Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

2018. március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018. március 24. szombat,
Gábor napja van

Egeri Főegyházmegye
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3508 Miskolc, Szeretet u.5. OM: 201794
Tel: +36 46 555 318, +36 46 555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com


Napló Működési Szabályzat

NAPLÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Elektronikus osztálynapló és ellenőrző könyv

 

Az elektronikus ellenőrzőben látható információ tájékoztató jellegű

 

 

Bevezető

 

A NEPTUN-@Napló Elektronikus Napló (továbbiakban e-Napló) az iskola által üzemeltett iskolaadminisztrációs rendszerre épülő olyan integrált adatbázis-kezelő alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása.

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a - gyakran nagyon összetett és bonyolult - adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.

A szülői modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.  Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.

 

Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát.

A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor.

 

Az e-Napló felhasználói csoportjai, feladatai

 

Iskolavezetés

Az iskolaadminisztrációs rendszerhez történő csatlakozással automatikus hozzáférése van az e-Napló adatbázisához.

 

Titkárság

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi az e-Napló alapadatainak adminisztrációját.

- tanulók adatai,

- gondviselő adatai,

- osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések)

 

Szaktanárok

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán,

- haladási napló,

- hiányzás, késés,

- osztályzatok rögzítése,

- szaktanári bejegyzések rögzítése,

- a napló adataiban történt változások nyomon követése.

A saját haladási naplófájl és az osztályzatokat tartalmazó EXCEL-fájl lementése havi rendszerességgel a tárgyhót követő 10.-ig.

 

Osztályfőnökök

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése:

- haladási napló,

- hiányzás, késés, igazolások kezelése,

- osztályzatok,

- szaktanári bejegyzések,

- adataiban történt változások nyomon követése.

- Az osztály naplófájl lementése havi rendszerességgel a tárgy hónapot követő 10.-ig.

 

Szülők

A szülők saját gyermekük napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő nyomtatvány kitöltése után a műszaki igazgató helyettes gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről.

 

Rendszerüzemeltetők

Az e-Naplóhoz nincs közvetlen hozzáférési jogosultságuk, csak a technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra kifogástalan működésért felelnek.

- Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, felmerülő hibák kijavítása.

 

Az e-Napló rendszer működtetési feladatai a tanév során

 

A tanév indításának időszakában

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak rögzítése az e-Napló rendszerbe

Augusztus 31.

Titkársági adminisztrátor

Javítóvizsgák eredményei alapján az osztályok névsorának aktualizálása az e-Napló rendszerben

Augusztus 31.

Igazgatóhelyettes, titkársági adminisztrátor

A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése az e-Napló rendszerben

Szeptember 1.

Igazgatóhelyettes

A tanév rendjének rögzítése az e-Napló naptárában.

Szeptember 1.

Igazgatóhelyettes

Végleges órarend rögzítése az e-Napló rendszerbe.

Szeptember 15.

Igazgatóhelyettes, titkársági adminisztrátor

Végleges csoportbeosztások rögzítése az e-Napló rendszerbe

Szeptember 15.

Szaktanárok javaslata alapján az osztályfőnökök adják le a titkárságnak.

A tanév közbeni feladatok

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

Tanulói alapadatokban bekövetkezett változások módosítása, kimaradás, beiratkozás záradékolás rögzítése az e-Naplóban.

Bejelentést követő három munkanap.

Osztályfőnök kezdeményezésére,  Igazgatóhelyettes jóváhagyásával, titkárság

Tanulók csoportba sorolásának megváltoztatása. (kizárólag indokolt esetekben)

Csoport csere előtt három munkanap

Szaktanár vagy az osztályfőnök kezdeményezésére,  az  igazgatóhelyettes jóváhagyásával, titkárság

Az e-Napló vezetése, adatbeviteli (haladási napló, osztályzat,stb) feladatai

folyamatos

Szaktanárok

A havi napló zárolás előtt ellenőrizni kell , hogy az adatbevitel teljes körűen megtörtént-e. Ezt követően a saját haladási naplófájl és az osztályzatokat tartalmazó EXCEL-fájl lementése.

Tárgyhó 10.-ig

Szaktanárok

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) igényét az illetékes igazgatóhelyettesnek kell jelezni.

Folyamatos

Szaktanárok

A házirend előírásaival összhangban az osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a hiányzások, késések igazolását.

Folyamatos

Osztályfőnökök

A havi napló zárolás előtt az osztályfőnöknek ellenőrizni kell, hogy a hiányzások igazolása megtörtént-e. Ezt követően az osztály naplófájl lementése.

Tárgyhó 10.-ig

Osztályfőnökök

Iskolavezetés napló ellenőrzése.

Folyamatos

Iskolavezetés

Az iskola teljes e-Napló adatbázisáról heti rendszerességgel biztonsági másolat készítése.

Minden hétvégén.

Rendszergazda

       

Félévi és év végi zárás időszakában

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

Osztálynévsorok ellenőrzése.

Osztályozó konferencia időpontja előtt két héttel.

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök javasolt magatartás, szorgalom jegyeinek beírása.

Osztályozó konferencia időpontja előtt két héttel.

Osztályfőnökök

Félévi, év végi jegyek rögzítése.

Osztályozó konferencia időpontja előtt három munkanappal.

Szaktanárok

         

 

 

 

Csoport cserék alkalmával

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

A munkaközösségek a saját munkatervükben rögzítik az évközi csoportcserék várható időpontját. Erről külön feljegyzést készítenek és leadják az illetékes igazgató helyetteseknek.

Szept. 15.

Munkaközösség vezetők

 

Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói névsorát egyeztetik az osztályfőnökökkel és a munkaközösség vezetők leadják az illetékes igazgató helyetteseknek.

Csoportcsere előtt egy héttel.

Szaktanár,

Munkaközösség vezetők

 

           

Év végi naplózárás (záradékolás) 

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

 

Osztályfőnökök záradékolási feladatainak elvégzése

Tanévzáró értekezlet

Osztályfőnökök

           

A napló archiválása, irattározás

Elvégzendő feladat

Határidő

Felelős

A végleges osztálynapló fájlok CD-re mentése, irattári és a titkársági archiválása.

Tanév vége

Igazgatóhelyettes

         

 

Rendszerüzemeltetési szabályok

A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése

Az e-Napló használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése.

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata, a technikai eszköz állapotának megóvása.

A technikai rendszer működtetésének felelőse az iskola igazgatója.

A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek:

 

A tanári munkaállomás meghibásodása esetén

Feladata a tanárnak

1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának, rögzíteni a hiba naplóban

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)

Feladata a rendszer üzemeltetőknek

Tanári számítógép, notebook meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver hiba behatárolása), indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása.

 

Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat hibája)

Feladata a tanárnak

Azonos a fentivel.

Feladata a rendszer üzemeltetőknek

A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve !) köteles a hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni.

Feladata a hiba behatárolása.(hardver ill. szoftver hiba feltérképezése)

Az igazgatóval egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele. Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele.

Adatbázis szerver (iskolaadminisztrációs) meghibásodása

Az adatbázis szerver folyamatos (heti rendszerességgel) adatbázis mentést végez. A szerver leállást követően a rendszergazda felméri az újra indítás lehetőségét.

Az igazgatóval egyeztetve indokolt esetbe a rendszer fejlesztőkhöz fordul műszaki segítségért.

Ha a rendszer újraindítása késlekedik, több időt vesz igénybe akkor a szaktanárok a munka folytatása érdekében papír alapon rögzítik az adataikat és az újra indítás után folyamatosan pótolják a kiesés időszakára tehető elmaradásokat.

 

Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz

Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni. Kiszűrni viszont igen, hiszen minden szaktanár a saját bejegyzéseiről (haladási napló, osztályzatok) havi rendszerességgel saját maga számára biztonsági másolatot köteles készíteni így a beírások változása nyomon követhető. A havi naplózárás rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő figyelemmel felfedezhető.

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, rendszeres időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg.

A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben gyanú merül fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal megváltoztatni jelszavát.

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer üzemeltetéséért felelős igazgatónak.

Az e-Napló adatbázis-kezelő rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető minden napló művelet.

 

 

Záró rendelkezések

 

Az e-Napló rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata (Informatikai biztonsági szabályzata)”.

Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad érvényben.

 

 

                                              

 

Jóváhagyta és kiadta:

Miskolc, 2017. január 19.                                                    

                                                                                                                 

                                                                                                 Harasztiné Kádár Ágnes

 

                                                                                                                 igazgató


  Copyright © Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2018 | web: KataPorta Honlapkészítés