Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

2018. március
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018. március 24. szombat,
Gábor napja van

Egeri Főegyházmegye
Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3508 Miskolc, Szeretet u.5. OM: 201794
Tel: +36 46 555 318, +36 46 555 319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com


Nevelési programunk

  Nevelési program 2013

 

I. BEVEZETŐ

Az iskola rövid története

Miskolc egyik legrégibb intézménye. Iskolánk első alapítólevele 1770-ből származik. Ebbe az iskolába járt rövid ideig Gárdonyi Géza 1873-ban. Mai épületében 1920-tól van tanítás, bővítésére 1956-ban és 1969-ben került sor. 1999-ben a felújításnak köszönhetően megújult az épület.

 

Az iskola helye és épülete

Iskolánk sajátos környezeti adottságú. Miskolc peremterületén, Hejőcsabán helyezkedik el, amely 1945-től kapcsolódik Miskolchoz. Azóta a település jellege megváltozott, mert a területén megépített cementgyárhoz lakótelep is épült, majd sorházak. A családi házak között megtaláljuk az új, modern épületeket és a leromlott házakat egyaránt.

 

1.      Az iskola hivatalos neve és címe

 Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

 3529 Miskolc, Szeretet u. 5.

 

Az iskola neve:

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Székhelye:

Telephelye:

3529 Miskolc Szeretet u.5.

3529 Miskolc Mész u.

Az iskola alapítója és fenntartója:

Az alapító neve, címe:

Egri Főegyházmegye

Főegyházmegyei Hatóság Eger

Címe:

3301 Eger, Széchenyi u. 1. sz.

Az intézmény alaptevékenysége a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény szerint:

 

Kiegészítő tevékenységek:

Többcélú intézmény:

Óvodai alapozó szakasz, integrált óvodai fejlesztés

Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás. Ennek keretén belül az angol nyelv tantárgyból emelt szintű oktatás.

Napközi-otthonos ellátás,

 

Az intézmény gazdálkodási jogállása:                           

Önállóan gazdálkodó egyéb szervezet

Szakmai Felügyelet:

Az iskola működési területe:

 

Magyar Katolikus Püspöki Kar Oktatási Bizottsága

Miskolc város közigazgatási területe és vonzáskörzete

 

Alaptevékenysége: óvoda működtetése, katolikus fiatalok keresztény szellemű oktatása-nevelése, napközi otthonos ellátás, szervezett étkeztetés, tanórán kívüli tehetséggondozás, iskolakönyvtár, diáksportkör.

2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

2.1.Az országos szintű (központi) szabályozás dokumentumai

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Törvények

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai

 

Egyházi Törvénykönyv

II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 2012/172. (XII. 18.)]

Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)]

A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 1997. évi XXXI. törvény

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 1990. évi IV. törvény

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)]

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)]

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A 243/2003 (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzetei alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról./2003.(VIII. 19.) OM. rend. A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000.(IX. 21.) OM. rendelet módosításáról.

 

Rendeletek

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról 30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

 

A pedagógiai szakszolgálatokról (jelenleg még) 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet

 

3/2012. (VI.8.) EMMI - rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről

 

Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről és módosításai

 

Kormányhatározat

Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról 1357/ 2011. (X.28,)

 

Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek

 

 

 

 

 

 

  3. KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.

 

Az oktatás fő célja az általános emberi értékek továbbadása. Az intézménynek értékhordozónak kell lennie. Ha nincsenek normák, melyeket fölismer az ember, nincs mihez viszonyítani a cselekvést. Nem egyszerűen tudást ad az egyházi intézmény, hanem világképet, emberképet.

 

Felébresztjük tanítványainkban a szeretetre, jóságra való törekvés igényét. Feladatunk, hogy minden gyermekben elültessük a hit csíráit, lehetőség szerint a családdal együttgondolkodva, tevékenyen, játékos formában.

A reggeli elcsendesedések alkalmával „napindító kör”, továbbá (óvoda), az iskolai hittanórákon megismertetjük a gyermekekkel Jézus életét, az egyházi ünnepek jelentőségét, a bibliai történeteket, a szentek életét.

Ha ismerik a Katolikus Egyház tanításait, hiteles képet kaphatnak a Jézus tanításairól.

A liturgiákba való bekapcsolódás kicsi kortól kezdve sokféle képességet fejleszt, és lehetőséget teremt a tanultak alkalmazására.

A gyermekek katolikus hitre nevelésében segítőtársaink a Hejőcsabai Plébánia vezetője, a hitoktatók.

 

Hitvallásunk és értékrendszerünk érvényesítése érdekében létfontosságú, hogy a gyermekek hiteles személyiségekkel találkozzanak az intézményekben. Ezért tudatosan vállaljuk nevelőmunkánkban a példaadás alapvető és meghatározó szerepét.         
Munkánkat úgy szeretnénk végezni, hogy eredményeképpen nevelő és nevelt egyaránt növekedjék emberségében és hitéletben.

 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt 28,19-20b)

 

            A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé

 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek (Mt 5,11–16). Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai nevelésnek is.

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.[1]

A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, iskola melyben a nevelés, a gyermek harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik.

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda, iskola a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. (Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután ráépülhet a hit.)

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.

 

            A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé

 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat), amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”[2]

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.”[3]

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint végzik.

Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia is!

 

A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé

 

            A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni.[1] Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14.

[2] Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon)

[3] Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.803.2. kánon)

 

  Nevelési program 2013

  Copyright © Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda - 2018 | web: KataPorta Honlapkészítés