Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

2018. március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018. március 24. szombat,
Gábor napja van

Egeri Főegyházmegye
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3508 Miskolc, Szeretet u.5. OM: 201794
Tel: +36 46 555 318, +36 46 555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com


Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA

A 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ alapján

Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (OM:201794)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

gardonyiiskolamiskolc@gmail.com

46/555-318, 46/555-319

 

Köznevelési intézmény

Közös igazgatású köznevelési intézmény

 

Ellátott feladat:

óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

Feladatellátási helyek:

001 Gárdonyi Géza Katolikus Általános iskola és Óvoda (3508 Miskolc, Szeretet u.5.)

002 Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodája (3508 Miskolc, Mész u. 3.)

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása elérhetősége

Harasztiné Kádár Ágnes igazgató 46/555-318/14

gardonyiharasztine@gmail.com

 

Jurákné Veres Ágnes igazgatóhelyettes 46/555-318/13

 

Palásthyné Horváth Andrea igazgatóhelyettes 46/368-631 (3508 Miskolc, Mész u. 3.)

A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és ügyfélfogadási rendje

Harasztiné Kádár Ágnes igazgató

 

Kedd:        1400-1600 /Székhely

Csütörtök:   900-1600 /Székhely

 

Szerda:      1500-1600 /Tagintézmény

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai

Fenntartó:Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Egyházi jogi személy

 

Képviselő:

Dr. Ternyák Csaba

egri érsek

eger@egyhazmegye.hu

36/517-589

 

1.      A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

Általános iskola

Egyetemi végzettség:   6 fő

Főiskolai végzettség:  13 fő

Óvoda

Főiskolai végzettség:   6 fő

 

 

Végzettség szintje

Munkakör

Tantárgy

Végzettség

1.

főiskola

tanár

testnevelés, ISK

földrajz-testnevelés szakos tanár

2.

egyetem

tanító

tanító, napközi

tanító ének szakkollégiummal, inkluzív nevelés okleveles tanár, integrációs-inkluzív nevelés szakvizsga

3.

főiskola

tanító

tanító, angol, napközi

tanító angol szakkollégiummal

4.

egyetem

tanár, igazgató

angol

tanító, angol szakos nyelvtanár, okleveles angol tanár,        közoktatási vezető szakvizsga

5.

egyetem

tanár, igazgató-helyettes

ének-zene, énekkar

történelem-ének-zene tanár,         református hitoktató,          okleveles etika szakos tanár,        közoktatási vezető szakvizsga

6.

főiskola

tanító

tanító, technika, napközi

tanító technika szakkollégiummal

7.

főiskola

tanár

fizika, matematika, felzárkóztatás

fizika-matematika szakos tanár, minőségbiztosítási szakterületen szakvizsga

8.

főiskola

tanító

tanító, napközi, tanszoba

tanító orosz szakkollégiummal

9.

főiskola

tanító

tanító, napközi, felzárkóztatás, fejlesztőpedagógia

tanító, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő- pedagógiája szakvizsga

10.

főiskola

tanár

hittan, napközi

matematika-földrajz szakos tanár, közgazdász, katolikus hit- és erkölcsoktató

11.

főiskola

tanító

tanító, informatika, napközi

tanító technika szakkollégiummal, számítástechnika szakos tanár

12.

főiskola

tanító

tanító, napközi, tanszoba, dráma és tánc

óvodapedagógus nyelv és beszédfejlesztő pedagógus szakiránnyal, tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal,

13.

egyetem

tanító

tanító, könyvtár, napközi

tanító könyvtár szakkollégiummal, inkluzív nevelés okleveles tanára

14.

főiskola

tanár

magyar nyelv és irodalom, történelem,   

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

15.

egyetem

tanító, tanár

tanító, angol, napközi

tanító angol nyelvi szakkollégiummal,         angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angol tanár

16.

egyetem

tanár

természetismeret, földrajz, vizuális kultúra, tanszoba, sakk szakkör, fotó szakkör, rajz szakkör    

földrajz-rajz szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga,     vizuális és környezetkultúra tanár, mozgókép-és médiakultúra pedagógus

17.

főiskola

tanító

tanító, angol, napközi

tanító angol nyelv szakkollégiummal, angol nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

18.

főiskola

tanár

angol, történelem, országismeret

angol szakos tanár, történelem tanár részképzés

19.

főiskola

tanár

angol, felzárkóztatás

angol szakos tanár

20.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus, óvodai környezeti nevelés szakvizsga

21.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus

22.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus, óvodai menedzser, szakvizsgázott pedagógus

23.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus

24.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus

25.

főiskola

óvónő

óvónő

óvodapedagógus

 

2.      A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör

Létszám

Iskolai végzettség

Iskolatitkár

1

Főiskola, gazdálkodás-menedzsment szak

Dajka 1

1

Szakmunkásképző

Dajka 2

1

Szakmunkásképző

Dajka 3

1

Szakmunkásképző

 

Intézményünk munkatársai még:

Gazdasági dolgozó 2 fő (gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző)

Takarító 3 fő

Konyhai dolgozó 4 fő

Műszaki dolgozó 2 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 20017/2018

I.                    Óvoda

23§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a.                  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 

-A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

-A fenntartó /egyházi óvoda lévén/ - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

-Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik.

-Az óvodai beíratás tárgyév április 20 és május 20 között a fenntartó által meghatározott időpontban történik.  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az óvoda honlapján, illetve a helyben szokásos módon a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

-A közlemény tartalmazza az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről szóló tájékoztatást, a felvétel időpontját, a beiratkozáshoz szükséges okiratokat, dokumentumokat, az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket.

- A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám.

-Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba kell venni.

-A felvétel elutasítására akkor kerül sor, ha nincs már férőhely.

 

II.                Általános iskola

23§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a)      A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2011.éviCXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek

a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

(4) A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

(6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.

 

Helyhiány estén a következő szempontokat vesszük figyelembe:

Elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek:

-Lakcímkártyája az iskola körzetéhez tartozik,

-Testvére már idejár,

-Aki a telephelyen lévő óvodába jár,

-Szülei itt dolgoznak a közelben,

-Lelkészi ajánlással érkezik.

-Magasabb évfolyamokon az átvételről az iskola igazgatója dönt.

 

 

b)      A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

I.                   Óvoda

-Az óvodai beíratás tárgyév április 20 és május 20 között a fenntartó által meghatározott időpontban történik.  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az óvoda honlapján, illetve a helyben szokásos módon a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Óvodai csoportjaink száma:3

Engedélyezett létszám: 75 fő+ 20% /90fő/

 

II.                Általános iskola

-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

-A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

(3) Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Nkt. 50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

http://www.gardonyikatolikus.hu/gardonyi.php?tit=Iskol%C3%A1ba%20beiratkoz%C3%B3%20adatlap&idus=23&a=919 Iskolába beíratkozó adatlap

Nkt. 53. § (2) A fenntartó

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát

2017/2018-as tanévben a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Osztályok:

1.osztály: 2

2.osztály: 2

3.osztály: 1

4.osztály: 1

5.osztály: 2

6.osztály: 1

7.osztály: 1

8.osztály: 1

Csoportok: A bontott órákon kívül 18

 

c)      Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Nkt. 53. § (2) A fenntartó

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit

2017/2018-as tanévben az intézményi térítési díj:

I.                   Óvoda (intézményi térítési díj [bruttó, Ft/adag])

Tízórai 65

Ebéd 241

Uzsonna 65

Összesen 371

 

50% kedvezmény 185,5

 

II.                Általános Iskola (intézményi térítési díj [bruttó, Ft/adag])

Tízórai 72

Ebéd 314

Uzsonna 80

Összesen 466

50% kedvezmény 233

 

Csak ebéd igénylése esetén: (intézményi térítési díj [bruttó, Ft/adag]):

Ebéd 314

50%kedvezmény esetén 157

 

 

Kedvezményes juttatáshoz való jog:

 

·         A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a)      a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

1)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

2)      tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

3)      olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

4)      olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

5)      nevelésbe vették;

b)      az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

1)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

2)      nevelésbe vették

c)      azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d)     az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

1)      nevelésbe vették, vagy

2)      utógondozói ellátásban részesül.

 

·         A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)

a)      az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b)      az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont 1) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

c)      az 1. bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1. bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

 

5. Térítési díj befizetésének rendje

 

-Az étkezési térítési díjak befizetése készpénzzel, utólag történik minden hó 15. napjáig a faliújságon ismertetett időpontokban. (Kivéve minden évben a júniusi térítési díjat, amelynek fizetése a nyári szünet miatt hozzáadódik a májusi térítési díjhoz. A júniusi térítési díj túlfizetése esetén a túlfizetett összeget legkésőbb a tanévzáró napjáig visszafizetjük.)

-A térítési díj konkrét összegéről a tanuló szüleit a fenti időpont előtt értesíti az adminisztrátor.

-Amennyiben a szülő gyermekére bízza a befizetést, akkor a tanulónak iskolába érkezéskor azonnal át kell adnia a pénzt a gazdasági ügyintézőnek, egyébként anyagi felelősséget nem tud vállalni az iskola.

-Ha a térítési díj befizetését elmulasztja a szülő, felszólítást kap. Amennyiben tartozását nem rendezi határidőre, a további ellátást megszünteti az iskola.

-Az intézményből az adott tanév során távozó tanuló köteles az iskola felé fennálló tartozását legkésőbb a távozás napján kiegyenlíteni.

-Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a szülő legalább egy nappal előre (reggel 8:30-ig) lemondja. Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig kérik a lemondást. Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést. Végleges lemondást csak személyesen lehet a gazdasági irodában elrendezni!

 

http://www.gardonyikatolikus.hu/gardonyi.php?tit=%C3%89tkez%C3%A9si%20ig%C3%A9nyl%C5%91%20lap&idus=53&a=919 Étkezési igénylő lap

http://www.gardonyikatolikus.hu/gardonyi.php?tit=%C3%89tkez%C3%A9si%20kedvezm%C3%A9ny%20ig%C3%A9nyl&idus=55&a=919 étkezési kedvezmény igénylése

 

Ingyenes tankönyvtámogatásra jogosult 2017 szeptemberétől az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden diák, ezt nem kell külön igényelni.

 

Szociális támogatásra vonatkozó rendelkezések:

Szociális ösztöndíj fizetésére az iskolának nincs módja.

Az iskolai alapítványok hozzájárulhatnak rászorultság alapján a tanuló kötelező tanulmányi

kirándulásának és az erdei iskola foglalkozásainak költségeihez, írásbeli kérelem alapján.

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. A védőnő, heti két alkalommal van az iskolában, tanévenként meghatározott napon és időpontban.

Az iskolaorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését.

 

 

 

d)      A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Megállapítások listája:

2017. október 20.

Óvoda

Erősségek:

Az intézmény dokumentumait a törvényi előírásoknak megfelelően vezetik. A célok és feladatok rendszere összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és helyi Pedagógiai Programmal.

Az éves munkatervben, ütemtervben, a csoportnaplóban, a foglalkozás tervezetben megjelenik a hitre nevelés.

Az óvodai csoportok létszámai jók.

A csoportokban kialakított imasarok tükrözi a vallásos jelleget.

A csoportok mindennapi élete, kapcsolatrendszere alátámasztja a szülői közösség jelenlétét; támogatják, segítik a nevelő-oktató munkát.

 

Fejlesztendő területek:

 1. A felújítási ütemterv kialakítása az óvoda épületének javítása céljából
 2. Az óvodai játszótér folyamatos karbantartása, ütemterv szerinti megújítása
 3. Törekvés arra, hogy az óvodások ide járjanak iskolába is
 4. Visszajelzések az étkezést biztosító szolgáltató felé (folyamatos)
 5. A lámpatestek cseréje, padlózat, lépcsők javítása (ütemterv szerint folyamatosan)
 6. A tálalókonyha felesleges berendezéseinek leszerelése, burkolatcsere. A hatósági előírások betartása

 

Általános Iskola

 

Erősségek:

Az intézmény küldetésnyilatkozatában foglalt irányelvek megvalósítására nagymértékben törekszik az iskolavezetés, a plébános és a nevelőtestület.

A tűz-, a villám,- és az érintésvédelmi szabályzatok hatályosak, rendelkezésre állnak.

Az intézmény alapdokumentumai elérhető helyen, hiánytalanul megtalálhatóak, a törvényi előírásoknak megfelelően, napra készen vannak vezetve.

Az intézmény honlapja jó, mert tartalmazza az alapdokumentumokat, hűen tükrözi a jelenlegi tanév és a korábbi tanév eseményeit. Fölhívja a figyelmet az az aktualitásokra, az esedékes rendezvényekre.

Az elektronikus osztálynapló könnyen elérhető.

A nevelőtestület kérdőíveinek kitöltéséből kiderül, hogy kiemelkedőnek tartják azt, hogy a katolikus szellemiség meghatározza az arculatot; a lelkipásztor irányítja az intézmény vallási életét.

Az igazgató az elvárásait pontosan és egyértelműen határozza meg, fontosnak tartja a szakmai fejlődést, hangsúlyt fektet a hitbeli és lelki fejlődésre.

A technikai dolgozók a munkahelyi légkört szeretetteljesnek, pozitívnak élik meg.

Fontosnak tartják az iskola családias, szeretetteljes légkörét.

Véleményük szerint a gyermekek nevelésében a katolikus szemlélet és hit a mérvadó.

A Szülői Szervezet elismerően nyilatkozott a katolikus szellemiség intézményi szintjéről.

Kapcsolatuk az intézménnyel élő és jó, bevonják a szülőket a közösség életébe, a nemzeti hagyományok ápolásába.

 

Fejlesztendő területek:

 1. A tanulók fegyelmének javítása, főképpen a tanítási órákon
 2. Létszámtúllépési engedély kérése a fenntartótól
 3. A tanulók létszámának növelése, az osztályonkénti 23 fő elérése
 4. Törekvés arra, hogy az óvodások ide járjanak iskolába is
 5. Kimutatás elkészítése a mérőórák állásairól és a befizetett számlák összegeiről
 6. Az alapdokumentumok áttekintése, a hiányzó aláírások pótlása
 7. A technikai dolgozók munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása; a jelenlegi áttekintése
 8. A diákok tanulmányi terheire való nagyobb odafigyelés
 9. Kerékpártároló kialakítása
 10. Visszajelzések az étkezést biztosító szolgáltató felé (folyamatos)
 11. A lámpatestek cseréje, padlózat, lépcsők javítása (ütemterv szerint folyamatosan)
 12. A mellékhelyiségek válaszfalainak cseréje
 13. A tálalókonyha felesleges berendezéseinek leszerelése, burkolatcsere. A hatósági előírások betartása
 14. Funkcióváltás a tetőtéri helyiségekben
 15. A működésképtelen kazán javítása
 16. Világítótestek cseréje a tornateremben, öltözők és zuhanyzók felújítása
 17. Az udvarok rendbetétele, alkalmassá tétele szabadidős tevékenységek végzésére

 

Ellenőrző szerv-

Kezdő dátum-

Vég dátum-

Ellenőrzés típusa-

 

e)      A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

I.                   Óvoda

 

AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE

 

- Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.

-Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.30 -17.00 

-A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldjuk meg.

- Az óvodánk nyári zárva tartása 4 hét, melynek időpontjáról 2018.február 15-ig adunk tájékoztatást.. Az óvodánk zárva tartása alatt a Szent Anna Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiket a szülők nem tudnak elhelyezni.

A nyári zárás tervezett időpontja:2018.07.23-2018.08.17-ig

-Az iskolai szünetek idején az óvoda nincs zárva, de a lecsökkent létszám miatt a csoportok összevontan működnek.

-A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról a szülőket 8 nappal előtte tájékoztatjuk.  A zárva tartás ideje alatt a szülők igénye alapján a társóvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az intézmények nevelés nélküli munkanapjait az éves munkaterv tartalmazza. 

 

 

Programok 2017/2018-ra

 Időpontok

Szülői értekezlet a csoportokban

2017. szeptember

18.és 20.

Nevelési értekezlet

2017.09.12.

Kisboldog Asszony ünnepe

2017. 09.08.

Tűzriadó próba

2017. 09.19.

Assisi Szent Ferenc

a Természet Védőszentjének ünnepe

-kisállat kiállítás

-zenei előadás /énekeljünk az állatokról/

2017. 10. 02-06.

Vetélkedő az iskolában /nagycsoportosok az iskolában/

 

2017.10.12.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepe

2017.10.19.

Nevelés nélküli munkanap

2017.10.20.

Nagyszülők köszöntése

2017.10.24-26

Vidám Vándorok műsora

Kaland a dzsungel mélyén

2017.11.06.

Szent Márton Ünnepe

2017. 11.10.

Óvodánk védőszentjének

Árpád házi Szent Erzsébetnek ünnepe

2017.11.17. /10.00/

Fogadóórák

2017.11.20-21

/16.00/

1. Advent gyertyagyújtás

2017.12.04.

Szent Miklós ünnepe

2017.12.06.

2. Advent gyertyagyújtás

2016.12.11.

Zeneiskolások adventi hangversenye

2017.12.13.

3. Advent gyertyagyújtás

2017.12.18.

4. Advent gyertyagyújtás

2017.12.22.

Karácsonyi műsorok

2017.12.19-20

Iskolaérettség mérés nagycsoportosoknál

2018. január

Vízkereszt

2018.01.05.

Apák napja

2018.01.25.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

2018.02.02.

Farsang /Esztenás együttes műsora/

2018.02.17.

Nagycsoportos szülők szülői értekezlete

2018.02.13.

Fogadóórák

2018.03.

1848.as Forradalom és Szabadságharc ünnepe

2018.03.14.

Teremtésvédelmi hét

-Víz Világnapja

-Közvetlen környezetünk szépítése, udvarrendezés

2018.03.19-23

Látogatás a Csodamalom bábszínházba

2018.03.

Iskolacsalogató

nagycsoportosoknak

2018.03.

Szülői értekezletek

2018.április

Húsvéti népszokások felelevenítése

/ajándék keresés, locsolkodás/

2018.április04.

Papírgyűjtés

2018.04.16-20

Teremtésvédelmi vetélkedő

/Meghívott:Vörösmarty Katolikus Óvoda/

2018.04.19.

Föld napja

Udvar szépítés a szülőkkel

2018.04.20.

Nevelés nélküli munkanap

/kirándulás- katolikus találkozó/

2018.04.21.

Édesanyák köszöntése a templomban

Szűz Anya ünnepe

2018. 04. 25-26

Madarak és fák napja

2018.05.10.

Pünkösdölő

/Lármafa együttes pünkösdi műsora/

2018.05.15.

Évzáró műsorok

2018.05.28-29

 Gyermeknapok:

-fagylatozás a közeli cukrászdában

-rendőrautó az udvaron

 

Három generációs találkozó

2018.30-31

 

 

 

 

2018.06.01.

Úszás a Kemény Dénes uszodában /10 alkalom/

2018.06.04-15

Nevelés nélküli munkanap

2018.június

 

 

 

II.                 Általános iskola

 

AZ ISKOLA MUNKARENDJE

 

A tanév 2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31-ig tart.

Az iskola nyitva tartása: 6.00-19.00

A tanítás ideje: 8.00-16.00

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg.

 

-Az iskolába érkezés

 

Reggel 7 órától ügyeletet tartunk azon diákoknak, akiknek a szülei korábban járnak dolgozni.

A többi tanulónak 7.45-re kell beérkezniük az iskolába. ½ 8-tól az udvaron történik a gyülekezés, majd az ügyeletes nevelők vezetésével osztályonként vonulnak be az épületbe.

A diákok a tanítás megkezdése előtt 5 perccel elfoglalják helyüket az osztályteremben, és rendben várják a tanítás kezdetét.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére lehetséges.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanítás végén a szülők gyermekeiket az iskola előtt, rossz idő estén az előtérben várhatják.

Délután 16-17 óráig ügyeletet biztosítunk azoknak a diákoknak, akiknek a szülei munkaidejükből kifolyólag nem érnek az iskolába a tanítás végére.

 

- A tanítási idő

 

Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az éves programban meghatározott ünnepeken megemlékezést tartunk.

 

A tanítási órák időrendje:

 

CSENGETÉSI REND

 

                   BE     Jelző    KI

1. óra         800      840      845

2. óra         855      935      940

3. óra         955    1035    1040

4. óra       1100    1140    1145

5. óra       1155    1235    1240

6. óra       1250    1330    1335

7. óra       1355    1435    1440

8. óra       1450    1530    1535

uzsonna 1545 – 1600-ig

 

A tanítási idő általában az utolsó tanítási óra, illetve az iskolában ebédelő diákok esetében az ebéd befejezésekor ér véget.

A napközis, vagy tanulószobára jelentkezett tanulóknál a tanítási idő vége a napközis, tanulószobai foglalkozás végeztével fejeződik be.

 

2017/2018 jelentősebb események, rendezvények

 

 

 

 

 

ÜTEMTERV

 

2017. AUGUSZTUS

 

22 .          Alakuló értekezlet

                Munkavédelmi oktatás      

24.   Cs              Egyházmegyei tanévnyitó – Eger 10 óra    

25.   P      Fórum az első osztályos szülőknek 16:30 

28.   H      Javítóvizsgák

30.   Sze   Tanévnyitó értekezlet

31.   Cs               Tanévnyitó ünnepség  16:30          

 

SZEPTEMBER

 

1.    P         Első tanítási nap

                   Munkaközösségi megbeszélés

                   Szülői értekezlet: 1. évfolyam      

5.     K        Szülői értekezlet: 2. , 3. és 4. osztály – 17 óra

6.     Sze     Szülői értekezlet: felső tagozat – 17 óra

9.     Szo     Hagyományőrző nap (Teremtésvédelmi nap)

10.   V       Iskolamise

11.   H       Munkatervek leadása       

14.   Cs                  Diákközgyűlés     

15.   P        Tanmenetek leadása        

18.   H        Osztálymise

19.   K        Rajzverseny meghirdetése az óvodásoknak, plakát készítése    

22.   P         Települést segítő közösségi nap

                   Tanmenetek feltöltése a digitális naplóba          

25.   H         Osztálymise

OKTÓBER

           

2.     H         Osztálymise

                    Törzslapok megnyitása

                     Nevelőtestületi megbeszélés

                     Megemlékezés a zenei világnapról

3.     K          Erdei iskola – felső tagozat (Teremtésvédelmi nap)

5.     Cs         Aradi vértanúk napja – 4. o. (rádiós műsora 4. órában)

6.     P           Erdei iskola – alsó tagozat

8.     V          Iskolamise

10.   K          Hulladékgyűjtés

11.   Sz          Hulladékgyűjtés           

12.   Cs         Vidám vitaminok – egészségnap óvodásoknak

                      Hulladékgyűjtés           

13.   P           DIFER mérésben résztvevő tanulók meghatározása      F: 1. évfolyan

16.   H          Osztálymise      

20.   P            Ünnepi műsor 1956. október 23-a emlékére – 8.o.

23.   H          Osztálymise      

27.    P           Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

30.    H           ŐSZI SZÜNET

 

NOVEMBER

 

6.           H         Szünet utáni első tanítási nap

                          Osztálymise 

7.           K         Nevelőtestületi megbeszélés

                          Fogadóóra 16 – 18 óra        

8.          Sze       Házi prózamondó verseny 1. és 2. évfolyam

9.         Cs        Házi prózamondó verseny 3. és 4. évfolyam

12.       V         Iskolamise

14.       K         Nyílt nap 1. és  4. évfolyam (első három óra)           

15.         Sze      Nyílt nap 2. és  3. évfolyam (első három óra)

16.         Cs        Nyílt nap felső tagozat (első három óra)

                           Hangverseny (alsó tagozat)

20.       H         Osztálymise   

21.        K           Gárdonyi megyei prózamondó verseny

27.       H         Osztálymise   

           

DECEMBER

 

1.         P          Nevelőtestületi megbeszélés

3.         V         Advent I. vasárnapja

4.          H           Első adventi gyertyagyújtás 2. órában – 2. a

                          Osztálymise 

5.         K         Mikulás         

6.          Sze        Tanítás nélküli munkanap 1. – lelki nap

8.          P            Középiskolai írásbeli felvételire a jelentkezési lapok elküldésének határideje

10.       V         Advent II. vasárnapja - iskolamise

11         H           Második adventi gyertyagyújtás 2. órában – 2. b

                           Osztálymise

14.       Cs        Karácsonyi kirakodóvásár    

15.        P            Felnőtt lelki nap

17.       V         Advent III. vasárnapja

18.        H           Harmadik adventi gyertyagyújtás 2. órában – 3.a Osztálymise      

21.        Cs          Karácsonyi műsor 1. a és 1. b osztály

22.        P            Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

                            Karácsonyi koncert

                            4. adventi gyertyagyújtás – 4. a     

23.       Szo        TÉLI SZÜNET

 

2018. JANUÁR

 

3.          Sze         Szünet utáni első tanítási nap

4.          Cs           Iskolagyűlés

                             Nevelőtestületi megbeszélés           

6.         Szo         Vízkereszt

8.         H             Osztálymise

9.          K             NETFIT mérés kezdete       

14.       V           Iskolamise

15.        H             Ökumenikus imahét

18.        Cs            Félévi osztályozó értekezlet – 14 óra felső tagozat

                                                                             16 óra alsó tagozat          

19.        P              Az első félév vége

20.        Szo        Központi írásbeli felvételi 8. évf.

22.        H             Osztálymise

                             Kultúra napja: - alsó 2., 3. és 4. évf. hangosolvasási verseny                 

25.        Cs            A félévi értesítők kiosztása

                              Hangverseny (alsó tagozat)         

26.       P              Tanítás nélküli munkanap 2. – félévi értekezlet    

29.       H             Osztálymise

30.       K               Szülői értekezlet: alsó tagozat – 17 óra

31.       Sze          Szülői értekezlet: felső tagozat – 17 óra    

 

 FEBRUÁR

           

5.           H           Osztálymise

8.           Cs          Farsang (alsó) – 16 óra

9.           P            Farsang (felső) – 16 óra

11.       V          Iskolamise

14.         Sze        Hamvazószerda

19.         H           Középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje

                            Osztálymise             

22.        Cs           Iskolába készülök – foglalkozások nagycsoportos óvodásoknak (16 óra)           

23.        P             A kommunizmus áldozatainak emléknapja- rádiós műsor

26.       H            Osztálymise 

 

MÁRCIUS

 

1.          Cs          Nyílt nap – 4. o. és 1. o.

5.          H            Osztálymise

                            Témahét – pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete        

6.          K             Iskolagyűlés

                             Nevelőtestületi megbeszélés         

7.          Sze         Angol versmondó háziverseny (alsó)        

10.       Szo         Munkanap (pénteki órarend) – márc. 16. bedolgozása – Teremtésvédelmi nap

11.       V            Iskolamise

14.       Sze         Ünnepi műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére – 5. o.       

19.         H           Osztálymise

                             Hangverseny (alsó tagozat)          

20.        K             Fogadóóra 16 – 18 óráig

22.       Cs           Nyílt nap óvodásoknak – iskolacsalogató 16 óra    F:

23.         P            Gyümölcsoltó Boldogasszony – Teremtésvédelmi nap

25.       V            Virágvasárnap

26.         H           Osztálymise

28.        Sze         Tanítás nélküli munkanap 3. – lelki nap

                             A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

29.       Cs          TAVASZI SZÜNET

 

ÁPRILIS

 

1.         V           HÚSVÉT

4.         Sze        Szünet utáni első tanítási nap           

6.           P           DÖK nap

8.         V           Iskolamise

9.         H           Témahét – digitális                          

11.        Sze         Költészet napja: alsó – szavalóverseny

                             felső – közös versmondás

16.         H            Holokauszt emléknap

                             Osztálymise

21          Szo        Munkanap (hétfői órarend) – ápr. 30. bedolgozása – Tanítás nélküli munkanap 4.

                             Nevelési értekezlet – Katolikus találkozó (Szerencs)

23.         H            Osztálymise

                             Témahét – fenntarthatóság-környezettudatosság 

24.       K           Angol megyei szövegértési verseny 

25.        Sze         Hulladékgyűjtés

26.        Cs           Hulladékgyűjtés

27.        P             Hulladékgyűjtés

             

MÁJUS

 

1.         K           MUNKASZÜNETI NAP

2.           Sze        Iskolagyűlés

                            Nevelőtestületi megbeszélés          

7.         H           Osztálymise  

10.         Cs          Miskolc város ünnepe

                             Madarak és fák napja       

13.       V            Iskolamise

16.        Sze          Angol mérés 6. és 8. évfolyam

20.       V             PÜNKÖSD

23.        Sze          Országos kompetenciamérés – 6. és 8. o.

25.        P              Tanítás nélküli munkanap 5. – gyermeknap

28.       H           Osztálymise 

8.           P             Tanítás nélküli munkanap 6. – tanulmányi kirándulás

11.        H              Osztályozó értekezlet

12.        K              Te Deum - tanévzáró ünnepség (Eger)

15.        P               Utolsó tanítási nap

                              Ballagás – 16 óra 

18.       H            Napközis tábor az iskola gyerekeinek (jún. 18. – jún. 29.)           

20.       Sze         Te Deum - tanévzáró ünnepség     

27.       Sze         Tanévzáró értekezlet          

 

 

 

f)       A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

2017. október 31-ig iskolánkban nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés

g)      SZMSZ, Házirend, PP (www.gardonyikatolikus.hu)

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát (lsd.:1-4.old.)

Óvodai csoportok száma: 3

Csoportok létszáma:

1. Maci csoport:27 fő

2. Pillangó csoport:30 fő

3. Katica csoport:24fő

 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

(a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét (lsd.:1-4.old.)

(b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét (lsd.:4.old.)

(c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

file:///D:/Users/User/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_201794_OKM2016.pdf

file:///D:/Users/User/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_201794_OKM2015%20(1).pdf

file:///D:/Users/User/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_201794_OKM2014%20(1).pdf

file:///D:/Users/User/Downloads/IntezmenyiOsszefoglalo_201794_0_0_2014_02_19_06_41_16%20(1).pdf

 

(d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Évismétlések:

2016/2017: 2 fő

évfolyam:  5.o./2 fő

 

2015/2016: 2 fő

évfolyam:  5.o./1 fő, 6.o./1 fő

 

2014/2015: 1 fő

évfolyam:  3.o./1 fő

 

2013/2014: 2 fő

évfolyam: 2.o./1 fő, 6.o./1fő

 

2012/2013: 11 fő

évfolyam:  1.o./1fő,  2.o./2fő,  3.o./1fő,  4.o./1fő,  5.o./2fő,  7.o./3fő,  8.o./1fő

(f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

20/2012 Emmi rendelet alapján:

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások

27. § (1) Az iskolában a nevelés-oktatást - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás).

(2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.

 

Részvételi jog illeti meg a tanulót, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola által szervezett programokon; (szakkörök, kirándulások, versenyek, vetélkedők, pályázatok és egyéb rendezvények, kulturális események, pályázatok, hitéleti rendezvények). Az iskolai szokásos rendezvények, versenyek időpontját, az iskola helyi munkaterve tartalmazza.

-A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola tanórán kívüli foglalkozásain.

-A különleges gondozáshoz való jog:

A tanuló állapotának megfelelően szakszolgálathoz fordulhat segítségért (pl. dyslexia stb.).

-A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 

A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

-Az iskola a Pedagógiai Programja alapján biztosítja a tanulók számára a választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását.

-Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleten, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket a következő tanévben választható tantárgyakról.

-Kiskorú tanuló esetén a szülő, tizenhatodik életévét betöltő tanuló a szülővel közösen, minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az osztályfőnöknek, amelyet az adott tanév megkezdéséig írásban módosíthat az igazgató engedélyével.

-Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának.

 

Kötelező tanórai foglalkozások

-Intézményünk 8 évfolyamos alapfokú iskolaként működik. A tantárgyak oktatása osztálykeretek között valósul meg.

 

Az osztályba sorolás elvei

- egészségügyi, szellemi alkalmasság

- melyik idegen nyelvet szeretné tanulni (szülői igény)

- melyik tanítót szeretné (szülői igény )

 

Választható tanórai foglalkozások

-Emelt szintű oktatás: meghatározott tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti

magasabb követelményekkel történő oktatása, a Nemzeti Alaptantervben meghatározott

órakeret felhasználásával. A választható órák egy része az emelt szintű oktatást szolgálja az

idegen nyelv esetében.

A csoportbontás szempontjai:

A nyelvtanításban a csoportbontás primer követelmény. Az ideális létszám 12-15 fő, de 18-20

főig még nagyobb veszteség nélkül megoldható. 20 fő felett nem hatékony a nyelvtanítás, mind a jól haladók, mind a lemaradók vesztesei a bontás hiányának.

 

A csoportok kialakításánál figyelembe vehető szempontok

- órarendi lehetőségek

- szülői választás/a diák választása

-homogén (azonos képességű tanulók) csoportok kialakítását célzó válogatás

-azonos létszámú csoportok kialakítását célzó válogatás

-osztálynévsor felezése

 

A csoportok kialakításánál alkalmazható eljárások

-szülői/tanulói döntés

-objektív szintfelmérők íratása

-szaktanári mérlegelés

-nevelőtestületi határozat

 

1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása, angol.

A csoportba kerülés szempontjai: - azonos évfolyam tanulói lehetnek egy csoportban

- önkéntes jelentkezés

- csoportbontás esetén a tanulói képességek a meghatározók

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás

Az oktatás a helyi tanterv fejezetben meghatározott tantárgyi rendszerben és óraszámok

keretei között folyik.

A tanulók az angol, mint idegen nyelv tanulása mellett évfolyamonként három tantárgyat

célnyelven, angolul tanulnak. A célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező

óraszámának 35-50%-a lehet.

 

A csoportba kerülés feltétele:

- beiratkozáskor a szülő kérése

- nevelési tanácsadó véleménye, mely kizárja a tanulási zavart

- a jelentkező tanulók biztosan el kell, hogy sajátítsák az 1. és 2. éves tananyagot,

- a szülő kérésére, de az osztálytanító és a szaktanár véleményét figyelembe véve döntünk arról felső tagozaton, hogy ki kerül a csoportba.

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

 Napközi és tanulószoba

A tanulót szülői kérésre megilleti a jog, hogy egész napos, illetve tanulószobai ellátásban részesüljön.

1-4 évfolyamon egésznapos iskola, 5-8 évfolyamon tanulószoba. Iskolánk minden tanulójának biztosítjuk ezen lehetőségeket, ahol tanári felügyelettel végezhetik munkájukat, de a távollétet igazolni kell. A tanulási időről (½ 3-tól -16.00 óráig ) elmenni csak indokolt esetben lehet.

A tanulási idő zavartalansága miatt az iskolaotthonból, a napköziből, tanulószobáról csak 16 órától lehet tanulót elvinni!

Az iskolaotthonos, tanulószobai és napközis foglakozásról való eltávozás - az oda jelentkezett diákoknál - csak a szülőnek írásos kérelme alapján történhet, a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével.

- A tanulószobába tanévenként előre minden év májusában kell jelentkezni. Indokolt esetben év közben is kérheti a szülő gyermeke tanulószobás elhelyezését.

- A szülő kérésére tanszobáról kimaradni év közben csak az igazgató hozzájárulásával lehet.

- Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Túljelentkezés esetén (a közoktatási törvényben előírt létszám felett) a felvételi elbírálásnál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek.

- A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - az adott csoportba

járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. Szülői

igény esetén a napköziben a tanulók számára 16.00 óra és 17.00 óra között az iskola

felügyeletet biztosít.

 

A felzárkóztató foglalkozásra és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok jelölik ki. A foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell, a mulasztás a tanrendi órákkal azonos megítélésű.

 

Egyéni foglalkozások

A Kt. 52.§ (11) bekezdése értelmében a tanulók részére egyéni foglalkozásokat szervezünk:

- a Nevelési Tanácsadó, illetve a szakszolgálat javaslata alapján a rászoruló tanulók részére a törvény által megállapított órakeret terhére,

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

-Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk.

-A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére

képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.

- További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola

nevelőtestülete dönt.

 

 Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.

Az iskola - amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak - képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.

- A képesség-kibontakoztató felkészítésen a tanulók egyéni képességének, tehetségének

kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása,

tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik.

A képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott - a személyes

adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó - egyetértő nyilatkozata alapján

akkor vehet részt, ha:

- a törvényes felügyeletet gyakorló szülő tanulmányait legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be,

- valamint a gyermek után a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

 

 Szabadidős tevékenység

- A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az intézmény mindennapos testnevelési programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális,

fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra.

A mindennapos testnevelésben (alsó tagozat: 3 óra testnevelés és sport + 2 óra tánc és mozgás-néptánc, felső tagozat 5 óra testnevelés) lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök működésének támogatásával biztosítja.

 

Iskolai sportkör

- Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

 

Szakkörök

- A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek

figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.

-Az iskolai szakkörök a tanulók magasabb szintű képzését szolgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyon indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást végző tanár engedélyével lehet.

 

-Az iskola énekkarát kórusvezető tanár vezeti. A részvétel mindazok számára kötelező, akit az énektanár kiválaszt! Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények ének-zenei programját.

 

Versenyek, vetélkedő, bemutatók

- A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

- A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.

 

Tanulmányi kirándulások.

- Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi

kirándulást szerveznek.

-A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás

-Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett

csoportos látogatások.

-Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

 

 

 

Iskolai könyvtár

-A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

 

2017/18-as tanévben indított szakkörök, foglalkozások: 
-Fotó szakkör 1 csoport 
-Rajz szakkör 1 csoport 
-Sakk szakkör 2 csoport 
-Énekkar 1 csoport 
-Felzárkóztató foglalkozás 4 csoport 
-Fejlesztő foglalkozás:6 csoport 

 

(g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási

módszer. A pedagógus szerepe a házi feladat kijelölésére, a tanulóknak a házi feladat megoldására való felkészítésére és a házi feladatok értékelésére korlátozódik.

A házi feladat nem osztályozható! Ennek oka pedig egyszerű. Senki nem tudhatja, hogy egyedül vagy segítséggel oldotta-e meg a házi feladatát a diák. Ez nem jelenti azt, hogy fölösleges az otthonra feladott leckét megcsinálni, mert annak anyagát bármikor visszakérdezheti a tanár a felelésnél. A házi feladat el nem készítéséért elégtelen nem adható!

A házi feladattal a pedagógusok:

- erősítik a tanítási órákon tanultakat,

- fejlesztik az adott témában a tanulók különféle készségeit, képességeit,

- az új anyagot készítik el.

A házi feladat hatékonyabbá tétele érdekében, néhány szabály betartása elvárható:

A házi feladatot mindig gondosan ki kell jelölni!

A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie! Ennek érdekében:

- a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük;

- a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához;

- a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása

legyen, hanem vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag

előkészítésére szolgáljon;

- ne legyen mély szakadék a tanórai munka és a házi feladat között;

- használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programozott

anyagokat;

- a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének (a túl nehéz feladat

szorongást vált ki), ennek érdekében időnkét alkalmazzunk differenciált házi

feladatot, azaz

- a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a gyengébbeknek felzárkóztató jellegű

feladatokat jelöljünk ki;

- rendszeresen adjunk rövid feladatokat, és ne egyszerre sokat.

A szülők számára világossá kell tenni, hogy mit várunk el tőlük:

- segítsenek a gyereknek

- a tanulás feltételeit teremtsék meg

- ellenőrizzék, felügyeljék a munkát

A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell!

Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladat elkészítésének a szabályait, a mulasztás

konzekvenciáit.

Várható eredmények:

- a tanulói teljesítmények növekedése;

- a különféle tanulói készségek és képességek fejlődése;

- javul a tanulói motiváció

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősíté-

sét, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja.

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe

kell venni a következőket:

• a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul

nagy terhet,

• Lehet differenciált, a tanulók képességeinek figyelembe vételével,

• vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,

• a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,

• a szaktanár határozza meg a mennyiségét és a minőségét,

• kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat.

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük,

a hibákat javíttatjuk.

A felsős tanulószobai illetve napközis foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és

foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást.

Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul

elvégezzék.

Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus feladata.

 

 A tanulók ellenőrzése és értékelésének elvei

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján mérjük és

ellenőrizzük.

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.

 

A tanulók tudásának ellenőrzése írásban

- felmérők szummatív (tanév eleje, vége),

- témazárók

- szintmérések (idegen nyelvből negyedévente),

- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztéma),

- tantárgytesztek (belső mérések, külső mérések),

- összefüggő írásbeli feleletek (esszé, project),

- munkafüzet feladatlapjai,

- röpdolgozatok (10-15 perc, lényegre irányuló fogalom, definíció, szabály stb.),

- kísérletekkel, magyarázatokkal egybekötött írásbeli munka,

- rajzok, agyagmunkák, tablók, gyűjtemények stb. készítése.

 

A tanulók tudásának ellenőrzése szóban

- összefüggő felelet (konkrét, megadott téma),

- feleletek (sok apró kérdés, célzott),

- egyéni és csoportos beszélgetések (céltudatos tanári irányítás),

- kiselőadás (előzetes felkészülés alapján),

- kísérletekkel, magyarázatokkal egybekötött felelet.

Az elméleti tantárgyak ellenőrzése

- A tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizzük.

Az értékelés célja

- Az önértékelés képességének kialakítása,

- Motiváció,

- A teljesítményszint és tudásszint jelzése,

- Jelezi a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét,

- Tájékoztatja a szülőt, gyermeke hogyan teljesítette a követelményeket.

Az értékelés legyen

- Sokszínű, serkentő, ösztönző hatású,

- Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő,

- Tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú,

- Következetes, szakszerű és felelősségteljes,

- Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek.

 

A tanulók jogai:

A tanulók jogait és kötelességeit a Közoktatási Törvény mellett az iskolai Házirend szabályozza.

Ezért joga van a tanulónak ahhoz, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon.

 

(h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

20/2012 EMMI rendelet (VIII.31.) 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

(6) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

 

A számonkérés követelményei és formái

A tanuló teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének, minősítésének módja, formája, területei:

- A számonkérés követelményei és formái 1-8 évfolyamig a tantárgyi tantervekben találhatóak.

Az Osztályfőnöki foglalkozás fejlesztési követelményeinek való megfelelést 5-8. évfolyamon

nem értékeljük és nem minősítjük.

-A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését a helyi

tantervben meghatározott követelmények szerint ítéljük meg.

A magántanulók osztályozó vizsgánadnak számot tudásokról, a készségtárgyakból nem vizsgáznak.

 

Az osztályozás módja:

-Jelest kaphat, aki a szaktantárgyak helyi tantervi követelményeiben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

-Elégségest kaphat, aki a szaktantárgy helyi tantervi követelményeinek minimumát teljesíti.

1-4. évfolyam

 

Az 1. évfolyamon és a 2. év első félévéig szöveges értékeléssel minősítünk.

A követelményeknek megfelelően történjen az értékelés, de az messzemenően fejezze ki és segítse a gyermeki személyiség eltérő ütemben való fejlődését.

A 2. év félévétől - érdemjegyekkel – (1-5 fokozatú skála) – történik a tanulók tudásának mérése, értékelése.

5-8. évfolyam

Minden teljesítményt érdemjeggyel értékelünk – (ötfokozatú skála, - (1-5)

 

Tanulmányok alatti vizsgák:             

Június 5.           K            Vizsga –  6. osztály (magyar irodalom, magyar nyelv, matematika)      

Június 6.           Sze         Vizsga – 7. osztály (angol, választható)

 

Tantárgyi mérés:

Június: 7.          Cs          

                              alsó tagozat

                              3. évfolyam – angol nyelv

                              4. évfolyam – magyar, matematika

 

(i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017/2018-as tanév osztályainak száma, tanulók létszáma

1.a

14

1.b

21

2.a

27

2.b

28

3.a

13

4.a

19

5.a

19

5.b

21

6.a

21

7.a

25

8.a

19

Összesen:                 11 osztály

  227 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2017.október 30.


  Copyright © Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2018 | web: KataPorta Honlapkészítés