyagozs
kreatv jtkok-hajtogats, ragaszts, sznezs
sport-jtk

Minden kedves rdeklődőt, leendő elsőst szeretettel vrunk!

NAGYBJT

A nagybjt a keresztny kzssgekben a hsvt előtti negyven napos előkszleti, bűnbnati időszak. Lnyege hsvtra, Jzus Krisztus feltmadsnak nnepre val felkszls a hitben val elmlyls, a kiengesztelőds s a lemonds rvn. A vallsos gyakorlat kzppontjban ebben az időszakban a bűnbnat, a megtisztuls, az ldozatvllals s a knyrgs ll, kifejezve az ember Isten irnti szeretett. A nagybjt lelkletnek rsze az ima s a szegnyek megsegtse is.

A nagybjt időtartama 40 nap, ami a Szentrsban s a keresztny hagyomnyban az esemnyek jelentősgt alhz szm. A nagybjti időszakra eső hat vasrnapot az Egyhz nem tekinti bjti napnak mivel minden vasrnap Krisztus feltmadsnak emlknnepe, ezrt a bjti időszak a hamvazszerdval kezdődik a keresztny egyhzi naptrban. A nagybjt utols hete a virgvasrnappal kezdődő nagyht.

A nagybjti nmegtartztats legszigorbb vltozata a negyvenels volt. Ilyenkor a bjtlő csak negyvenszer evett ebben az időszakban teht naponta csak egyszer, naplemente utn. Szintn elg szigor az a szoks, ami alapjn a nagybjt pntekjein csak ht szem bzaszemet ettek.
Rgen a hittanulk, katekumenok ekkor kszltek fel a keresztsg felvtelre, ekkor ismerkedtek a hitttelekkel, Jzus letvel. Hsvt viglijn, nagyszombat jjel kereszteltk meg a katekumokat.

ISKOLAKSTOLGAT

2014. mrcius 7-n pnteken

PROGRAM:

15.00 Megnyit
Kszntő
Gergelyjrs 4. osztly
Nptnc bemutat 1. osztly

15.30 Gyermekeknek: iskolakstolgats jtkos feladatokkal
Szlőknek: igazgatnő tjkoztatja az iskolrl

15.50 Ismerkeds az plettel, uzsonna

16.15 Foglalkozsok klnbző helyszneken:
interaktv jtkok
kzműves foglalkozs-agyagozs
kreatv jtkok-hajtogats, ragaszts, sznezs
sport-jtk

Minden kedves rdeklődőt, leendő elsőst szeretettel vrunk!

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. mrcius 11-n 07.30-16.30 rig s 12-n 07.30-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. mrcius 13-n 07.00-09.00 rig

KEDVES SZLŐK

TANULMNYI NEVELŐ-OKTAT MUNKNK

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos s Magyar-Angol Kt Tantsi Nyelvű Iskola s voda 2013. szeptember 1-től egyhzi fenntarts
Intzmny.
A katolikus iskola elsősorban nevel. Iskolnkban a nevels s oktats szoros egysget alkot.
Nevelni csak szeretettel lehet. A csaldias, szeretetteljes kzssg hozzjrul ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon a derűs, nyugodt, biztonsgos lgkr.

Hitlet

A tanulk sajt felekezetk szerint (rmai katolikus, grg katolikus, reformtus) tanuljk a hittant.

Als tagozaton egsz napos iskolai rendszerben tanulnak. A sznvonalas oktats, differencilt foglalkozs, az nll rkon vgzett gyakorls sorn gyermekeink megalapozott tudsra tesznek szert, amelyre a felsőbb osztlyokban lehet pteni.
Első osztlytl a kt tantsi nyelvű osztlyokban heti 5 rban tanuljk az angol nyelvet; a testnevels s rajz rkon angolul folyik a tants. Alapfok intzmnyknt nagy hangslyt fektetnk az alapkszsgek fejlesztsre, kibontakoztatsra.
Heti 5 testnevels ra keretben 2 rban nptnc-oktats folyik.
Felső tagozaton igny szerint 16 rig tartanak a klnbző foglalkozsok, szakkrk. Tanulszobn kszlnek a msnapi rkra. 8. vfolyam vgn angol nyelvből eDia(elektonikus Diagnosztikus mrsi rendszer) B1 tpus vizsgt tesznek.

A nem kt tantsi nyelvű osztlyokban emelt raszmban tanuljk az angol nyelvet. A kzpiskolra val alaposabb felkszts rdekben 5 - 8 vfolyamokon a magyar s matematika rk kpessg szerinti csoportbontsban folynak.

Tantsi rn kvli tevkenysgek:
tnctants: nptnc, aerobik
nekkar
furulya szakkr
sport: foci, rplabda, karate
művszeti iskolai foglalkozsok: kpző- s iparművszet
szs oktats 2.o
nyaranta tborok

A 2014/2015-es tanvtől angol kttannyelvű s ltalnos tantervű kt első osztly indtst tervezzk.


Iskolakstolgat programok

Nylt nap:
2014. februr 20. cstrtk 8-11 rig.
Ezen a napon a leendő elsős tantnők rit ltogathatjk a szlők gyermekeikkel egytt az 1., 2. s 4. osztlyban.

Iskolakstolgat:
1.2014. mrcius 7. pntek 15 ra
2.2014. mrcius 18. kedd 16 ra

Jtkos programjainkra a gyerekeket szleikkel egytt vrjuk.

Előzetes jelentkezsi hatridő:
2014. mrcius 26-ig.

Elbeszlgets (időpont-egyeztets utn) gyerekekkel s szleikkel:
2014. mrcius 27-n s 28-n
10 - 16 rig.

Felvteli kvetelmny:
Iskolarettsg
a keresztny oktats, program elfogadsa (Nyilatkozat)
(Az elbeszlgetsre hozzk magukkal a gyermek keresztlevelt)

Beiratkozs: prilisban (a főjegyző ltal meghatrozott időpontban

A beiratkozshoz szksges:
vodai szakvlemny
a gyermek szletsi anyaknyvi kivonata
lakcmkrtyja
szl szemlyi igazolvnya
diikigazolvnyhoz 1400 Ft

KEDVES SZLŐK!


A Grdonyi Gza Oktatsi Alaptvny az nk aktv tmogatsval műkdik. nk most rendelkezhetnek a 2013. vi szemlyi jvedelemadjuk 1%-nak felhasznlsrl. Mivel alaptvnyunk megfelel a trvny előrta kvetelmnyeknek, tisztelettel krjk a rendelkező nyilatkozat kitltse alkalmval gondoljon Alaptvnyunkra.
A "Grdonyi Gza Oktatsi Alaptvny" adazonost szma:
18413218-1-05

Tisztelettel kszntve nt a tmogatink sorban,
az Alaptvny kuratriuma

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. februr 11-n 07.30-16.30 rig s 12-n 07.30-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. februr 13-n 07.00-09.00 rig

IMAHT A KRISZTUS-HVŐK EGYSGRT

kumenikus Imaht kezdődtt 2014. janur 19-től 26-ig.

2014. Imahetnek mottja:

"Ht rszekre szakthat-e Krisztus?"
1 Kor 1,1-17 alapjn

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2014. janur 14-n s 15-n 07.00-16.00 rig

VODAI
Az vodban: 2014. janur 16-n 07.00-09.00 rig

VZKERESZT

A rmai katolikus egyhz Epiphania Domini -Az r megjelense- nvvel janur 6-n tartott nnepe. A keleti egyhz e napon Krisztus szletst nnepelte, nyugaton a napkeleti blcsekről, vagyis a hromkirlyokrl, Jzus megkeresztelsről s első csodattelről val megemlkezs kerlt előtrbe. E napot az egyiptomiak is a Nap s a Nlus vize nnepeknt ismertk.
A rmai egyhz szertartsai szerint ezen a napon vizet s tmjnt szenteltek. A vz megszentelsnek, azaz megkeresztelsnek szertartsbl ered a magyar vzkereszt elnevezs is. A templomban megszentelt vzből, amelynek a np klns hatst tulajdontott, minden csald vitt haza. A vz s a tmjn szentelsből alakult ki a hzszentels.

Npszoksok

Mg egyszer meggyjtjk a karcsonyfa gyertyit, sztosztjk a megmaradt dessget, a ft tűzre teszik, csak egy gacskt tűznek belőle a szentkp mg a gonosz ellen. Dlben s este mg folyik a vendgeskeds, esti harangsz utn a kntls s a csillagjrs.
A plbnos ezen a napon kezdte meg hvei ltogatst, beszentelte a hzat, szmba vette a hzbelieket. A rmai katolikus falvakban a pappal egytt ment a kntor, kt ministrns s az egyhzfi, aki az ajndkot gyűjttte ssze. Szkelyfldn a hzszentels utn a papot gő gyertyval ksrtk ki, hogy nagyobb legyen a kender. A lnyok szmra frjjsl nap. Az is szoksban volt, hogy a lny a hzszentels előtt nyakbl levette a gyngyt, s a kszb mellett a szőnyeg al dugta, ahol a pap tlpte. A szentels utn a szőnyeg all kivette s a prnja al tette, mert azt tartottk, meglmodja, ki lesz a jvendőbelije.

Rgebben otthon a szenteltvzzel megitattk az llatokat, hogy ne legyenek az v folyamn betegek, vagy az emberek magukra locsoltk, betegsgek vagy ronts ellen. Egyes helyeken a hz fldjt is meglocsoltk, hogy lds legyen a hzon.
Vzkereszt vagy hromkirlyok napja a magyar npi kalendriumban a karcsonyi nnepkr zrnapja s a farsangi időszak kezdőnapja.

NNEPI DVZLET

Minden kedves ltogatnknak, szlőknek, tantvnyainknak

LDOTT KARCSONYI NNEPEKET S EREDMNYEKBEN GAZDAG BOLDOG J ESZTENDŐT KVN

az iskola nevelőtestlete s dolgozi nevben

Hosk Bertalann
igazgat

ANGOL SZVEGRTSI VERSENY 2013 EREDMNYE

helyezs, tanul neve, iskola, felksztő tanr

5. vfolyam, emelt raszm kategria

3. Dexter ron Joshua Miskolc-Disgyőri Ref. lt. Isk. s voda Sosn Vehofsits va
2. Task Mt Kazincbarcikai Pollack Mihly lt. Isk. Kazinczy F. Tagiskolja Pln Szendi Nra
1. Harsnyi Dorottya Grdonyi Gza Katolikus lt. Isk. s voda Hegymegi Kiss Gbor

5. vfolyam kt tantsi nyelvű kategria
3. Borsos Barbara Miskolci Kazinczy Ferenc MAKTNYI Miskolctapolcai Tagiskolja Szcsi Annamria
2. Herman risz Avastetői-Pattantys lt. Isk. Janotyik Dra
1. Gyulai Rka Kazinczy F. lt. s MAKTNYI Szilvssy Terzia

6. vfolyam, norml tantervű kategria
klndj Tth Jzsef Csand Szent Istvn Kat. lt. Isk., Mezőkvesd Nyitrain Gyenes Andrea

6. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Valasovics Patrik Jkai Mr Reformtus ltalnos s Alapfok Művszeti Iskola Horvth Lszln
2. Kendehzi Mt Jkai Mr Reformtus ltalnos s Alapfok Művszeti Iskola Horvth Lszln
1. Palugyai kos Kazincbarcikai Pollack Mihly lt. Isk. rpd Fejedelem Tagiskolja Tthn Balogi Erzsbet

6. vfolyam kt tantsi nyelvű kategria
3. Kocsis kos Szilgyi Dezső lt. s MAKTNYI Laczk Andrsn
2. Kerkgyrt Eszter Avastetői-Pattantys lt.Isk. Janotyik Dra
1. Kocsis Mrk Szilgyi Dezső lt. s MAKTNYI Tthn Klema D.

7. vfolyam, emelt raszm kategria
3. Kleiber Emese Avasi Gimnzium Petrny Erika
2. Szsz Kristf Fldes Ferenc Gimnzium Koncz Tamsn
1. Nagy Martin Kazincbarcikai Pollack Mihly lt. Isk. rpd Fejedelem tagisk. Tthn Balogi Erzsbet

7.vfolyam, 2 tantsi nyelvű kategria
3. Gurszki Gergő Kazinczy Ferenc lt. s MAKTNYI Murain Hornyai Zsuzsa
2. Rőczei Bence Szilgyi Dezső lt. s MAKTNYI Tthn Klema Dorottya
1. Kalmr Dalma Kazinczy Ferenc lt. s MAKTNYI Szab Mria

8. vfolyam, norml tantervű kategria
3. Pelle Petra Tiszajvrosi St. Istvn Katolikus lt. Isk. Prgain Svri Anik
2. Csanlosi Dalma Tiszajvrosi St. Istvn Katolikus lt. Isk. Prgain Svri Anik
1. Lehmann Csongor Tiszajvrosi St. Istvn Katolikus lt. Isk. Prgain Svri Anik

8.vfolyam, emelt raszm kategria
3. Kerekes Petra Ongai lt. Isk. Szakczki-Ujhzi Rita
2. Gspr Attila Fldes Ferenc Gimnzium Koncz Tamsn
1. Poncsk kos Fldes Ferenc Gimnzium Koncz Tamsn
1. Vadon Enikő Fldes Ferenc Gimnzium Koncz Tamsn

8. vfolyam, 2 tantsi nyelvű kategria
3. Lvei Allegra Kazinczy Ferenc lt. s MAKTNYI Murain Hornyai Zsuzsa
2. Esztin Fanni Avastetői-Pattantys lt. Isk. Janotyik Dra
1. Cspes Jnos Selyemrti lt. Isk. Dr Mariska Zoltnn

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban:2013.december 10-11-n, 8.30-16.30 rig

VODAI
Az vodban: 2013.december 12-n, 7.00-9.00 rig

TKEZSI DJAK BEFIZETSE

ISKOLAI
A gazdasgi irodban: 2013. november 12-n s november 13-n, 7.30-16.30 rig

VODAI
Az vodban: 2013. november 14-n, 7.00-9.00 rig

GRDONYI NAPOK 2013 programja az albbiak szerint mdosul

A tallkozs s ktetlen beszlgets az r kunokjval program szemlyes elfoglaltsg miatt elmarad.

GRDONYI NAPOK 2013

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda a nvad r s kltő szletsnek 150 ves vforduljnak tiszteletre programsorozatot tervez.

PROGRAM:
November 07. cstrtk 13.00 rakor
Tallkozs s ktetlen beszlgets az r kunokjval
November 26. kedd
Megyei Grdonyi przamond verseny a rszletek honlapunkon olvashatk
Tanknyvek s tanulst segtő kiadvnyok bemutatja
November 27. szerda
Rendhagy irodalom ra s vetlkedő
November 28. cstrtk
A kltő emlktbljnak koszorzsa a templomkertben
Filmvetts: Isten rabjai, Egri csillagok
November 29. pntek
nnepi iskolagyűls
Az r emlknek tiszteletre lett prezentci
A vetlkedők, jtkos versenyek eredmnyhirdetse, jutalmazsa

GRDONYI GZA PRZAMOND VERSENY

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda ebben a tanvben is przamond versenyt hirdet.
Nevezni lehet brmilyen Grdonyi ltal rt művel vagy rszlettel 3 perc terjedelemben kategrinknt.

I. kat.: 1-2. oszt.
II. kat.: 3-4. oszt.
III. kat.: 5-6. oszt.
IV. kat.: 7-8. oszt.
A verseny időpontja: 2013.november 26. 14 ra
Helyszne: 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
Nevezsi dj: 200 Ft
Nevezsi hatridő: 2013.november 22.
Jelentkezni lehet e-mailben/ aloetunde@freemail.hu/ vagy telefonon / 555-318/.
a szervezők

VERSENYFELHVS

A Grdonyi Gza Katolikus ltalnos Iskola s voda (3508 Miskolc, Szeretet u. 5.) megyei angol nyelvi szvegrtsi versenyt szervez felső tagozatos dikok rszre, 2013.11.07-n (cstrtkn) 14.30-tl.
Regisztrci: 14 rtl. Nevezsi dj: nincs. Iskolnknt maximum 5 tanul jelentkezhet. Jelentkezsi hatridő: 2013.10.07. A jelentkezseket E-mail-ben krjk!
A nevezsekben krjk feltntetni az iskola nevt, a tanul nevt s osztlyt, a kategrit (norml, emelt, kt tantsi nyelvű), az iskola elrhetősgt, a felksztő tanr nevt.
A jelentkezseket a kvetkező emailcmre vrjuk: hegymegigabor@citromail.hu

TANKNYVOSZTS RENDJE

2013. augusztus 29. (cstrtk) 8.00 - 16.00 rig

2013. augusztus 30. (pntek) 8.00 - 16.00 rig

Aki a fenti időpontokban nem tudja tvenni a knyveit, az első tantsi napon tveheti.

KEDVES SZLŐK!

rmmel rtestem nket, hogy az EGRI FŐEGYHZMEGYE, fenntartnk engedlyvel kt első osztlyt indtunk.
Az 1. a osztly kt tantsi nyelvű, itt mr minden hely betelt, de az 1.b osztlyban, ahol emelten, heti 2 rban tanuljk az angol nyelvet, ide mg tudunk fogadni gyerekeket, mert ebben az osztlyban a jelenlegi ltszmunk 17 fő.
Olyan gyerekek tjelentkezst, beiratkozst vrjuk, akik elfogadjk a katolikus egyhz tantst.

Beiratkozni, tjelentkezni iskolnkba 2013. augusztus 30-ig van lehetősg.


Hosk Bertalann
igazgat

TANVKEZDSI INFORMCIK!

Kedves Dikok, Kedves Szlők!

Ismertetjk a tanvkezdssel kapcsolatos informcikat.

Javtvizsgk időpontja: 2013. augusztus 26-n (htfőn) 9 rai kezdettel lesznek.

vnyit, Veni Sancte tanvkezdő szentmise 2013. szeptember 2-n 8 rai kezdettel lesz a Hejőcsabai rmai katolikus templomban.

Gylekező az iskolban 7.45-ig. (Az első osztlyosok iskolatskval vonulnak a templomba, a tbbi vfolyam nem visz tskt).

A szentmisre a szlőket is szeretettel vrjuk!

Az első tantsi napon szeptember 2-n csak osztlyfőnki rk lesznek, ezen a napon 12 rtl hazamehetnek a gyerekek.


Iskolavezets


  Copyright © Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2018 | web: KataPorta Honlapkészítés