Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

2018. március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018. március 24. szombat,
Gábor napja van

Egeri Főegyházmegye
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3508 Miskolc, Szeretet u.5. OM: 201794
Tel: +36 46 555 318, +36 46 555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com


Házirendünk

  Az intzmny teljes hzirendje 2013

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOSISKOLA ÉS ÓVODA

HÁZIREND

1

ÓVODA HÁZIRENDJE

A házirend tartalma

1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

2. A nevelési év rendje

3. Az óvoda nyitva tartása

4. A gyermekek érkezése és távozása

5. Az óvoda napirendje

6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés

7. Egészségügyi feladatok ellátása

8. A gyermekek célszerű öltözete

9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről

11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele

12. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás

13. Az óvoda hagyományai

14. Hit-és vallásoktatás

15. A Házirend nyilvánossága

16. Záró rendelkezések

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában és Óvodában!

Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a közös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelő partnerek lehetnénk.

Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek keresztény szellemiségű nevelésben, szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék óvodás éveiket.

Óvodánk céljai az alábbiak:

A 3-7 éves korú gyermek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja:

a teljes gyermeki személyiség keresztény szellemű fejlesztését, egészséges életmódra, egészséges életvitel igényére nevelés; a gyermeket körülvevő világ megismerésére, természet szeretetére és védelmére nevelés természet közeli élettel; váljon képessé a kommunikációra.

Általános tudnivalók

Az intézmény neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

Telephely neve: Hejőcsabai Katolikus Óvoda

Az intézmény székhelye: 3508 Miskolc, Szeretet u.5.

Telephely: 3508 Miskolc, Mész u. 3.

Telefon: Óvoda: 46/368-631; Iskola: 46/555-318

E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com

Az óvoda fenntartója: az Egri Főegyházmegye

Az óvoda vezetőjének, vezető helyettesének, logopédusának, gyermekvédelmi felelősének neve, elérhetősége, fogadóórája a csoportok üzenő tábláján megtalálható.

2

1. A gyermekek óvodai felvétele

Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki: a harmadik életévét betöltötte, az intézményi Alapító Okiratnak megfelelően.(Kivételes esetben, kellő mérlegelés után, ha a szülők kérik, mert mindketten dolgoznak és nincs bölcsődei férőhely, a gyermek szobatiszta, üres helyre a harmadik életéve betöltése előtt félévvel felvesszük a gyermeket.)

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben

a gyermek hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha:

- augusztus 31. után született,

- a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság javasolta,

- a szülő kérelmezi,

- a nevelőtestület egyetértését fejezi ki.

1.1. A beiratkozás rendje:

A beiratkozás időpontját minden évben a fenntartó határozza meg, és a kijelölt beiratkozási időpontot megelőző harminc nappal hozza nyilvánosságra: az intézmény internetes honlapján, az óvoda hirdető tábláján.

A beíratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása szeptember 01 -től folyamatosan történik. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos.

A beiratkozás az adott tagóvodában, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével történik az „Adatvédelmi szabályzat” betartásával, a gyermek egészségügyi könyve alapján.

A beiratkozás során a szülőt röviden szóban, kérés esetén írott bemutatkozó anyag formájában ismertetjük óvodánk pedagógiai rendszeréről.

A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életéről: közös gyermeknap, a nyár folyamán nyitott óvoda.

A beíratás tényét: az Előjegyzési naplóban kell rögzíteni.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról:

Az óvodavezető és a tagintézmény-vezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja felvehető gyermekek számát a fenntartó javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda felvétel során elsőbbséget élveznek:

az óvoda körzetében élő 3. életévet betöltött gyermekek

További (üres) férőhely esetén a kötelező felvételi szempontok mellett elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek:

Testvére már idejár,

Aki a szomszédos bölcsődébe jár,

Szülei itt dolgoznak a közelben,

Lelkészi ajánlással érkezik.

A gyermeket a szülő kérelmére – ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentheti az óvodai nevelésben való részvételtől.

3

Az óvodában való felvételről az óvoda vezetője írásban: Felvételi Határozat formájában értesíti a szülőt a beíratást követő 10 napon belül.

A gyermekek személyiség jogait figyelembe véve a felvett gyermekekről névszerinti névsort nyilvános helyre kifüggeszteni tilos.

1.2. Az óvodai átvétel:

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti az óvoda vezetőjétől.

A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha

a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján

az óvodai elhelyezés térítési díj hátralék miatt az óvodavezető – a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének körültekintő kivizsgálása után – megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

Az ötödik életévét betöltött gyermek esetében, a mennyiben a szülő fizetési felszólítása nem vezet eredményre a gyermek étkezését az óvoda, nem biztosítja, de a gyermek köteles az óvodai nevelésben részt venni.

A gyermeket felvették az általános iskolába,

A 3-5 éves nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a mindenkori jogszabályban az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire. – (kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte.)

Az óvodai elhelyezés megszüntetését határozatba kell foglalni, melyet a szülő részére meg

kell küldeni, és törölni kell az óvoda nyilvántartásából.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni.

A tanköteles életkort elérő gyermekek esetében:

Az óvoda igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,

ha szükséges, javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét, javasolja, hogy a gyermek – annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte az iskolába lépéshez szüksége fejlettséget – szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt, javasolja, hogy a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából a szülő vigye el a nevelési tanácsadóba.

A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők:

Tanköteles korú az a kisgyermek aki május 31.-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére az a kisgyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be hatodik életévét.

A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a közös megegyezésre óvoda és a szülők között, illetve a Nevelési Tanácsadó, vagy a Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javaslatára.

A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai beiratkozásra.

4

A beiskolázást megelőző három hónapon belül az óvodai évek alatt fél évente mérjük a gyermekek készségeit, képességeit, mely tartalmazza a gyermek fejlődéséről készült tájékoztatást, valamint javaslatot a további fejlődés érdekében teendő intézkedésekre. Fejlesztési javaslatot kérhetnek továbbá az iskola megkezdését követő féléven belül.

A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők számára szervezett interaktív szülői értekezleten.

2. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1. - augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások) június 1.- augusztus 31-ig.

Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban 5 hétre bezár. Ezalatt az időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról, egy közeli óvoda fogadja a gyermekeket.

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézmény tájékoztatja.

A zárva tartás pontos időpontjáról és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az intézmény honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket.

Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a közoktatási törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről az óvoda honlapján, illetve a csoportok üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket.

3. Az óvoda nyitva tartása

Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.00-ig.

A szülők kérésére reggel 6 órától – 7 óráig, illetve 17 – 18 óráig ügyeletet biztosítunk.

4. A gyermekek érkezése és távozása

Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8-815-ig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen idejük kényelmesen, kulturáltan megreggelizni, és kijátszani magukat! Köszönjük!

A délutáni uzsonna 15.30-ig tart. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát, és ne kérjék az óvónőtől, hogy hozza ki a folyosóra, „megeszi öltözés közben”.

Ezt a kulturált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be.

A gyermekeket csak is szülőknek, illetve nagyszülőknek adjuk át, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást kérünk.

A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani. A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket.

Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni.

5

5. Az óvoda napirendje

Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként 10-15 perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak.

Napirend

Időpont Tevékenység

6:30-7:00 ügyelet

7.00-8.15 gyülekező, játék, készségfejlesztés a csoportszobában

8.00-9.00 játék, folyamatos tízórai

9.00-10.30 délelőtti foglalkozás (mese-vers, ének-zene, hittan, mindennapi testnevelés, művészeti nevelés, környezeti nevelés)

10.30 készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban

12.00-13.00 terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés

13.00-15.00 délutáni alvás, vagy csendes pihenő

15.00-17.00 uzsonna, délutáni foglalkozás

A délelőtt folyamán kerül sor a hitoktatásra, a logopédiai és a nagycsoportosoknak angol foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük az úszást, korcsolyázást és néptáncot, illetve a kirándulásokat, sétákat.

6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés

Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; javaslatot tesz kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására.

Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan tilos, tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó

előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az óvodásoknak.

Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.

A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoportos óvónő a kisgyermek elsősegélyben részesítése után köteles a szülő által jóváhagyott eljárási rendet alkalmazni. Szeretnénk, ha a gyermekek nem hoznának be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért és egyéb tárgyakért nem vállalunk anyagi felelősséget.

Kérjük, hogy a gyermekek ne hozzanak be balesetveszélyes tárgyakat (hegyes olló, bicska, gyufa…), illetve olyan játékszereket, amik a sok kisgyermek között balesetet okozhatnak (nagyméretű bicikli, gördeszka).

Az óvoda területén tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata!

A gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak kötelessége, hogy az óvodásokkal egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint szükség szerint (az óvodai foglalkozás, kirándulás stb. során) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell.

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.

6

7. Egészségügyi feladatok ellátása

Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Köszönjük megértésüket!

Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivétel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvodavezetővel előzetesen megbeszéltek, és tájékoztatták az érintett óvónőt)

Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző megbetegedést a szülő köteles jelezni az óvodavezetőjének. 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába, kivéve ha nem betegség miatt hiányoztak, és azt előre jelezték az óvónőnek.

Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik:

Belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal

Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal

Beiskolázás előtti szűrővizsgálat (hallás) a nagycsoportos gyermekeknél.

A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket.

Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt, vagy HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban készült tortát hozzanak. Köszönjük megértésüket!

Az óvodának a gyermekétkeztetési vállalat főzőkonyhájával előzetes egyeztetést követően, nincs lehetősége ételallergiás gyermekek speciális étkezésének biztosítására.

8. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában

Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet.

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk.

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját – a csere megelőzése érdekében.

9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

A távolmaradás lehetséges esetei:

Betegség esetén orvosi igazolással igazolható.

Családi program esetén előre kell tájékoztatni írásban az óvónőket.

A két hetet meghaladó távollétet a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető engedélyezheti.

Mi, a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a rendszeres óvodába járás hívei vagyunk, ezért kérjük Önök is próbáljanak ehhez alkalmazkodni. Ha a kisgyermek igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a kisgyermek óvodaköteles - 5. életévét betöltötte - 7 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a jegyzőt értesítjük.

7

Óvodai beszoktatatási időtartam, általában 1 hét.

Amennyiben a gyermeknek a házirendben maghatározott beszoktatási időn túl további beszoktatási időre van szüksége, akkor ezt a szülőnek a szükséges időtartam meghatározásával irásban kell kérnie.

Új gyermek óvodába történő beíratása esetén az óvodai csoporton belül, ha 20 főt meghaladja azoknak a gyermekeknek létszáma, akiknek napi 8 óránál kevesebb óvodai nevelést kérnek, akkor az óvoda vezetője ezt jelenti és dokumentálja az intézményvezető részére, aki ezeket az iratokat továbbítja a fenntartó részére.

10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről, együttműködés a szülőkkel.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát!

Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők:

Szülői értekezlet, évente minimum 2 alkalommal

Fogadóóra

Nyíltnap, középső és nagycsoportban évente egyszer

Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval

Családlátogatás, óvónői, szülői kezdeményezésre

Eseti megbeszélés szülői kezdeményezésére.

Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről.

Kérjük ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük!

Az óvoda Helyi nevelési programja megtalálható az óvodavezető és helyettese irodájában, a nevelői irodában, rövidített változata a csoportok üzenő tábláján.

A Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az óvodavezetőtől és helyettesétől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján is.

11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele

11.1. Étkezés, és önköltséges szolgáltatások

Az óvodai nevelés ingyenes.

Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket:

A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja. (tízórai, ebéd, uzsonna) 11.2-ben foglaltak szerint

Igényelt szolgáltatások lehetnek:

Játékos úszásoktatás,

Játékos korcsolya oktatás,

Játékos ismerkedés az angol nyelvvel,

Néptánc, népi dalos játékok, népi hangszerek, néphagyományok megismerése,

Kirándulások bérelt busszal, vagy egyéb közlekedési eszközzel (hajó, vonat).

A szülők meghatározhatják egy nevelési évre a szolgáltatásokra szánt költségek maximális összegét, melynek alapját a gyermekek nagyobb csoportja adja: korcsoport szerint, figyelembe véve a korcsoportok sajátosságait:

8

Kiscsoportban elsősorban a beilleszkedés, a szokások, szabályok megismerése, alkalmazkodó készség alakítása a fő célunk.

Középső és nagycsoportosok már ismerik, és várhatóan betartják a szokásokat, szabályokat, ezért nekik a kirándulásokon kívül, a fent igényelt szolgáltatásokat szervezzük.

Az étkezés és a szolgáltatások fizetése utólag, minden hónap 15-ig történik. A pontos időpontról a bejárattal szembeni táblán tájékoztatjuk Önöket.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8:30 óráig telefonon vagy személyesen

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a szülő legalább egy nappal előre (reggel 8:30-ig) lemondja.

Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést. Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig kérik a lemondást. Végleges lemondást csak személyesen lehet az óvodavezető helyettesnél elrendezni!

11.2. Kedvezmények és támogatások

Normatív állami támogatás jár:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

 nevelésbe vették;

A törvényben meghatározott mértékben.

11.3. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó részletszabályok

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük keressék meg az óvoda gyermekvédelmi-felelős pedagógusát!

12. Az óvoda hagyományai

Minden év szeptember végén, október elején Családi napot tartunk.

Minden év május végén és június elején Gyermeknapot tartunk, aminek keretében egész napos gyermeknapi programokat szervezünk, sok-sok játékkal, vetélkedővel, és zenés műsorral.

9

Minden évben farsangi bált rendezünk az óvoda dolgozói és a szülők részvételével.

A gyermekek születésnapját megünnepeljük a csoportokban.

Iskolába menő gyermekeket elballagtatjuk, elbúcsúztatjuk.

13. Hit-és vallásoktatás beépül a foglalkozások rendjében. Fontos a keresztény szellemű nevelés.

14. A Házirend nyilvánossága

A Házirend egy példányát minden szülő átveheti az óvodába történő beiratkozás alkalmával.

Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egyéni kérésre, évközben is bármikor tájékoztatjuk a kedves szülőket.

Egy példány a bejárat melletti faliújságon hozzáférhető minden érdeklődő számára.

Egy példány megtalálható az óvodavezető irodájában,

Egy példány a nevelőtestületi szobában, illetve elektronikusan az óvoda honlapján.

A Házirendhez készült tájékoztatóban/mellékletben a gyermekek és szülők jogait, illetve kötelességeit ismertetjük meg, ami megtalálható a bejárat melletti faliújságon, illetve az óvoda honlapján.

 

10

A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

TARTALOM:

I. BEVEZETÉS

1. A Házirend célja, feladata 12.

1.1. A Házirend hatálya 13.

1.2. A Házirend nyilvánossága 13.

1.3. A Házirend módosításának szabályai 14.

II. AZ ISKOLA TANULÓKÖZÖSSÉGEI

1. Az iskola nagyobb tanulóközösségei 14.

2. A tanulók közösségei 14.

2.1. Az osztályközösség 14.

2.2. A diákkörök 14.

2.3. Az iskolai diákönkormányzat 15.

2.4. Az iskolai diákközgyűlés 15.

III. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

1. A tanulói jogviszony keletkezése 15.

2. A tanulók jogai 16.

3. A tanuló kötelességei 18.

IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

1. Az iskolába érkezés 19.

2. A tanulók megjelenése 19.

3. A tanítási idő 19.

4. Az ebédeltetés rendje 20.

5. A térítési díj befizetésének rendje 20.

6. Egésznapos iskola, tanulószoba 21.

7. A hetesek feladatai 21.

8. Az iskolai élet tanítási időn kívüli formái 21.

9. Számítástechnikai szaktanterem rendje 22.

10. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 23.

11. Hivatalos ügyek 23.

12. Elektronikus napló 23.

13. Ifjúságvédelmi lehetőségek 23.

V. ÓVÓ - VÉDŐ RENDELKEZÉSEK

1. Balesetvédelem 24.

2. Egészségvédelem 25.

3. Vagyonvédelem, kártérítés 25.

4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,

a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 26.

11

VI. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. A TANULÓK MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA 27.

1.1. A magatartás értékelése 27.

1.2. A szorgalom értékelése 28.

2. Az ellenőrzővel kapcsolatos elvárások 28.

3. Tisztaság és rend 28.

4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 29.

5. Fegyelmező intézkedések 29.

6. Távolmaradás, mulasztás 30.

7. A szülőkkel való kapcsolattartás 30.

8. Az ingyenes tankönyv biztosítás intézményünkben 32.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12

HÁZIREND

amely a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.(2011.éviCXC.törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012.(VIII.31.)EMMI r.)

I. BEVEZETÉS

Katolikus iskolánk - melynek legfontosabb célja keresztény fiatalok nevelése színvonalas oktató munkával - a tanulók és a tanárok közössége. Ez csak akkor lehet harmonikus, akkor érheti el alapvető céljait, ha léteznek a közösség minden tagja által elfogadott értékek és kötelező szabályok. A Házirend azokat a gyakorlati szabályokat ismerteti, melyek lehetővé teszik az oktató- és nevelőmunka hatékony végzését, és keretet biztosítanak iskolánk életének kibontakozásához.

A szabályzat pontjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is.

1. A házirend célja, feladata

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

Tanulók és dolgozók egyaránt a keresztény értékrendet, életformát vállalják, tehát az alábbiak iskolán kívüli életünkre is vonatkoznak, és lelkiismeretben köteleznek.

Intézményünk egyházi fenntartású, tehát példaadó életünkkel, és szavainkkal is tanúságot teszünk a hit, az élet és a becsületes munka keresztény eszménye mellett.

Felelős mindenki azért, hogy személyes kapcsolataiban, és az interneten is intézményünk jó hírnevét szolgálja.

Örökösei vagyunk a több mint ezer éves magyar kultúrának. Ezt megismerni, ápolni, tovább adni szent kötelességünk, e nélkül gyökértelen az ember. A tanulmányi kirándulások, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések alapvetően ezt a célt szolgálják. Tanulóink kiemelten becsüljék meg szülőhelyük és városunk múltját, értékeit!

A tanárok az összes tanulóért felelősek, nemcsak azokért, akiket tanítanak. A diákok részéről elvárható a tisztelet összes dolgozónk iránt. Az adminisztratív, takarító, konyhai és karbantartó személyzet épp úgy értük dolgozik, mint a pedagógusok. Diákjaink, ha találkoznak velük, tisztelettel köszöntsék őket!

Fontos, hogy a családok elfogadják hagyományainkat. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel minden nap beszéljék meg az iskolában történteket, írják alá jegyeiket, üzeneteinket. A szülőket elvárjuk a fogadóórákra. Ezeken kívül a szülők bármikor megkereshetik a tanárokat. Kiemelten fontos az osztályfőnökkel való élő, őszinte kapcsolat.

A családokat szeretettel várjuk vasárnapi szentmiséinkre a Hejőcsabai Plébániai Hivatal Gyümölcsoltó-Boldogasszony Templomába (1/4 9 és 11 ó.). A gyermekek és az iskola valamennyi dolgozója számára lelkigyakorlatot, előadássorozatot is szervezünk. Fontosnak

13

tartjuk egyházi ünnepeink méltó megtartását, ezeken iskolánk teljes közösségének hiánytalanul részt kell vennie. Örülnénk, ha minél több család velünk együtt ünnepelne.

Iskolánk Szülői Munkaközösségének minden szülő tagja, az osztályonként megválasztott képviselőkből (2-2 fő) megalakított Szülői Választmány koordinálja a szülők és az iskola együttműködését. Köszönünk minden ötletet, építő kritikát, az együttműködés bármely formáját.

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában az állami tanterv szerint folyik az oktatás, feleleveníti a nemzeti hagyományokat, és előtérbe helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakoroltatását.

Az iskolában az Egri Főegyházmegye az iskola nevelő és oktató tevékenységével összhangban hit- és vallásoktatást szervez. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára heti két órában történik.

Tiszteletben tartjuk a testvér egyházak meggyőződését, biztosítjuk a saját hittan lehetőségét. A vasárnapi istentiszteleteket illetően minden diákunk a saját egyháza előírásait köteles követni.

1.1. A házirend hatálya

A házirendet be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli iskolai rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya kiterjed az iskola területére és az iskola közvetlen környezetére.

1.2. A házirend nyilvánossága

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend megtekinthető:

- az iskola igazgatójánál;

- az osztályfőnököknél;

- az iskola honlapján;

- az iskola irattárában;

- az iskola könyvtárában

A házirend egy kivonatolt példányát - a közoktatási törvény előírásainak megfelelően - az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

- a tanulókat osztályfőnöki órán;

- a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

- a tanulókkal osztályfőnöki órán;

- a szülőkkel szülői értekezleten.

14

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

1.3. A Házirend módosításának szabályai

- A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus, vagy bármilyen iskolai szervezet.

- A módosító indítvány elfogadásához iskolai diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol, a szülői szervezet véleményt mond.

- A diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben választ kell adnia.

- A felülvizsgálati eljárás pontos rendje az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatában található.

- Minden tanév elején október végéig megtörténik a házirend felülvizsgálata és szükség esetén annak módosítási kezdeményezése.

II. AZ ISKOLA TANULÓKÖZÖSSÉGEI

1. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket.

A tanulók nagyobb közössége a tanulói létszám 20%-a, vagy legalább az egy évfolyamra járó tanulók száma.

2. A tanulók közösségei

2.1. Az osztályközösség

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére- legalább egy fő képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

2.2. A diákkörök

a) Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport.

b) A diákkör alapításának és működésének feltétele, hogy minimum nyolc, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló legyen a tagja.

c) A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségeket figyelembe véve – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

d) A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

15

e) Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit egyeztetni kell.

f) A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

g) Az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása a tanév végéig kötelező.

2.3. Az iskolai diákönkormányzat

a) A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

b) A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.

c) Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúság jogait az iskola vezetősége és nevelőtestülete előtt az IDB képviseli.

d) A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez.

e) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a házirend elfogadása előtt.

2.4. Az iskolai diákközgyűlés (iskolagyűlés)

Az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely az osztályközösségek által megválasztott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, ill. a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze.

III. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

1. A tanulói jogviszony keletkezése:

A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozással keletkezik.

A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők:

Tanköteles korú az a kisgyermek aki augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a közös

16

megegyezésre óvoda és a szülők között, illetve a Nevelési Tanácsadó, vagy a Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javaslatára.

A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai beiratkozásra.

Helyhiány estén a következő szempontokat vesszük figyelembe:

Elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek:

Lakcímkártyája az iskola körzetéhez tartozik,

Testvére már idejár,

Aki a telephelyen lévő óvodába jár,

Szülei itt dolgoznak a közelben,

Lelkészi ajánlással érkezik.

Magasabb évfolyamokon az átvételről az iskola igazgatója dönt.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.

2. A tanulók jogai:

A tanulók jogait és kötelességeit a Közoktatási Törvény mellett az iskolai Házirend szabályozza.

Ezért joga van a tanulónak ahhoz, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon.

Információs önrendelkezési jog:

A tanuló személyes adatait csak pontosan meghatározott és jogszerű célra szabad felhasználni.

A véleménynyilvánítás joga:

A tanuló joga, hogy szabadon véleményt nyilvánítson az őt érintő kérdésekről, javaslatot tegyen, kérdést intézzen a pedagógusokhoz, ifj. véd. DÖK felelőshöz, az igazgatójához, s a megkeresést követően 30 napon belül érdemi választ kapjon.

A tanuló tartózkodjon az olyan értékítéletek kinyilvánításától, az olyan kifejezések használatától, amely alkalmas arra, hogy tanulótársának, vagy bárki másnak emberi méltóságát megsértse.

Az iskola jegyzőkönyvbe foglalja a szülői és tanulói jogorvoslati kérelmet, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre.

17

Részvételi jog illeti meg a tanulót, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola által szervezett programokon; (szakkörök, kirándulások, versenyek, vetélkedők, pályázatok és egyéb rendezvények, kulturális események, pályázatok, hitéleti rendezvények). Az iskolai szokásos rendezvények, versenyek időpontját, az iskola helyi munkaterve tartalmazza.

A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola tanórán kívüli foglalkozásain.

A különleges gondozáshoz való jog:

A tanuló állapotának megfelelően szakszolgálathoz fordulhat segítségért (pl. dyslexia stb.).

A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

Kedvezményes juttatáshoz való jog:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

 nevelésbe vették;

 azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

 nevelésbe vették, vagy

 utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

 az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

 az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

18

Ingyenes tankönyvtámogatásra jogosult az a tanuló, aki:

A köznevelési törvény szerinti ingyenes vagy a tankönyvtörvény szerinti normatív támogatásban részesülhet:

- tartósan beteg,

- halmozottan fogyatékos,

- pszichés fejl. zavara miatt a tanulásban akadályozott,

- SNI-s tanuló

- három vagy több gyermekes családban élő,

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Szociális támogatásra vonatkozó rendelkezések:

Szociális ösztöndíj fizetésére az iskolának nincs módja.

Az iskolai alapítványok hozzájárulhatnak rászorultság alapján a tanuló kötelező tanulmányi

kirándulásának és az erdei iskola foglalkozásainak költségeihez, írásbeli kérelem alapján.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. A védőnő, heti két alkalommal van az iskolában, tanévenként meghatározott napon és időpontban.

Az iskolaorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését.

3. A tanuló kötelességei

- A tanuló kötelessége a katolikus egyház erkölcsi tanításával mindenkor egyező magatartás megvalósítása.

- A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, a házi feladatokat elkészítse, az írásbeli dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki meg nem engedett segédeszközt használ, (jegyzet, puska, számológép, mobil telefon) a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.

- A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon és a kötelező egyházi rendezvényeken megjelenjen, hiányzásait, a Házirendben szabályozottak szerint igazolja, a tanórán kívüli foglalkozásokon megjelenjen, amire előre jelentkezett és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell.

- A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, betartsa a Házirend előírásait és a létesítményre vonatkozó szabályokat, védje a személyi és a közösségi tulajdont. Az iskola bútorzatában, felszerelési tárgyaiban illetve az épületben szándékosan okozott kárt a tanulónak (gondviselőjének) meg kell térítenie az Oktatási Törvény alapján.

- A tanuló kötelessége, hogy betartsa az egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló előírásokat.

- Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.

19

IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg.

1. Az iskolába érkezés

Reggel 7 órától ügyeletet tartunk azon diákoknak, akiknek a szülei korábban járnak dolgozni.

A többi tanulónak 745-re kell beérkezniük az iskolába. ½ 8-tól az udvaron történik a gyülekezés, majd az ügyeletes nevelők vezetésével osztályonként vonulnak be az épületbe.

A szülőktől az udvaron köszönjenek el a tanulók!

A diákok a tanítás megkezdése előtt 5 perccel elfoglalják helyüket az osztályteremben, és rendben várják a tanítás kezdetét.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére lehetséges.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanítás végén a szülők gyermekeiket az iskola előtt, rossz idő estén az előtérben várhatják.

2. A tanulók megjelenése

Tanulóink az iskolában szolid öltözékben jelennek meg. Az esztétikus külsőre minden tanulónak vigyázni kell.

Iskolai, egyházi és egyéb ünnepeken, és ahol a diákok iskolánkat képviselik, ünnepi ruhában jelenjenek meg. A lányok fekete szoknyában (melynek hossza a konzervatív iskola értékrendjének megfelelően, legyen térdig érő!), sötét cipőben, fehér galléros blúzban, a fiúk fekete szövetnadrágban (nem farmer!), fekete cipőben, fehér ingben (nem sportcipő!). Hűvösebb időre a fehér ing fölé zakó, fehér, krémszínű vagy sötét pulóver, felső beszerzése kívánatos.

A hajviselet legyen ápolt. Kerüljék a drága vagy feltűnő ékszereket. Tanulóink számára tilos az arc, a haj és a köröm festése, tetoválás, testékszer és fiúknak fülbevaló hordása.

A testnevelés órákon a balesetek elkerülése érdekében a hosszú hajat össze kell fogni és semmilyen ékszer nem viselhető.

3. A tanítási idő

Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az éves programban meghatározott ünnepeken megemlékezést tartunk.

A rendes tanítási órák időrendje:

1.óra 800 - 845

2. óra 855 - 940

3. óra 950 - 1035

4. óra 1055 - 1140

5. óra 1150 - 1235

6. óra 1240 - 1325

7. óra 1345 - 1430

8. óra 1430 - 1515

9. óra 1515 - 1600

20

A szünetek 10 percesek, kivéve a harmadik óra utáni szünetet, amely 20 perces (udvari).

A tanítási idő általában az utolsó tanítási óra, illetve az iskolában ebédelő diákok esetében az ebéd befejezésekor ér véget.

A napközis, vagy tanulószobára jelentkezett tanulóknál a tanítási idő vége a napközis, tanulószobai foglalkozás végeztével fejeződik be.

A tanulók a tanteremben felállással üdvözlik belépő vagy távozó tanáraikat, valamint az órák látogatóit.

A tanítás közös imádsággal kezdődik és fejeződik be.

A tanuláshoz szükséges könyvek, füzetek és egyéb tanszerek legyenek a diákoknál, és azt rendeltetésszerűen használják.

Tanítási idő alatt csak az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes engedélyével lehet az iskolát elhagyni.

A tanulók a különféle szaktantermekben és - teremcsere esetén - más osztály termeiben csak az illetékes tanár jelenlétében ill. engedélyével tartózkodhatnak.

A tanári szobába a tanulók nem léphetnek be.

A folyosókon tanulóink csak lépésben közlekedjenek. Kerüljék a rohangálást, kiabálást, lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti testi épségüket vagy rongálást okozhat.

Talált tárgyakat, értékeket az ügyeletes nevelőnek kell átadni.

4. Az ebédeltetés rendje

A tanulóknak és az iskola munkatársainak lehetősége van arra, hogy az iskolai ebédlőben ebédeljenek.

Ebédet kap az a tanuló, alkalmazott, aki az étkezési hozzájárulást az adott határidőn belül teljesítette, s számára az ebéd meg van rendelve.

Az ebédeltetés 1150-től 1430 óráig szervezetten, előzetes beosztással, ügyeletes nevelő felügyelete mellett tart. Indokolt esetben, ha egy csoport ettől eltérő időpontban szeretne étkezni, akkor ezt az osztályfőnök az ebédeltetés felelős vezetőjével előre megbeszéli.

Az ebédlő osztályok - a turnusbeosztásnak megfelelően - rendezetten várakoznak a termükben, az ebédlő előtt vagy az udvaron.

Soron kívül csak külön engedéllyel lehet ebédelni.

Az ebédeltetés önkiszolgálás alapján, tálcás rendszerrel történik.

Az ebédelés rendjéért és a tisztaságért, az evőeszközök épségéért minden diák felelős.

Étkezések alatt is ügyelni kell a kulturált viselkedésre, az ebédlői berendezésre, az ételek megbecsülésére.

Az ebédet imádsággal kezdjük és fejezzük be.

Az étkezőbe kabátot, táskát, saját enni-innivalót bevinni tilos.

5. Térítési díj befizetésének rendje

Az étkezési térítési díjak befizetése készpénzzel, utólag történik minden hó 15. napjáig a faliújságon ismertetett időpontokban. (Kivéve minden évben a júniusi térítési díjat, amelynek fizetése a nyári szünet miatt hozzáadódik a májusi térítési díjhoz. A júniusi térítési díj túlfizetése esetén a túlfizetett összeget legkésőbb a tanévzáró napjáig visszafizetjük.)

A térítési díj konkrét összegéről a tanuló szüleit a fenti időpont előtt értesíti az adminisztrátor.

21

Amennyiben a szülő gyermekére bízza a befizetést, akkor a tanulónak iskolába érkezéskor azonnal át kell adnia a pénzt a gazdasági ügyintézőnek, egyébként anyagi felelősséget nem tud vállalni az iskola.

Ha a térítési díj befizetését elmulasztja a szülő, felszólítást kap. Amennyiben tartozását nem rendezi határidőre, a további ellátást megszünteti az iskola.

Az intézményből az adott tanév során távozó tanuló köteles az iskola felé fennálló tartozását legkésőbb a távozás napján kiegyenlíteni.

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a szülő legalább egy nappal előre (reggel 8:30-ig) lemondja. Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig kérik a lemondást. Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést. Végleges lemondást csak személyesen lehet a gazdasági irodában elrendezni!

6. Egész napos iskola és tanulószoba

A tanulót szülői kérésre megilleti a jog, hogy egész napos, illetve tanulószobai ellátásban részesüljön.

1-4 évfolyamon egésznapos iskola, 5-8 évfolyamon tanulószoba. Iskolánk minden tanulójának biztosítjuk ezen lehetőségeket, ahol tanári felügyelettel végezhetik munkájukat, de a távollétet igazolni kell. A tanulási időről (½ 3-tól -1600 óráig ) elmenni csak indokolt esetben lehet.

A tanulási idő zavartalansága miatt az iskolaotthonból, a napköziből, tanulószobáról csak 16 órától lehet tanulót elvinni!

Az iskolaotthonos, tanulószobai és napközis foglakozásról való eltávozás - az oda jelentkezett diákoknál - csak a szülőnek írásos kérelme alapján történhet, a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével.

7. A hetesek feladatai

Gondoskodnak krétáról, a szünetekben elvégzik a szellőztetést.

Ha a becsöngetés után öt perccel az órát tartó tanár még nem érkezett meg, jelentik az igazgatói irodában.

A tanítás befejeztével letörlik a táblát, lekapcsolják a villanyt, bezárják az ablakot és ellenőrzik a terem rendjét és kidobatják a szemetet a tanulókkal.

8. Az iskolai élet tanítási időn kívüli formái

A vasárnapot és más kijelölt egyházi ünnepet szentmisével ünnepeljük meg. Ilyenkor minden diákunk a saját egyházközségében vesz részt a szentmisén, ill. az istentiszteleten.

Havonta egy vasárnapon a Hejőcsabai Templomban tartunk iskolamisét, melyen az iskola tanulói osztályfőnökük és tanáraik vezetésével vesznek részt. Jó idő esetén a tanulók és tanárok a szentmise előtt gyülekeznek a templomtéren. 10 perccel a mise kezdete előtt az osztályfőnök vezetésével minden osztály elfoglalja a kijelölt helyét.

A szentmisén való szolgálatokat (ministrálás, felolvasás) az erre kijelölt évfolyam tanulói végzik.

Az iskola tanulói a nagyböjti- és adventi időben lelkigyakorlaton vesznek részt. A lelkigyakorlat alól felmentés tanulóknak nem adható.

22

Az iskola közös programjain (szentmise, koncertek, ünnepélyek, stb.) minden tanuló köteles részt venni. Indokolt esetben - kizárólag előzetes írásos kérelem alapján - az osztályfőnök adhat felmentést.

Az iskolai szakkörök a tanulók magasabb szintű képzését szolgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyon indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást végző tanár engedélyével lehet.

Az iskola énekkarát kórusvezető tanár vezeti. A részvétel mindazok számára kötelező, akit az énektanár kiválaszt! Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények ének-zenei programját.

A felzárkóztató foglalkozásra és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok jelölik ki. A foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell, a mulasztás a tanrendi órákkal azonos megítélésű.

A diáksportkör (ISK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakul. Ennek keretében sportcsoportok szervezhetők. Az ISK mint szervezeti forma önálló szabályzat alapján működik, és az iskola tanulóinak lehetőséget nyújt sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre.

Tanulóink számára az iskola könyvtára is rendelkezésre áll. A könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza, amelyről a tanulók a tanév elején tájékoztatást kapnak.

A tanulók tagjai lehetnek olyan iskolán kívüli szervezeteknek, egyesületeknek is, amelyek nem ellenkeznek iskolánk oktatási-nevelési céljaival.

Az osztályfőnök a szülővel történő megbeszélés alapján javasolhatja az iskolán kívüli külön elfoglaltságok elhagyását, ha az hátrányosan befolyásolja a tanuló iskolai teljesítményét.

Ha az iskolán kívüli programok, különórák, az éves programban szereplő eseménnyel (pl. koncert) ütköznek, akkor az iskolai rendezvény elsőbbséget élvez. Más esetben egyedi elbírálás alapján az igazgató vagy helyettes engedélyezhetik a távolmaradást.

Javasoljuk tanulóinknak, hogy tehetségük, képességük kibontakoztatására minél nagyobb számban vegyenek részt tanulmányi- és sport versenyeken, pályázatokon.

9. Számítástechnikai szaktanterem rendje

A teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat a tanuló.

Foglalkozás előtt a kézmosás kötelező!

Tilos a teremben étkezni, bármilyen folyadékot fogyasztani.

A számítógépbe csak a rendszergazda által ellenőrzött lemezt lehet behelyezni.

A gépeken csak vírustesztelt, legális programok használhatók!

A gépterembe csak a számítástechnika tanulásához szükséges tankönyvet, füzetet szabad bevinni. Saját adathordozót bevinni tilos!

Minden tanuló köteles a gépeket rendeltetésszerűen használni és azok épségére vigyázni.

A számítástechnika termet a foglalkozás végén be kell zárni.

23

10. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

Az iskola a Pedagógiai Programja alapján biztosítja a tanulók számára a választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását.

Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleten, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket a következő tanévben választható tantárgyakról.

Kiskorú tanuló esetén a szülő, tizenhatodik életévét betöltő tanuló a szülővel közösen, minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az osztályfőnöknek, amelyet az adott tanév megkezdéséig írásban módosíthat az igazgató engedélyével.

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának.

11. Hivatalos ügyek

A tanulók hivatalos ügyeiket az óraközi szünetekben, vagy tanítás után intézzék a titkárságon, gazdasági-, igazgatói irodában, vagy a tanári szoba előtt.

Ha a tanítási idő alatt a tanulónak halaszthatatlan orvosi vizsgálatra, kezelésre kell mennie, a szülő ezt előzetesen jelezze az ellenőrző könyvben.

12. Elektronikus napló

Az elektronikus napló bevezetésekor a szülők saját kódot kapnak, hogy a rendszerhez hozzáférjenek, és ezáltal egyeztetni tudják az ellenőrző bejegyzéseit (jegyeket, hiányzásokat) a napló bejegyzéseivel.

13. Ifjúságvédelmi lehetőségek

A diákok bármilyen iskolai vagy magánéleti problémájukkal megkereshetik az osztályfőnöküket, az ifjúságvédelmi felelőst, a diák-önkormányzatot segítő tanárt, az iskola lelki vezetőjét, az igazgatóhelyettest, vagy az iskola igazgatóját.

Az ő segítségükkel lehet, szükség esetén szakember, szakintézmény bevonásával a problémára megoldást keresni.

Az iskola a diákok, szülők és tanárok számára tervszerű program keretében, szakember vezetésével prevenciós tevékenységet folytat a kábítószer veszély csökkentése, kiküszöbölése érdekében.

24

V. ÓVÓ-VÉDŐ RENDELKEZÉSEK

Minden tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi, és bombariadó oktatáson kell figyelmesen részt venni. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával, ennek rögzítése a naplókban és a tájékoztató füzetben is megtörténik.

Munka- és balesetvédelmi oktatáson kell részt venni az éves munka megkezdése előtt a technika tanár; a számítástechnikai foglalkozást vezető tanár, a testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő, a fizikai és kémiai kísérleteket végző tanár, a társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy, a kirándulások, táborozások és üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy irányításával. A balesetvédelmi oktatásról a szülők is tájékoztatást kapnak a tájékoztató füzetbe való bejegyzése alapján.

1. Balesetvédelem

Tűz esetén riasztásra (szaggatott csengetésre) a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején a nevelők a gyakorlatban is megismertetik.

Kötelességed, hogy:

- elsajátítsd és alkalmazd az egészséget és biztonságot védő ismereteket;

- a technika-, testnevelés- és kémiaórákra vonatkozó sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályokat megismerd, és betartsd;

- megismerd az épület kiürítési tervét és részt vegyél annak évenkénti gyakorlatán;

- óvd saját és társaid testi épségét, egészségét;

- rendkívüli eseménykor (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) tartsd be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait;

- ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólj a leghamarabb elérhető felnőttnek!

- az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a magad, se társaid testi épségét;

- a lépcsőházban mindig a jobb oldalon menj, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük;

Tilos az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod!

25

2. Egészségvédelem

A rendszeres egészségügyi felügyeletedet és ellátást az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – az egészségügyi ellenőrzést, szűrést. Az iskolai védőnő elvégzi a higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatokat évente legalább két alkalommal.

Kötelességed, hogy:

- jelentsd azonnal valamelyik nevelődnek, ha rosszul érzed magad, vagy, ha megsérültél;

- jelentsd azonnal az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magad, társaid vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, rendkívüli eseményt vagy balesetet észleltél;

- ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Padodban, polcodon, szekrényedben magad tarts tisztaságot és rendet a tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint!

Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása!

Testnevelési órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:

- A tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatsz.

- A sportfoglalkozásokon – az utcai ruházat helyett – sportfelszerelést kell viselned! A sportfoglalkozásokon a tanulók nem hordhatnak karórát, gyűrűt, nyakláncot és lógó fülbevalót!

- Felszerelés:

o alsó:

 lányok: kék tornaruha és tornacipő

 fiúk: kék vagy fekete tornanadrág fehér trikó vagy póló és tornacipő

o felső: fehér póló, kék vagy fekete nadrág és tornacipő

- A tornatermi öltözőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át a testnevelő tanárotoknak!

3. Vagyonvédelem, kártérítés

Kötelességed, hogy:

Az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rád bízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvd, és rendeltetésszerűen használd;

Szólj a tanárodnak, az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatódnak, ha véletlenül kárt okoztál; vagy ha mások által véletlen esetleg szándékos rongálást tapasztaltál.

Ha gondatlanságból okoztál kárt, akkor azt anyagilag - a szüleidnek vagy gondviselődnek a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kell megtérítenie.

Szándékos károkozás fegyelmi büntetést von maga után.

A tanuló bizonyítványát tartozás ellenében visszatartani nem szabad.

A tantermekben elhelyezett készülékeket nem kapcsolhatod be, nem működtetheted.

26

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni, ez alól kivételt jelent, ha ezt a nevelővel előre megbeszélted, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelented.

Az iskola területére behozott mobiltelefonért, tabletért, egyéb értékes elektronikai eszközért felelősséget nem vállalunk. Mobiltelefon az épületben csak kikapcsolt állapotban lehet a tanulónál, különben az igazgatói irodában megőrzésre kerül tanórák végéig.

A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) visszarendezni a helyiséget, hogy biztosítsa a további zavartalan munkavégzést.

4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

4.1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

az eszközök rendben tartásáért,

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

az iskola SZMSZ-ében, valamint a Házirendben, Pedagógiai programjában megfogalmazott előírások betartásáért.

4.2. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

osztályonként két-két hetes,

folyosói tanulói ügyeletesek,

tisztaság felelősök

leckefelelősök.

4.3. Az iskolai tanulói ügyelet:

A felsős tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7 30 és 8 00 óra között, valamint az óraközi szünetekben a folyosón tanulói ügyeletet látnak el.

Karjukra helyezett szalaggal jelzik, ők a segítői az ügyeletes nevelőnek.

A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. A tanulói ügyeletesek megbízatása 1 hétre szól.

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.

27

VI. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. A tanulók magatartása és szorgalma

A tanulók magatartása, viselkedése legyen összhangban annak a közösségnek az értékrendjével, amelynek tagjai! Vállalják hovatartozásukat!

Tanulóink egymás közötti viselkedését a kölcsönös jóindulat, barátságosság jellemezze. Kulturáltan beszéljenek és viselkedjenek egymással.

Tanáraikkal szembeni beszédüket és magatartásukat is az udvariasság, a tisztelet jellemezze. Legyen természetes, hogy minden tanárnak, az iskola dolgozóinak, az iskola látogatóinak, egymásnak is köszönnek.

A felnőttek, az idősebbek és a betegek iránt tanúsított előzékeny, udvarias magatartás mindenkor jellemezze tanulóinkat. Elvárjuk diákjainktól, hogy mindig az iskola lelkiségéhez méltó módon viselkedjenek.

Az intézmény egész területén és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszes ital fogyasztása, a rágógumi és napraforgó magozás.

Szigorúan tilos tanulóinknak a mindennemű kábítószer fogyasztása vagy terjesztése!

Minden tanulónak kötelessége komolyan figyelni és azonnal jelenteni az iskola vezetőségének, ha a kábítószerek fogyasztói vagy terjesztői iskolánk diákjait bármilyen módon veszélyeztetnék.

A keresztény erkölccsel ellentétes tartalmú könyvet, kiadványt stb., az iskola lelkiségét sértő tárgyakat, a tanításhoz nem szükséges dolgokat, tilos az iskolába hozni.

Tilos bármilyen fegyvernek minősülő tárgy bevitele, szúró- és vágóeszközök, gyufa, amellyel önmagukban vagy társaikban kárt tehetnek, az iskolába nem hozhatnak.

Az iskolába lépéstől a benntartózkodásig a mobiltelefont, MP3-, MP4-lejátszót csak kikapcsolt állapotban tarthatja magánál a tanuló a szekrényében, vagy a táskájában. Ellenkező esetben a tanár elveszi, és az igazgatónak átadja, melyet csak a szülőnek adunk vissza. 3 elvétel igazgatói figyelmeztetést von maga után.

Az iskola által kért, esetenként befizetendő összegen túl nagy értékű pénzt, vagy nagy értékű tárgyakat (pl. arany ékszer stb.) a tanulók ne hozzanak magukkal, mert az iskola nem vállal érte felelősséget.

1.1. A magatartás értékelése

Példás:

Az intézmény szabályait megtartja, tanáraival és társaival tisztelettudó. Társait pozitív módon befolyásolja, segítőkész. Közösségi feladatokat szívesen vállal.

Jó:

Az intézmény szabályait megtartja, tanáraival és társaival tisztelettudó. A közösségben passzív, visszahúzódó.

Közepes:

Vannak - nem túl súlyos - fegyelmi kihágásai. Könnyen befolyásolható negatív irányban. A közösséget nem építi viselkedésével. Akinek osztályfőnöki intője van és/vagy több igazolatlan órája, nem lehet közepesnél jobb a magatartása.

28

Rossz:

Sok fegyelmi ütközése van az Intézménnyel, tanáraival. Társait tudatosan negatív irányban befolyásolja. Akinek igazgatói intője, rovója van, nem lehet rossz minősítésnél jobb a magatartás jegye.

1.2. A szorgalom értékelése

Példás:

Kötelességét jól elvégzi, az órákra lelkiismeretesen készül. Bizonyos tárgyakból többletmunkát is végez. Az órákon aktívan vesz részt.

Jó:

Kötelességét képességéhez mérten jól elvégzi, az órákra lelkiismeretesen készül, de többletmunkát nem végez. Az órákon inkább csak passzív a jelenléte. Bukásra nem állhat egyetlen tárgyból sem.

Változó:

Teljesítménye képességéhez mérten ingadozó. Nem törekszik komoly munkára. Sokszor készületlen. Esetleg egy vagy két tárgyból még bukásra is áll.

Hanyag:

Rendszeresen nem készül órákra. Tanulmányaival nemigen törődik. Teljesítménye lényegesen képessége alatt van. Több tárgyból is bukásra áll.

2. Az ellenőrzővel kapcsolatos elvárások

Az ellenőrző könyv hivatalos irat.

A tanuló minden tanév elején megkapja, melyet köteles a tanév végéig jó állapotban megőrizni.

Az ellenőrző könyvet a tanulónak minden nap magával kell hozni az iskolába. Abban az esetben, ha otthon felejtette, jelentenie kell, aki nyilvántartja a hiányokat. Az ellenőrző 3 otthonmaradása osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.

Az ellenőrző elhagyása osztályfőnöki figyelmeztetéssel jár.

Az ellenőrző könyv az iskola és a szülők közti kapcsolattartás eszköze. A tanulónak legalább hetente egyszer alá kell íratnia a kapott jegyeket, melyet az osztályfőnök ellenőriz. Ennek elmulasztása a magatartás érdemjegyben juthat kifejeződésre.

Új ellenőrző könyvet a tanév folyamán úgy kaphat a tanuló, hogy abban szerepel a “Másolat” szó, valamint az összesen addig a naplóba bejegyzett érdemjegy és beírás.

Az ellenőrző könyvben csak a valós, tényleges érdemjegyek és aláírások szerepelhetnek.

Az ellenőrző beírásának hamisítása fegyelmi intézkedést von maga után.

A szülői kérések, észrevételek, tanári üzenetek az ellenőrző útján történjenek.

3. Tisztaság és rend

Az iskola épülete és felszerelése mindannyiunk közös tulajdona. Tanulóink ezért ügyeljenek a tantermek, folyosók, az ebédlő és a mellékhelyiségek rendjére és tisztaságára. Minden hulladékot a szemétgyűjtőbe tegyenek. Ne firkáljanak a padokra, falakra, vigyázzanak a tantermek berendezésére.

29

A szaktantermek használatára a szaktanárok által meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Szünetekben a diákok a folyosón, a zsibongóban, jó időben az udvaron tartózkodjanak. Kivétel a második szünet, amikor tízóraiznak. Ezt vagy a tanteremben, vagy az épület más, erre kijelölt helyén ülve teszik. Az épületben enni-, és innivalót fogyasztva ne közlekedjenek.

A diákok az épületen belül váltócipőt viseljenek, a saját egészségük és az épület tisztasága érdekében.

A tisztaságért, a rendért minden tanuló felelős. Annak megőrzése érdekében köteles rendbontó társát figyelmeztetni. Ha ez nem vezet eredményre köteles tanári segítséget kérni.

Az iskola felszereléseiért, annak rendeltetésszerű használatáért a tanuló és az osztályközösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt azonnal jelentsék az osztályfőnöküknek vagy az igazgató- helyettesnek.

Bármiféle hirdetésnek, plakátnak az iskola területén való kifüggesztéséhez az iskola igazgatójának engedélye szükséges, és kizárólag a hirdetőtáblán helyezhető el.

4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái:

- Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

- Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, iskolaotthoni, napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.

- Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi, sport és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén

szaktárgyi teljesítményükért,

példamutató magatartásukért,

kiemelkedő szorgalomért,

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.

- Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, Gárdonyi plakettet, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.

- Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

- A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

5. Fegyelmező intézkedések

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:

- szaktanári figyelmeztetés szóban, írásban,

30

- iskolaotthonos, napközis nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás

- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás

- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás

- nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás.

- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (pl. eltiltás táborozástól, osztálykirándulástól, rendezvénytől stb..)

- áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás-büntetésben kell részesíteni.

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,

- a szándékos károkozás,

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,

- ezen túl, mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a közoktatási törvényben előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Az intézményi döntés ellen a tanuló, vagy a szülő jogorvoslattal élhet, melynek során írásban kérelmet nyújthat be az intézmény igazgatójához, majd fellebbezhet a Fenntartóhoz.

Az iskolai, osztálymiséről való rendszeres, valamint a lelkigyakorlatról történő igazolatlan távolmaradás az iskola szellemiségének elutasítását jelzi.

A Házirend előírásai minden tanulót lelkiismeretben köteleznek. Megszegésük gyakorlati következményekkel is jár.

6. Távolmaradás, mulasztás

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.

Betegség esetén orvosi igazolás szükséges. A hiányzásokat bevezetjük az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.

Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba bejegyzi.

31

Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak minősül. [Rendelet 4/A § (1) bekezdés a)]

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

Az előre várható hiányzásokat a szülő, gondviselő az ellenőrzőben jelezze az osztályfőnöknek. Egy napra az osztályfőnök, több napra az igazgató engedélyezhet távolmaradást az iskolai foglalkozásokról.

Az előre nem látható hiányzásokat és azok okát – a hiányzás első napján – személyesen vagy telefonon be kell jelenteni az osztályfőnöknek.

Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma a tanévben 2 óra, az iskola értesíti a szülőt. 4 igazolatlan óránál az iskola felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjon gyermeke rendszeres iskolába járásáról. Ha az igazolatlan óra meghaladja a 10-et, akkor az iskola értesíti a jegyzőt, a Gyámügyi Hivatalt és a fenntartót.

Szándékos távolmaradás bármelyik óráról azonnali fegyelmi eljárást von maga után.

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát, vagy a tanóra 30 %-át. Aki ennél többet mulaszt, a tanév végén nem osztályozható, de a nevelőtestület - mérlegelve a mulasztás okait - úgy dönthet, hogy a tanulónak engedélyezi az osztályvizsga letételét.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Pedagógiai Program tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeinek felelnek meg.

Az osztályozó vizsga időpontjait a nevelőtestület határozza meg és az éves munkatervében rögzíti. Általános szabályként az osztályozó értekezlet előtt két héttel kerül meghirdetésre, melyről az érintett tanulókat postai úton vagy elektronikus úton értesítjük. A vizsgán önhibáján kívül részt venni nem tudó tanulónak (igazolt távollét) újabb időpont kerül meghatározásra a félévek zárása előtt.

Az igazolatlan távolmaradás az adott félév sikertelenségével egyenlő.

7. A szülőkkel való kapcsolattartás

Az iskola és a szülői ház kapcsolatát szolgálják a fogadóórák, a szülői értekezletek, valamint az ellenőrző könyv.

Az ellenőrzőbe a tanulónak minden jegyet be kell vezetnie.

A szülő aláírásával igazolja, hogy tudomása van a szerzett érdemjegyekről és beírásokról.

A szülői ház és az iskola közötti jó kapcsolat diákjaink eredményes nevelődésének elengedhetetlen feltétele. Ezért igyekszünk, hogy az iskolai élet szabta formális érintkezések mellett olyan együttléteink is legyenek, amelyek révén valóban jó viszony alakulhat ki a szülők és a tanárok között. Természetesnek tartjuk, hogy a vasárnapi miséken, évnyitón és évzárón, egyházi és iskolai ünnepeinken tanulóink szülei is részt vesznek. Iskolai tájékoztatónkkal értesítjük a szülőket és iskolánk barátait az intézmény életének alakulásáról. Szívesen fogadjuk a szülők észrevételeit, javaslatait, segítségét.

A Katolikus Egyház értékrendje szerint alakítjuk iskolai és iskolán kívüli életünket így készülve keresztény élethivatásunkra. Legyünk büszkék erre, de mindig tiszteljük mások meggyőződését is.

Tőled és a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda minden dolgozójától függ iskolánk megítélése, ezért a Házirendben foglaltak betartásáért diák, tanár, és minden dolgozó lelkiismereti felelősséggel tartozik.

32

8. Az ingyenes tankönyv biztosítása intézményünkben

A legújabb törvény értelmében több lehetőség van az ingyenes tankönyv biztosítására. Iskolánk az alábbi két lehetőséget tudja nyújtani:

1. Az iskolai könyvtárból való kikölcsönzés formájában, amikor is a használat jogát addig az időpontig biztosítjuk, ameddig az adott tantárgyból a felkészítés folyik, utána vissza kell szolgáltatni az iskolának a tankönyveket

2. Amennyiben a szülő tanév végén úgy gondolja, hogy továbbra is szüksége lenne a könyvekre, megvásárolhatja az iskolától azokat.

A tanuló kártérítési felelősséggel tartozik a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár mértékének megfelelően.

33

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. A házirend tervezetét megvitatják az iskolai diákönkormányzat képviselői. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója bekéri az iskolai szülői szervezet véleményét. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója bekéri a diákönkormányzat véleményét, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani

VII. Záró rendelkezések

Ez a házirend az iskola fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba. A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta.

A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda és az iskola minden dolgozójára, gyermekére, tanulójára és a szülőkre.

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

Hatályba lépésének ideje: 2016. szeptember 28.

Érvényessége: fenntartói jóváhagyást követően

A Házirend megváltoztatható.

A módosításra sor kerül, ha a törvényi rendelkezések megváltoznak, ha a körülmények megváltoznak

Miskolc, 2016. szeptember 15.

……………………….

Harasztiné Kádár Ágnes

igazgató

Jelen házirendet a nevelőtestület 2016. szeptember 26-án elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

.....................................…….. ........................…………….

Szabó László Dr. Székely Lászlóné

ifj. véd. fel. alsós munkaközösség vezető

Miskolc, 2016. szeptember 15.

34

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendjének elfogadása és jóváhagyása

Nyilatkozat – Plébános

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szülői plébánosaként aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogomat gyakoroltam. A házirendet elfogadtam.

Miskolc, 2016. szeptember 26.

…………………………………………………

Dr. Sedon László

Nyilatkozat – Szülői Szervezet

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szülői Szervezetének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A házirendet elfogadtuk.

Miskolc, 2016. szeptember 26.

…………………………………………………

Szülői Szervezet elnöke

Nyilatkozat - Diákönkormányzat

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Diákönkormányzatának képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A házirendet elfogadtuk.

Miskolc, 2016. szeptember 26.

…………………………………………………

Diákönkormányzat vezetője

35

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat

Az Egri Főegyházmegye, mint a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartója, az intézmény házirendjét jóváhagyja.

Eger, ……………………………………..

P.h.

……………………………………………….

  Az intzmny teljes hzirendje 2013

  Copyright © Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2018 | web: KataPorta Honlapkészítés